Etický kódex blogerov a diskutujúcich na internetových stránkach Ružomberského magazínu

Všetci blogeri sa pri registrácii zaväzujú dodržiavať tento etický kódex. Redakcia ho aplikuje aj na diskusie zverejnené na sociálnych sieťach, ktoré spravuje Ružomberský magazín. Tento kódex vychádza z etických kódexov denníkov SME a N.

Definícia pojmov:

Blog – blog – súbor textov jedného autora, ktoré sú zverejnené na doméne rkmagazin.sk;
Bloger – autor textov zaregistrovaný v systéme rkmagazin.sk;
Prevádzkovateľ – vydavateľstvo R PRESS, s.r.o. so sídlom Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Ružomberok, vložka č. 68409/L;
Redakcia – kolektív tvorcov Ružomberského magazínu (rkmagazin.sk).

 1. Blog
 1. Každý bloger je povinný pri registrácii vyplniť o sebe pravdivé údaje: meno, priezvisko, email, rok narodenia, krátky text o sebe (minimálne 100 znakov) a pridať fotografiu. Zverejnená fotografia musí byť aktuálna, má ísť o vlastnú fotografiu tváre, ktorá je jasne rozoznateľná. Tieto údaje slúžia na overenie identity blogera v prípade podozrenia, že ide o falošný profil. Prevádzkovateľ blogu má právo blogera v prípade podozrenia vyzvať aj na iné hodnoverné preukázanie svojej identity. Ak tak bloger neurobí, prevádzkovateľ blog zruší až do jeho overenia. Každý blog bude redakciou autorizovaný na základe vyplnenia vyššie menovaných informácií.
 2. Bloger má právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Nesmie však pri tom porušovať občianske práva iných ľudí, znižovať dobré meno iných ľudí alebo organizácií alebo zasahovať do súkromia iných ľudí.
 3. Bloger nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb. V prípade konfliktných tém musí bloger poskytnúť primeraný priestor všetkým stranám a ich argumentom. V prípade porušenia tejto povinnosti si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odstránenie textu.
 4. Ak bloger uverejní chybnú alebo neúplnú informáciu, je povinný uviesť ju na pravú mieru doplnením pôvodného alebo uverejnením nového článku.
 5. Bloger môže publikovať články na akúkoľvek tému, nesmie však porušovať zákony Slovenskej republiky. Ak tak urobí, preberá za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť.
 6. Bloger nesmie propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť. Preukazuje primeranú úctu iným štátom, národom, ich tradíciám, kultúre a morálke.
 7. Bloger nesmie svojimi príspevkami vyvolávať verejné pohoršenie (publikovanie pornografie, násilia, a pod.)
 8. Vulgarizmy sa nesmú publikovať s výnimkou prípadov, keď účelne dokresľujú tému (celistvosť textu), ktorej sa bloger venuje (o prípustnosti v prípade sporu rozhodnú administrátori). V titulkoch a perexe sú vulgarizmy a ich náznaky bez výnimky zakázané.
 9. Bloger nesmie po publikovaní príspevku upravovať dátum a čas jeho uverejnenia. Ani v prípade opráv v texte.
 10. Bloger nesmie do systému vkladať texty, ktoré už predtým zverejnilo iné médium (vrátane iných internetových stránok), alebo ktoré už ponúkol na zverejnenie inému médiu. Výnimku z tohto pravidla majú vlastné texty blogera, ktoré už zverejnil na inej svojej osobnej (súkromnej) webovej stránke (pod osobnou stránkou sa nemyslia iné blogy.)
 11. Texty zverejnené redakciou Ružomberského magazínu nesmie bloger následne zverejňovať na iných webových stránkach s výnimkou svojej osobnej (súkromnej) webovej stránky.
 12. Je zakázané publikovať články, ktorých autorom nie je samotný bloger vrátane tých, ktoré preloží z cudzieho jazyka alebo ich dostane anonymne.
 13. Bloger nesmie porušovať autorské práva a citovať či zverejňovať cudzie materiály bez uvedenia zdroja, respektíve zverejňovať texty, fotografie, videá a audionahrávky, na ktoré nevlastní autorské práva. Pôvodný zdroj, z ktorého vychádza, musí prelinkovať (platí pre zdroje z internetu). Odkaz na hlavnú stránku média je prípustný, ak nie je možné odkázať priamo na konkrétny článok.
 14. V blogoch (fotkách, videách) sa nesmú žiadnym spôsobom propagovať vlastné či cudzie komerčné aktivity. Rovnako sa nesmú propagovať ani peňažné zbierky, ktoré nie sú oficiálne povolené Ministerstvom financií SR na charitatívne účely.
 15. Propagácia je možná pri špeciálnych komerčných blogoch, ktoré sú označené a vznikli po písomnej dohode s redakciou.
 16. Politici môžu na blogu publikovať výhradne vlastné postrehy, komentáre, úvahy, glosy a polemiky, nesmú zverejňovať oficiálne stranícke stanoviská, tlačové správy, predvolebné agitácie, volebné programy a heslá. Ak píšu o politických témach, programoch, kandidatúre a volebnej propagácií musia vo svojom profile (alebo priamo v článku) uviesť, v akej strane sú, prípadne za ktorú stranu kandidujú.
 17. Ďalej je zakázané:
  – zverejňovať viac ako 3 blogy za 24 hodín
  – zverejňovať texty bez perexu a nadpisu
  – zverejňovať texty, ktoré obsahujú kapitálky alebo kurzívu, tučné písmo alebo inak zvýraznené písmo
  – priťahovať pozornosť zverejňovaním rôznych falošných prvkov či falošných nadpisov a perexov (napr. nesúvisia s témou…)
  – zverejňovať nemravný obsah, nevhodný pre deti a mládež do 18 rokov
 18. Bloger dáva svoj súhlas, že jeho články môže prevádzkovateľ kedykoľvek prebrať na titulnú stránku webu, prípadne ich publikovať vo svojom tlačenom periodiku. Za takéto publikovanie autorovi neprináleží honorár, s výnimkou prípadov, keď o tom rozhodne prevádzkovateľ. Vyplatenie honorára je podmienené poskytnutím osobných údajov nutných pre zúčtovanie v zmysle platných právnych predpisov.
 19. Bloger musí poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť v prípade súdneho sporu vedeného proti prevádzkovateľovi v súvislosti s akýmkoľvek článkom blogera. Ak tak odmietne urobiť, v plnej miere zodpovedá za škody, ktoré svojím písaním spôsobil, vrátane škôd, ktoré pre prevádzkovateľa vyplynú z prehratého súdneho sporu.
 20. Názory blogerov nie je možné stotožňovať s názormi a postojmi prevádzkovateľa či redakcie Ružomberského magazínu.
 21. Prevádzkovateľ má právo za porušenie týchto pravidiel blogerom uplatniť sankcie – pri drobných prehreškoch upozorniť na porušenie a požiadať o nápravu, pri väčších alebo opakovaných prehreškoch zmazať článok, respektíve bez oznámenia deaktivovať celý blog (najmä v prípade vytvorenia falošného profilu, propagovania rasizmu, xenofóbie, násilia, pornografie či iného porušovania týchto pravidiel a najmä legislatívy Slovenskej republiky).
 22. O obnovenie blogu alebo zriadenie nového môže bloger požiadať najskôr 6 mesiacov po takomto zrušení. Ak bol blog pre porušenie vyššie menovaných pravidiel deaktivovaný druhýkrát, opätovne už obnovený byť nemusí.
 23. V prípade akýchkoľvek sporov o výklade týchto pravidiel má právo na definitívne rozhodnutie prevádzkovateľ.
 1. Diskusia pod článkami a na sociálnych sieťach

