NKÚ kontroloval ružomberské mestské firmy, výhrady mal ku kultúrnemu domu

Kultúrny dom musí po kontrole Najvyššieho kontrolného úradu adresnejšie nakladať s mestskými peniazmi, 11-tisíc eur musí mestu dokonca vrátiť. Čaká ho tiež diskusia o transformácii z akciovej spoločnosti na príspevkovú organizáciu mesta.

V jarných mesiacoch si Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) posvietil na fungovanie obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok. Išlo o vodárenskú spoločnosť, CZT, ByPo, technické služby, mestské lesy, kultúrny dom, Skipark, ako aj o futbalový a basketbalový klub.

„Predmetom kontroly bol dlhodobý finančný majetok mesta, nakladanie mesta s majetkovými podielmi v obchodných spoločnostiach, správnosť vykazovania dlhodobého finančného majetku mesta a kontrolná činnosť mesta v obchodných spoločnostiach a plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly,“ uviedla pre Ružomberský magazín hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. Kontrolované nebolo aktuálne obdobie, ale roky 2013 – 2015.

Tisíce na odmeny musia vrátiť

Kontrolóri mali pripomienky len ku Kultúrnemu domu Andreja Hlinku (KDAH), ktorý musí do konca novembra vrátiť 11-tisíc eur z mestskej dotácie. V roku 2015 boli tieto prostriedky v rozpore so zákonom použité na odmeny pre členov predstavenstva a dozornej rady.

Riaditeľ KDAH Ján Pavlík sa bráni, že o takomto využití finančných prostriedkov rozhodlo valné zhromaždenie, ktoré je vrcholným orgánom kultúrneho domu. „Nie je to moje autonómne rozhodnutie, ako výkonný riaditeľ spoločnosti len plním uznesenia valného zhromaždenia a, samozrejme, aj predstavenstva,“ zdôrazňuje Pavlík.

Samotným problémom pritom nie je vyplatenie odmien, ale to, že boli vyplatené z mestskej dotácie, a nie z vlastných príjmov, ktoré má kultúrny dom zo svojich aktivít. So žiadosťou vrátiť tieto financie Pavlíka zatiaľ nikto neoslovil. „Keď sa tak stane, budem to riešiť,“ dodal Pavlík.

Dobrou správou pre KDAH je, že z nesprávneho použitia časti dotácie neplynú žiadne sankcie. NKÚ nie je podľa hovorkyne Bolech Dobákovej sankčným orgánom a preto za porušenie právnych predpisov neukladá pokuty.

Diskusii bude predchádzať analýza

Na septembrovom zasadaní mestského zastupiteľstva (MsZ) boli poslanci oboznámení aj s ďalšími dvoma pripomienkami NKÚ k fungovaniu kultúrneho domu. Navrhované uznesenie, podľa ktorého MsZ len berie na vedomie informáciu o výsledkoch kontroly, sa preto nepozdávalo poslancovi Ľubomírovi Kubáňovi. Uznesenie v takomto znení by podľa neho dostatočne nezohľadňovalo pripomienky kontrolórov.

Prvou z nich je, aby mestská dotácia pre KDAH bola viazaná na konkrétnu úlohu alebo účel vo verejnom záujme a bola rozpísaná do nákladových položiek a stredísk. Poslanci sa s Kubáňovým návrhom doplniť uznesenie jednomyseľne stotožnili a požiadali primátora Igora Čombora, aby do konca roka zabezpečil dodržiavanie tejto požiadavky.

NKÚ tiež navrhol, aby sa KDAH transformoval z akciovej spoločnosti na príspevkovú organizáciu mesta. Riaditeľ Pavlík sa diskusii na túto tému nebráni, ale najprv žiada pripraviť dôkladnú právnu a finančnú analýzu. Zároveň sa domnieva, že z nej vyplynie jasný záver – meniť právnu formu KDAH nie je potrebné.

Pavlíkovi dáva za pravdu aj poslanec Ivan Rončák, ktorý pripomenul, že túto tému riešili už aj v minulosti. „Kým je KDAH vlastníkom veľkej budovy v centre mesta, čisto z účtovného hľadiska je lepší súčasný stav, lebo odpisy budovy si môže odpočítať z daňového základu. Kontrolórom NKÚ na tom až tak nezáleží, lebo peniaze zaplatené na dani ostanú v okruhu verejných financií, ale nám to jedno nie je, lebo ich zaplatí štátnemu rozpočtu mesto a mestu by chýbali,“ zdôvodnil Rončák.

Poslanci na návrh poslanca Kubáňa opäť jednomyseľne požiadali primátora Čombora, aby do polovice budúceho roka nechal analýzu vypracovať a potom sa uvidí čo ďalej.

Kontroloval aj mestský kontrolór

Okrem NKÚ sa na vyúčtovanie dotácie KDAH za rok 2016 pozrel aj hlavný kontrolór mesta Vladimír Trnovský, ktorý v návrhu opatrení zopakoval pripomienky NKÚ. Navyše KDAH vyzval v účtovných dokladoch preukázateľne vyznačovať použitie dotácie a zabezpečiť zmluvné odovzdanie správy nového kultúrneho domu v Hrboltovej.

Z dôvodovej správy predloženej poslancom k návrhu uznesenia tiež vyplýva, že v roku 2016 bola KDAH od mesta poskytnutá dotácia takmer 413-tisíc eur, pričom vlastné výnosy činili viac ako 415-tisíc eur. Celkovo však spoločnosť v roku 2016 skončila v účtovnej strate viac ako 77-tisíc eur.

Foto – Kultúrny dom Andreja Hlinku (ruzomberok.sk)

Vyštudoval som dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, píšem pre internetový denník Postoj.sk a pre médiá komentujem dianie v cirkvi.