Prečo nám je bezpečnosť detí ľahostajná?

Na Bernolákovej ulici sa rodičia s deťmi zo ZŠ na ulici Dončova vo vyhradených časoch (ráno a poobede) vyhradených parkovacích miest nedočkali.

Poznáte to. Ranná špička a treba rýchlo vyložiť deti pri škole. ZŠ na Dončovej ulici je z pohľadu dopravy na exponovanom mieste. Je tam križovatka a parkovanie v jej blízkosti je dosť stresujúce, no najmä nie je kde, lebo parkovacie miesta na Bernolákovej ulici sú od skorého rána obsadené.

Rodičia to riešia väčšinou tak, že napriek zákazu vjazdu, vchádzajú na školský dvor, kde veľakrát dochádza kvôli úzkemu priestoru ku kolíznym situáciám.

Na Bernolákovej ulici len asi 150 m od základnej školy sa nachádza materská škola. Nepríjemné situácie spojené s parkovaním rodičov s deťmi pri materskej škole boli už v minulosti vyriešené tabuľou – P RÉSERVÉ, vyhradené pre materskú školu v čase od 6.00 do 8.00 a od 14.00 do 16.00.

Preto som interpeloval vedenie mesta v máji 2019 aby podobne ako pred škôlkou vyriešili situáciu o 150 m ďalej. Jednoduché, že? Tento návrh prešiel jednoznačne aj schválením v Komisii pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie zo dňa 5.6.2019 uznesením č. 59/2019 – Komisia odporúča vybaviť interpeláciu. VÝSLEDOK HLASOVANIA: Počet hlasujúcich: 9,ZA: 9, PROTI: 0.

Vedenie mesta a príslušní úradníci však s tým majú chronicky byrokratický problém. Nie hľadanie riešení, ale hľadania dôvodov ako nepomôcť občanovi.

Parkovacie miesta na Bernolákovej ulici sú od skorého rána obsadené. (Foto: Martin Hromada)

Keďže mi situácia nie je ľahostajná, opäť po roku som interpeloval a upozornil na situáciu s parkovaním s tým, že do septembra sa to snáď hravo vyrieši. Odpoveď zo strany mestského úradu je:

„Mestskému úradu bola dňa 24.06.2020 doručená Vaša opätovná interpelácia, v ktorej požadujete zriadenie vyhradeného parkoviska na Ul.A.Bernoláka, pre vozidlá rodičov detí zo ZŠ Dončova. Interpeláciu tohto znenia ste podali už v roku 2019. Nakoľko sa v danej veci nič nezmenilo. Odpoveď zostáva tá istá, to jest:

  • Na základe rozhodnutia vedenia Mesta Ružomberok, do doby zavedenia parkovacieho systému v meste Ružomberok nebude Mesto Ružomberok povoľovať vyhradené parkovacie miesta, pre konkrétne fyzické a právnické osoby.
  • Výnimkou sú iba verejné parkovacie miesta, vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím. Počet takýchto vyhradených parkovacích miest nesmie prekročiť hranicu 2% z celkového počtu parkovacích miest v danej lokalite.

Na základe uvedeného nie je možné Vami požadované parkovacie miesta vytvoriť.“

Čo na to povedať. Cieľom nie je občan, ale ospravedlnenie sa z nečinnosti. Prečo pred materskou školou to išlo a pre základnou školou nie? A reči o parkovacej politike tu sú minimálne 10 rokov a možno ešte 10 rokov budú. Ale mesto nemalo nedávno problém operatívne vyriešiť problém s parkovaním v Čutkove (zákazka za 20 tis. €). Tu už absencia parkovacej politiky v meste nikomu nevadila.

Keď nevieme a nechceme riešiť malé veci, nemôžeme riešiť veľké veci. Mnohí sa pýtate, prečo sa mesto nerozvíja tak, aký je jeho potenciál. Nuž odpovedí je viacero.

Držme si však palce a hlavu hore.

Prajem si, aby sa v Ružomberku žilo lepšie.