Kraj bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Poslanci ŽSK prijali rozpočet. Zdroj: ŽSK

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bude v roku 2023 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 241,264 milióna eur. Na pondelkovom zasadnutí ho schválili poslanci Zastupiteľstva ŽSK.

Z celkových príjmov ŽSK v roku 2023 tvoria bežné príjmy 212,72 milióna eur (88,17 %), kapitálové príjmy 7,7 milióna eur (3,19 %) a príjmy z finančných operácií 20,83 milióna eur (8,64 %).

Z celkových výdavkov tvoria na bežné výdavky 205,17 milióna eur (85,04 %), investičné výdavky 23,852 milióna eur (9,89 %) a výdavky dlhovej služby 12,23 milióna eur (5,07 %), uvádza sa v schválenom návrhu.

Skončilo rozpočtové provizórium

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo aj návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025. Krajskí poslanci tak ukončili mesačné rozpočtové provizórium. „Pri príprave a schvaľovaní rozpočtu sme mali tri hlavné ciele. Udržať poskytovanie všetkých verejných služieb v rovnakom objeme a kvalite, dokončiť všetky investície, ktoré boli rozbehnuté, alebo u ktorých bol ukončený proces verejného obstarávania, a mať dostatok financií na prípravu projektov, s ktorými sa budeme uchádzať o financie, či už z Plánu obnovy a odolnosti alebo Operačného programu Slovensko. Schválením rozpočtu budeme môcť tieto tri ciele splniť,“ informovala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

„Schválením rozpočtu tak budeme môcť zrekonštruovať cesty, mosty, modernizovať odborné školy i kultúrne inštitúcie. K významným investíciám v doprave patrí napríklad rekonštrukcia mostného objektu v obci Podbiel, v hodnote 2 363 750,00 eur, pokračovať tiež budeme IV. etapou v rekonštrukcii cesty II/583 – Horné Považie a Orava, konkrétne v k. ú. Belá – Terchová, Zázrivá – Párnica (5 706 072, 26 €),“ konkretizovala predsedníčka ŽSK.

„Čo sa týka škôl, v tomto roku bude dokončená rekonštrukcia telocvične SOŠ polytechnická Dolný Kubín – Kňažia v hodnote viac ako 830 tis. eur. V súčasnej dobe realizujeme aj stavebné úpravy Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši v celkovej výške viac ako 337 000 eur,“ doplnila Jurinová.

Nárast príjmov aj výdavkov

Rozpočet na rok 2023 predpokladá nárast daňových príjmov oproti pôvodne schválenému rozpočtu na rok 2022 o 15 miliónov eur, nedaňových príjmov o 81.000 eur, grantov a transferov o 9,41 milióna eur. Predpokladaný pokles finančných prostriedkov z príjmových finančných operácií je o 13,58 milióna eur.

Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 140 miliónov eur. Najväčší podiel na bežných výdavkoch majú výdavky v oblasti sociálnych služieb (30,7 % daňových príjmov) a výdavky na prímestskú autobusovú dopravu (27 % daňových príjmov), na investície je vyčlenených takmer 24 mil. EUR,“ objasnila Katarína Gazdíková, riaditeľka odboru ekonomického ŽSK.

Bežné výdavky predstavujú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 nárast o 14,65 milióna eur. Výraznejšie zvýšenie rozpočtu o 4,91 milióna eur oproti schválenému rozpočtu 2022 je na úhradu straty v prímestskej autobusovej doprave, v oblasti sociálneho zabezpečenia o 2,57 milióna eur a splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania o 1,7 milióna eur.

Na dopravné projekty, školy aj nemocnice

 V oblasti kapitálových výdavkov je 14,2 miliónov eur (takmer 60 %) z celkového objemu prostriedkov rozpočtovaných na dopravné projekty financované z eurofondov. Najväčší balík prostriedkov je určený na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v regiónoch Horného Považia, Oravy, Liptova a Kysúc, ako aj na pokračovanie výstavby cyklodopravnej infraštruktúry v rámci projektu Na bicykli vôkol Váhu.

Pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti župy je v kapitálovom rozpočte vyčlenených 1 160 tisíc eur, z tohto objemu je časť plánovaná na obstaranie CT prístrojov do nemocníc v Trstenej a v Liptovskom Mikuláši, ako aj financovanie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Námestove.

Na dokončenie investícií v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je určených 3,6 milióna eur, ďalších 2,3 mil. eur bude preinvestovaných na dokončenie projektov modernizácie odborného vzdelávania v deviatich stredných školách.

Zdrojom financovania kapitálových výdavkov župy budú najmä návratné zdroje financovania, a to prekleňovací úver od Rozvojovej banky Rady Európy a návratná finančná výpomoc Ministerstva financií Slovenskej republiky. Rozpočet počíta aj s čerpaním rezervného fondu v objeme 8,2 mil. eur.

Diskusie v komisiách i poslaneckých kluboch

Schvaľovaniu návrhu rozpočtu predchádzali početné diskusie v jednotlivých komisiách zastupiteľstva ako i poslaneckých kluboch. Hlavný kontrolór kraja Ján Konušík neodporúčal dať rozpočet zastupiteľstvu predtým, ako by prešiel komisiami kraja. Keďže komisie boli schválené po spojených voľbách až 19. decembra, poslanci sa k rokovaniu o rozpočte dostali až na konci januára.

„Z dôvodu legislatívnych opatrení s dopadom na príjmovú i výdavkovú časť rozpočtu, pretrvávajúcej vysokej inflácie, rastu cien energií, budú kraju chýbať finančné prostriedky na plánované investície do svojho majetku, na rozvojové aktivity, v menšom objeme oproti minulému roku bude tento rok i podpora pre obce, občianske združenia a neziskové organizácie prostredníctvom regionálnych dotácií,“ uviedla Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

Poslanci napriek výhradám rozpočet podporili štyridsiatimi hlasmi z 54 prítomných, dvanásti sa zdržali, dvaja nehlasovali.

Zdroj: ŽSK, teraz.sk

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.