Mestá Ružomberok a Liptovský Mikuláš podpísali spoločne s okolitými obcami Memorandum o spoločnom rozvoji

Predstavitelia miest Ružomberok, Liptovský Mikuláš a okolitých obcí podpísali dňa 29. decembra Memorandum o príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Ružomberok-Liptovský Mikuláš.

Integrovaná územná stratégia je komplexná rozvojová stratégia územia integrujúca všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území. Integrované územné stratégie sú spracované ako Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi.

Zároveň sú základnou stratégiou pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného nástrojmi EÚ. Stratégia udržateľného mestského rozvoja je nástrojom na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia.

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

Hlavným účelom Memoranda je najmä určiť územie udržateľného mestského rozvoja územia Ružomberok-Liptovský Mikuláš, spolupracovať na príprave Integrovanej stratégie predmetného územia ako súčasť Integrovanej územnej stratégie Žilinského samosprávneho kraja a zriadiť Kooperačnú radu ako koordinačný nástroj funkčného mechanizmu partnerstva, komunikácie a rozhodovanie pri príprave stratégie s určením základných princípov a pravidiel územnej spolupráce.

Zúčastnené strany sa dohodli, že toto územie tvorí katastrálne územie mesta Ružomberok, mesta Liptovský Mikuláš a katastrálne územia susediacich obcí: Likavka, Lisková, Turík, Liptovská Teplá, Bešeňová, Štiavnička, Liptovské Sliače, Ivachnová, Liptovský Michal Bobrovník, Demänovská dolina, Galovany, Gôtovany, Liptovská Sielnica, Liptovský Trnovec, Vlachy a Prosiek. Mestá a obce svojim podpisom deklarovali, že v rámci tejto spolupráce budú dodržiavať najmä princíp partnerstva, zabezpečenie udržateľného rozvoja za súčasného rešpektovania objektívne oprávnených záujmov sociálno-ekonomických partnerov.

Mesto Ružomberok sa svojim podpisom zaviazalo organizačne a administratívne koordinovať procesy prípravy Integrovanej územnej stratégie Ružomberok-Liptovský Mikuláš a iniciovať vytvorenie Kooperačnej rady, ktorej predsedom je MUDr. Igor Čombor, PhD. a administratívne a organizačne podporovať jej činnosť.

Zdroj – Tlačová správa mesta Ružomberok