Pristupujte k ostatným diskutujúcim s úctou. Akékoľvek porušenia kódexu budú potrestané upozornením, zmazaním príspevku a/alebo zákazom diskutovať v profiloch Ružomberského magazínu.

Absolútne neprípustné sú príspevky:

 1. obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť a nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám;
 2. príspevky obsahujúce osobné útoky, vyhrážky, obscénnosti alebo vulgarizmy (či už skryté alebo priame), ako aj príspevky vyvolávajúce verejné pohoršenie;
 3. obsahujúce informácie, ktoré sú nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si diskutujúci nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb, alebo zasiahnuť do práv týchto osôb;
 4. obsahujúce hrozbu fyzického napadnutia alebo fyzickej likvidácie inej osoby, alebo texty podnecujúce nenávisť (majetkovú či inú) voči tretím osobám vrátane samotných diskutujúcich;
 5. zakázané je písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za zamestnanca, alebo správcu služby ruzomberskymagazin.sk alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená;
 6. neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami);
 7. neprípustné je propagovať v diskusiách komerčné produkty určené na predaj alebo súkromné firmy alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky;
 8. zakázané je vkladať do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu, najmä ich adresu alebo telefónne číslo a podobne;
 9. obsah diskusného príspevku musí priamo súvisieť s obsahom článku, pod ktorým sa daná diskusia vedie.
 1. Buďte zodpovední!

Používatelia a diskutujúci na profiloch a stránkach Ružomberského magazínu musia s týmto kódexom súhlasiť a dodržiavať jeho aktuálne znenie. O prípadných zmenách a doplneniach kódexu budú diskutujúci informovaní. Pokiaľ máte podozrenie, že niektorí diskutujúci pravidlá porušujú, prosím, informujte nás prostredníctvom emailu redakcia@rkmagazin.sk

Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór nezabúdajte, že informácie môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností. Zvážte ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek kroky.

Pri diskutovaní ste zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov a ostatných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu.

 1. Porušenia kódexu

Prevádzkovateľ Ružomberského magazínu (rkmagazin.sk), vydavateľstvo R PRESS, s.r.o., nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Napriek tomu nám záleží na tom, aby boli naše diskusné fóra miestom inteligentnej debaty. Preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií, v prípade porušenia týchto pravidiel, a to: upozornením a výzvou k náprave, zmazaním diskusného príspevku, zablokovaním možnosti diskutovať na určité časové obdobie a definitívnym zablokovaním možnosti diskutovať.

Prevádzkovateľ zmaže diskusné príspevky, aj keď ho o to požiada fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v diskusných príspevkoch napadnutá, pričom bude namietať nepravdivosť informácií alebo poškodzovanie dobrého mena. V takom prípade prevádzkovateľ vyzve diskutujúceho na hodnoverné preukázanie svojich tvrdení a identity. V prípade, že diskutujúci nezareaguje na výzvu do dvoch hodín alebo odmietne niesť právnu zodpovednosť za svoje tvrdenia, má prevádzkovateľ právo diskusný príspevok vymazať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vo výnimočnom prípade pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade autorov, ktorí priamo neporušujú tento kódex, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.

Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo zmazať tie príspevky, ktoré sú spôsobilé zásahu do práv na ochranu osobnosti fyzickej osoby alebo do dobrej povesti právnickej osoby.

Ďakujeme vám, že pri využívaní komunikačných služieb rkmagazin.sk budete dodržiavať tieto pravidlá. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť, preto vám odporúčame do tohto kódexu správania pravidelne nazrieť a ubezpečiť sa, že konáte v súlade s ním. Neznalosť obsahu kódexu, jeho prípadné doplnenie alebo zmena nie je poľahčujúcou okolnosťou pri posudzovaní dôsledkov jeho porušenia.