Výstavba bytovky Plavisko 1: Nekonečný príbeh alebo telenovela na pokračovanie

Spravodajcom bol poradca primátora Tomáš Mišovič. Foto: Viktor Mydlo
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ružomberku sa vo štvrtok 4. augusta opäť raz zaoberalo výstavbou bytového domu Plavisko 1. Poslanci rokovali o navýšení rozpočtu o 320 tisíc eur na výdavky spojené s realizáciou prípojky horúcovodu do bytovky.

Bod rokovania mal oficiálny názov: Navýšenie rozpočtu na nevyhnutné a nepredvídateľné výdavky naviac na výstavbu polyfunkčného bytového domu Plavisko I. etapa. Predkladal ho 2. zástupca primátora mesta Ján Bednárik a spravodajcom bol poradca primátora Tomáš Mišovič. Navrhovaná zmena rozpočtu mesta predstavuje čiastku 120 tisíc eur. Zoznam 11 zmien výdavkov, ich popis a odhad nákladov uvádza tabuľka v prílohe dôvodovej správy, ktorú nájdete TU.

Poslanci zvýšenie výdavkov nepodporili

„Nesúhlasím so schválením navýšenia – zmluva so zhotoviteľom má aj klauzulu o zmenách výdavkov, ktoré musia byť odsúhlasená oboma stranami a jednotkových cenách po dokončení diela. Postup nebol dodržaný v súlade so zmluvou, preto má byť vyhotovený dodatok k zmluve. Asi v 9 položkách ide o chybu projektovej dokumentácie,“ povedal poslanec Ľubomír Kubáň.

Pridal sa aj poslanec Patrik Habo. „Prečo ste nezadali aj projekt na stavebné konanie, v ktorom by boli zohľadnené položky, ktoré teraz chcete dofinancovať? Treba od zhotoviteľa žiadať dokončenie práce v stanovenom rozsahu a termíne, až potom si vyčísliť práce naviac. Tieto nemali byť vykonané, ak neboli vzájomne odsúhlasené podľa zmluvy a kryté v mestskom rozpočte,“

Poslancovi Jurajovi Burganovi sa nepozdávalo, že materiál sa neprerokoval v príslušných komisiách MsZ. „Veľa prác, ktoré sa realizujú naviac, sa dalo predpokladať a je chyba na strane mesta, keďže nedalo správne zadanie pre projektanta. Veď ŠFRB nám to vrátilo a my to v zastupiteľstve prerokúvame asi šiesty raz. Bytovka nás vyjde oveľa viac, ako sme pôvodne predpokladali.“

Prvý zástupca primátora Michal Lazár súhlasil, že projekty neboli dobre pripravené. Podal procedurálny návrh na prerušenie rokovania a vysvetlenie si vecí mimo kamier a verejnosti. „Prosím o podporu tohto hlasovania, aby sme si neurobili hanbu pred občanmi mesta,“ požiadal po prestávke viceprimátor Bednárik. Poslanci to neakceptovali a návrh neschválili.

Prípojka horúvodu s projektovou dokumentáciou

Ďalším bodom programu, ktorý predkladala rovnaká dvojica, bola Realizácia horúcovodnej prípojky na výstavbu nájomného bytového domu Plavisko I. etapa a bytových domov na ulici Plavisko, vrátane projektovej dokumentácie. Navrhovaná suma predstavuje 200 tisíc eur z mestského rozpočtu.

V lokalite bývalého areálu Technických služieb vzniká výstavba nájomných bytových domov v kombinácii so súkromnou investíciou do bytového domu v danej lokalite (Plavisko č. 4). „Preverovaním skutočne potrebnej kapacity teplovodu, skutočného stavu rozvodov horúcovodu, technickej funkčnosti ÚK budov Plavisko I. až IV. a Športovej haly po stránke vykurovania bolo zistené, že rozvody horúcovodou v danej lokalite nebudú postačovať pre toto územie v dimenziách, aké sú v súčasnosti,“ uvádza sa v dôvodovej správe, ktorú nájdete TU.

Podľa predkladateľov prípojka len pre jednu bytovku by kapacitne nepostačovala pre celé územie a muselo by dôjsť k jeho prebudovaniu na vyššiu kapacitu. To by znamenalo demontáž a výmenu  rozvodov novej malej prípojky Plaviska I. etapa. Išlo tak o zbytočnú investíciu mesta na krátke obdobie za asi 50.000 eur. Preto pripravujú alternatívu prípojky rekonštrukciou horúcovodou, ktorá bude zabezpečovať komplexnú a plnú funkčnosť celého územia a všetkých objektov v ňom.

Poslancom sa postup opäť nepozdával

Poslanec Karol Javorka sa v diskusii opýtal: „Prečo akciu nerealizuje spoločnosť Centrálny zdroj tepla (CZT) Ružomberok, ale mesto?“ Jeho kolega Burgan sa zaujímal, či bude aj pripojenie ďalších bytoviek a športovej haly. „Spoločnosť Mondi SCP ponúkla mestu kapacity na získanie externých zdrojov z projektov Európskej únie a Plánu obnovy,“ pripomenul.

Viceprimátor Lazár, ktorý je aj konateľom CZT, žiadal podporiť tento projekt. „CZT nemá teraz zdroje na jeho realizáciu. Prostriedky sa vrátia po pripojení všetkých objektov. CZT to vie realizovať aj z externých zdrojov, o ktoré sa bude uchádzať a následne refundovať mestu. Je to strategický krok a treba to urobiť teraz. Zvýši sa aj bonita pozemku a ušetrenie nákladov.“

„Už ubehli asi dva roky, odkedy sme tento pozemok kúpili. Chýba strategické riadenie zo strany vedenia mesta, kde by sme urobili poriadny projekt so všetkými sieťami. Je to úloha CZT a mesto má robiť korky, aby sa na CZT pripojilo čo najviac záujemcov,“ dodal poslanec Habo.

Zároveň predložil aj pozmeňovací návrh, aby schválili len prostriedky na projektovú dokumentáciu za 10 tisíc eur a sumu na realizáciu projektu vo výške 190.000 eur až po vysúťažení zhotoviteľa. Poslanci ho nepodporili a schválili návrh v pôvodnom znení.

Navýšenie prostriedkov na novú plaváreň

Ďalším bodom rokovania MsZ, ktorý priamo na zasadnutí predložil viceprimátor J. Bednárik, bolo schválenie spolufinancovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Modernizačného fondu pre spoločnosť Centrálny zdroj tepla (CZT) Ružomberok, s.r.o.

„Koncom júna bola zverejnená výzva z Environmentálneho fondu, kde je spolufinancovanie vo výške 20 percent v sume maximálne 125 tisíc eur. Prostriedky sa môžu refinancovať pod podmienkou, že žiadosť bude podaná pred začiatkom stavby. Žiadosť treba poslať do 15. septembra,“ vysvetlil Bednárik.

Návrh napriek tomu, že materiál nebol prerokovaný aj v Komisii životného prostredia a poslanci ho nedostali tri dni pred zasadnutím MsZ, podporilo ho všetkých 19 prítomných zvolených zástupcov občanov.

Fotogaléria

Zdroj fotografií: V. Mydlo

Poznámka redakcie: Materiál do dnešného dňa nie je uverejnený ani na oficiálnom webovom sídle mesta Ružomberok (www.ruzomberok.sk).

https://www.ruzomberok.sk/2022-08-04-zasadnutie-0/mid/401946/ma2/9/.html#m_401946

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.