Etický kódex vydavateľa vychádza zo záväzných etických štandardov sformulovaných v etickom kódexe Slovenského syndikátu novinárov a v etickom kódexe vydavateľstva Petit Press, ktoré je vydavateľom denníka SME, a upravuje vzťahy medzi investorom a osobami, ktoré zodpovedajú za redakčnú činnosť médií vydávaných spoločnosťou R PRESS s.r.o.

Investor si ctí osobnú a novinársku slobodu tvorcov redakčného obsahu, rovnako si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť, ktorá vyplýva z pozície investora v mediálnom prostredí. Má záujem na tom, aby redakcia pristupovala k informovaniu verejnosti nestranne, pravdivo, objektívne a vyvážene a aby právo verejnosti na takéto informácie bolo rešpektované a naplnené. Investor vytvára podmienky pre tvorcov obsahu tak, aby mohli postupovať na základe medzinárodne uznávaných princípov novinárskej etiky, slušnosti a spravodlivosti a aby takéto princípy mohli vo svojej práci uplatňovať.

Investor si ctí zásadu, že redakčný obsah je úplne oddelený od jeho obchodných, politických alebo osobných záujmov. Tvorcovia redakčného obsahu nie sú viazaní povinnosťou upravovať obsah týkajúci sa investora podľa jeho predstáv. Novinársky obsah bude spracovaný štandardnými novinárskymi metódami tak, aby bolo naplnené právo verejnosti na nestranné a pravdivé informácie.

Investor, jeho predstavitelia alebo tretie osoby poverené investorom sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré má za cieľ vyvíjať nátlak na tvorcov novinárskeho obsahu a nebudú sa pokúšať ovplyvňovať obsah médií vydavateľa. Za redakčný obsah nesie zodpovednosť šéfredaktor, ktorého navrhuje redakcia a schvaľuje investor. Zloženie redakcie navrhuje šéfredaktor po dohode s investorom.

V prípade, že investor vystupuje v pozícii zdroja informácie pre tvorcov obsahu alebo je objektom redakčného obsahu, vzťahujú sa na neho všetky všeobecne platné pravidlá komunikácie so zdrojmi a neuplatňuje sa právo na nahliadnutie do pripraveného obsahu.

Tvorcovia obsahu a členovia redakcie pristupujú k investorovi ako k akýmkoľvek iným subjektom alebo zdrojom pri tvorbe redakčných plánov, prípravy redakčných obsahov alebo v prípade výhrad investora s publikovaným obsahom.

O obchodných, či iných aktivitách investora informuje Ružomberský magazín nestranne, vyvážene a pravdivo, transparentne komunikuje prípadný konflikt záujmov a informuje čitateľa o tom, že daný mediálny výstup sa týka investora na základe redakčného rozhodnutia a v súlade s princípmi transparentnosti.

Investor môže vznášať pripomienky k publikovanému redakčnému obsahu len vtedy, ak sa dôvodne domnieva, že bolo porušené právo verejnosti na objektívne, pravdivé a vyvážené informovanie. V takom prípade adresuje svoje pripomienky šéfredaktorovi, ktorý zváži ich opodstatnenosť.

Riešenie sporov, ktoré neskončí vysvetlením redakcie či investora, môže byť postúpené na Tlačovú radu SR.

Šéfredaktor zabezpečí v redakcii priestor pre otvorenú a kritickú diskusiu nad prípadným konaním investora, ktoré bude v rozpore s dohodnutými pravidlami v etickom kódexe. Redakcia si vymedzuje právo informovať svojich čitateľov o porušovaní etického kódexu, alebo o snahe investora zasahovať do obsahu médií, resp. o prípadnom nátlaku na členov redakcie.