Viete si predstaviť obecné kroniky rokov päťdesiatych?

Pred 67-timi rokmi prvé vety tej ružomberskej, písanej ručným úhľadným atramentovým písmom kronikára pojednávali od 1. januára roku 1952 aj o úspešnom a prvom mieste v sbere železa a šrotu.

Miestny národný výbor  prevzal 2/3 budovy hotela Kultúrny dom do svojej správy preto, že sa o časť miestností hotela nikto nestaral. Novým mestským šarhom sa vtedy stal František Kochlica. Hospodári to mali zbilancované a písali o vyčistených a nevyčistených smluvách.

Prvé štyri  januárové strany 6 kg vážiacej kroniky vtedy písané perom kronikára i s ypsilonmi v slovesách  starého pravopisu, s iným používaním hlások „s“ a „z“ , zaznamenali takéto mestské udalosti a ich hodnotenie:

„ Naše mesto, celý náš okres podobne, ako všetci pracujúci ľudovodemokratických štátov budujú podľa vzoru Sovietskeho sväzu – socializmus. Do roku 1952 vstupujeme s pevným presvedčením urýchliť budovanie socializmu v našej vlasti a svedomitým vykonávaním povinností splniť včas všetky úlohy vytýčené pre rok 1952.

Pri splnení tohto predsavzatia čerpáme  poučenie z bohatých skúseností SSSR. Opierame sa o nezištnú pomoc Sovietskeho sväzu. Veľké úspechy SSSR pri budovaní komunizmu sú zárukou ďalšieho hospodárskeho, politického a kultúrneho rozvoja našej vlasti, nášho okresu a mesta.

Na všetkých stranách  denne vyrastajú stá a tisíce nových odhodlaných bojovníkov za mier. So dňa na deň silnie pevnosť mieru, Sovietsky sväz a tábor bojovníkov za mier. Aj náš ľud prispeje svojim úsilím, aby sily mierového tábora boli neporaziteľné, aby mier bol taký silný, že sa podpaľači novej svetovej vojny  tejto sily zľaknú. Nadšenou prácou zaistíme ďalší rozkvet nášho znárodneného priemyslu a s jeho pomocou zabezpečíme šťastný a bohatý život v našej krásnej krajine.

Naša budúcnosť závisí od našej vlastnej práce. Toto si pri vstupe do roku 1952 všetci jasnejšie, ako kedykoľvek predtým doteraz ozrejmujeme. Pod vedením Komunistickej strany, súdruha Gottwalda, po boku Sovietskeho sväzu splníme svoje budovateľské úlohy, splníme aj u nás odkaz Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, že socializmus v našej vlasti vybudujeme.

Nadchnutí plameňom Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, ktorej tohto roku budeme sláviť 35 výročie, púšťame sa do svojich budovateľských úloh, aby sme vytvorily podmienky pre ďalší rozkvet nášho mesta, okresu a našej vlasti, aby sme tak posilnili svetový tábor mieru.

Vymenovanie budovateľskej komisie: Aby sa ešte účinnejšie zvládly všetky budovateľské úlohy v našom meste, bola vytvorená budovateľská komisia. Členmi budovateľskej komisie sú :

Za ČSSZ Rybárpole :  Helena Kusovská , Božena Pečnerová.

Závod Supra : Štefan Longauer , František Konec.

Závod Solo : Karol Kováčik , Štefan Haríň.

ČSSZ : Ján Mašura

Severoslovenské tehelne : Jozef Rakučák , Michal Migo.

ČSČK : Augustín Klas, Ján Kubáň.

Školský inšpektorát :  Ondrej Pagáč, Valéria Polčiková,  Alexander Štubňa , Augustín Klas.

Slovakotour : Anton Húska.

SĽUB (SPB):  Albín Stacho, Ondrej Kačalka

OOR :  Ján Kubík, Rudolf Krašovič

Gymnázium : prof. Sladký

Stredoslovenské elektrárne :  s. Šrotter

Prevzatie správy nad hotelom „ Kultúrny dom“ :  MNV prevzal od Hotelovej spoločnosti správy 2/3 budovy hotela „Kultúrny dom“ v Ružomberku, vzhľadom na to, že je tu časť miestností nevyužitá a jednak preto, že o hospodárenie týchto sa doteraz nik nestaral.

Úprava ulíc a rozhlasu v osade „Biely Potok „ : Vytvárajú sa podmienky cestou tech. referátu MNV – Ružomberok pre vkusnú úpravu ulíc v osade „Biely Potok“ , ako aj zavedenie miestneho rozhlasu.

Slúčenie komunálnych podnikov : Dňom 31.12. 1951 došlo k slúčeniu Všeužitočného a hostiteľského kombinátu mesta Ružomberok v jeden komunálny podnik, Názov tohto nového podniku je : „Komunálne podniky“ Ružomberok . Týmto slúčením prichádza k ďalšiemu zlepšeniu práce v Komunálnych podnikoch a vytvárajú sa podmienky pre lepšiu službu našich pracujúcich.

Ružomberok úspešný v sbere železa a šrotu : V súťaži kraja o najúspešnejšie mesto a obec v sbere železa a oceľového šrotu, sa mesto Ružomberok umiestnilo na prvom mieste. Sber sa ešte zintenzívni tým, že budú vytvorené dvojice, ktoré prevedú sber od domu k domu , aby takto naše mesto zodpovedne splnilo túto dôležitú úlohu , ktorá má veľký význam pre naše národohospodárstvo.

František Kochlica – nový mestský šarha : Dňom 1. januára 1952 bol za mestského šarhu prijatý František Kochlica , občan Ružomberka.

Zvýšenie stavu poľnohospodárskych zvierat :  Po prevedenom súpise poľnohospodárskych zvierat, ktorý bol prevedený do konca roku 1951, – cez posledné dni decembra sa zistilo, že ich stav sa v Ružomberku oproti stavu 1.I. 1951 zvýšil o 8 %.

Vyčistenie dodávkových zmlúv za rok 1951:  V Ružomberku z 370 dodavateľov splnilo dodávkove povinností  správne a dôsledne 121 občanov- roľníkov. Vyčistených smlúv bolo celkom 119, nevyčistených 89. JRD Ružomberok splnilo dodávkové povinnosti za 34 roľníkov.

Vo Villa Ludrovej bolo zo 169 dodavateľov , vyčistených smlúv 27, nevyčistených 140.

V Černovej z počtu 293 dodavateľov, včas bolo vyčistených 70 smlúv. Nevyčistených 216, nedostavili sa 7.

Na Bielom Potoku bolo z počtu 347 vyčistených 169, nevyčistených 133. Nedostavilo sa 22.“

Zažltnutejšie masívnejšie strany papiera kroniky z čias predsedov Miestneho národného výboru Jozefa Neumanna a Ondreja Legerského  (vzhľadom na rukopis už s iným kronikárom), končia správou v stati Živelné pohromy. V nich sa píše o požiari z 3. augusta 1955, ktorý vypukol  v administratívnej budove  závodu Technocelpap o 17.30 hodine.

Pri likvidácii požiaru pomáhali okrem zamestnancov a hasičského zboru  aj vojaci druhého vojenského učilišťa. Pri hasení sa vyznamenali, tak ako to píše kronikár(ka), súdruhovia Novosad Ján, Šulík Vojtech a Struhár Ondrej, ktorí vtedy z požiaru zachránili 13 žien a mužov. Po ich záslužnom akte ich  vyznamenal okresný národný výbor pochvalným uznaním.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.