Na niektorých miestach posunuli značky začiatku a konca Ružomberka

Zisťovali sme, prečo došlo k zmene dopravného značenie začiatku a konca mesta v smere na Donovaly a Liptovský Mikuláš.

Na vjazde do Bieleho Potoka od Donovál znižujú posledné týždne motoristi rýchlosť už pred odbočkou do Vlkolínca pri odstavnej ploche motorestu Vlčí dvor, teda o niekoľko desiatok metrov skôr, než kedysi.

V druhom jazdnom pruhu vodiči po novom šliapnu na plyn až za spomínanou križovatkou.

Prečo cedule v tomto úseku posunuli, sme sa spýtali odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu (OÚ) Žilina, ktorý je príslušným cestným správnym orgánom.

Podnet od vodiča

Vo februári sa na žilinský OÚ obrátila Slovenská správa ciest (SSC) so žiadosťou o usmernenie. SSC dostala emailový podnet od vodiča, ktorý poukazoval na chýbajúce dopravné značenie začiatku respektíve konca obce Ružomberok v spomínanej lokalite. Uviedol tiež, že je známe len to, kde začína alebo končí Ružomberok – Biely Potok.

Informáciu od vodiča posunul OÚ Žilina mestu Ružomberok. Doručil mu aj stanovisko správcu komunikácie, v ktorom sa uvádzalo, že dlhodobo eviduje dopravné značenie Ružomberok – Biely Potok v mieste za križovatkou pri Vlčom dvore.

„Okresný úrad ako príslušný cestný správny orgán pritom nemá vedomosť o tom, že by vydal určenie na toto dopravné značenie. Z údajov cestnej databanky je však zrejmé, že v tomto staničení bolo a je vedené označenie začiatok resp. koniec obce Ružomberok,“ uviedol pre Ružomberský magazín Ján Bilík z odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ Žilina.

Zo značky zmizol Biely Potok

O presunutie značiek podľa Bilíka žiadal v predminulom roku aj Okresný dopravný inšpektorát v Ružomberku. Na výzvu však vtedy mesto nereagovalo.

Žilinský okresný úrad preto opätovne predložil podnet mestu, pričom tiež požadoval predloženie predstavy o spôsobe predmetného označenia, podloženej relevantnými dokladmi, ktoré preukážu súlad s územným plánom mesta.

„Útvar hlavného architekta mesta Ružomberok v odpovedi uviedol, že Biely Potok je síce mestskou časťou Ružomberka, avšak bez vlastného katastrálneho územia, a preto nie je možné jednoznačne vymedziť, a tým pádom aj dopravným značením vyznačiť začiatok resp. koniec mestskej časti,“ vysvetľuje Bilík.

Aby sa preto predišlo rozdielnym interpretáciám, dohodlo sa označenie mesta Ružomberok pred križovatkou do Vlkolínca s tým, že označenie mestskej časti Biely Potok bude demontované.

K premiestneniu dopravných značiek začiatku a konca obce došlo aj v smere Liptovský Mikuláš. „Určené bolo na žiadosť mesta so súhlasom Krajského dopravného inšpektorátu Žilina rešpektujúc zmeny hraníc zastavania územia, ako aj záujmy a potreby bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ dodal Bilík.

 

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne č. 4/2018.

Foto – autorka

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.