Problém s názvom Technické služby visí na vlásku. Mesto porušuje zákon o verejnom obstarávaní

Štyria poslanci podali na sklonku roka 2019 podnet na nehospodárnosť mesta s Technickými službami (TS). Výsledkom hĺbkovej kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je konštatovanie, že všetky kontrolované faktúry sú v rozpore so zákonom.

Kosenie, vývoz odpadu, výmena smetných nádob, údržba verejného osvetlenia, zametanie ciest a chodníkov, zimná údržba či oprava chodníkov a komunikácii. Spomínané činnosti majú v Ružomberku od roku 2000 pod palcom Technické služby Ružomberok a.s. Dvojstranové voľne formulované zmluvy mali platnosť do roku 2010. Namiesto nového verejného obstarávania sa mesto rozhodlo, že zmluvy predĺži na dobu neurčitú. Počas nasledujúcich rokov už viackrát sľubovalo verejné obstarávanie dodávateľa komunálnych služieb. Dodnes sa tak nestalo a ceny za uvedené činnosti sa mestu fakturujú podľa viacerých poslancov nemerateľným a v zásade nekontrolovaným spôsobom podľa cenníka, ktorý platí od roku 2000 .

Najnovší prísľub riadnej súťaže má začať v júni. Ku koncu roka 2020 však prišlo druhé rozhodnutie ÚVO. Konštatovalo porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Nezávislí poslanci Patrik Habo a Karol Javorka spoločne so všetkými poslancami z klubu Za slušný Ružomberok Ľubomírom Kubáňom, Jánom Kuráňom, Miroslavom Kerdíkom, Vojtechom Mackom, Petrom Štupákom, Martinom Hromadom a poslancom Michalom Kubačkom, ktorý odišiel z Klubu primátora, preto poslali mestu materiál, ktorým žiadajú oficiálne prerokovanie bodu v súvislosti s kontrolou na marcové zastupiteľstvo.

Prvý podnet na ÚVO

Nesúhlas s fungovaním Technických služieb smeroval Úradu pre verejné obstarávanie po prvýkrát v roku 2011. Už vtedy úrad potvrdil, že zmluvy z roku 2000 (Zmluva o dielo na správu a údržbu majetku mesta a Zmluva o verejnoprospešných službách a službách platených obyvateľstvom) nie sú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Mesto síce obišlo bez pokuty, no malo vykonať opatrenia. Úradu adresovalo prísľub, že do 30. júna 2012 zabezpečí dodávateľa komunálnych služieb v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Dodnes sa tak nestalo. Namiesto sľubovanej súťaže vedeniu mesta roky vyhovuje status quo.

Druhý podnet na ÚVO

Druhý podnet prišiel už za súčasného vedenia. Nezávislí poslanci Patrik Habo a Karol Javorka spoločne s poslancami z Klubu Za slušný Ružomberok Ľubomírom Kubáňom a Jánom Kuráňom podali 23. novembra 2019 podnet na konanie a preskúmanie úkonov medzi mestom a Technickými službami. Poukázali pri tom na nehospodárne nakladanie s peniazmi mesta pri objednávaní si výkonov od Technických služieb bez verejnej súťaže. Podnet podali aj z toho dôvodu, že mesto v roku 2019 zmluvne navýšilo podľa nich zastaraný, takmer nemerateľný cenník s Technickými službami bez toho, aby urobilo riadne výberové konanie na dodávateľa jednotlivých komunálnych služieb.

ÚVO kontroloval všetky zmluvy a faktúry medzi mestom a Technickými službami od júla 2017 do mája 2020. Za tri roky išlo o 657 faktúr, ktoré zodpovedajú zákazkám v celkovej výške približne 6,2 milióna.

ÚVO: mesto porušuje zákon

Výsledok kontroly opäť potvrdil porušenie zákona. ÚVO konštatoval, že mesto pri zadávaní predmetných zákaziek porušilo zákon o verejnom obstarávaní, konkrétne princíp transparentnosti a nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď zadal zákazky bez použitia postupov podľa zákona o obstarávaní. Porušenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Zjednodušene, pri každej činnosti ako napríklad oprava chodníka, či osvetlenia, malo mesto Ružomberok vysúťažiť zhotoviteľa, aby neboli Technické služby uprednostnené pred inými uchádzačmi s výhodnejšou cenovou ponukou. Mesto mohlo súťažou ušetriť alebo nájsť kvalitnejšieho vykonávateľa služby, ale samo sa o túto možnú výhodu obralo.

Úrad ďalej uvádza, že na základe porušenia zákona zamýšľa uložiť mestu pokutu vo výške približne 311-tisíc eur. Vyzval mesto, aby k výsledku kontroly zaujalo stanovisko. Vo vzťahu k uloženiu pokuty mesto uviedlo, že došlo k uplynutiu jednoročnej subjektívnej lehoty na uloženie pokuty. Odvoláva sa pritom na výsledok prvej kontroly z apríla 2011. Pokuta mala byť podľa nich uložená do apríla 2012. Druhý nesúhlasný argument mesta bol ten, že úrad použil nesprávny spôsob výpočtu určenia výšky zamýšľanej pokuty. Mesto pokutu zatiaľ nedostalo. ÚVO toto rozhodnutie vysvetlilo tým, že keďže mesto s rozhodnutím nesúhlasilo, nedalo mu žiadnu pokutu.

Za spomínanú odpoveď s vysvetlením a právnym názorom dostala 12-tisíc eur od mesta firma Carretera, ktorú zastupuje Tomáš Mišovič. Ten istý Tomáš Mišovič je zároveň aj poradca primátora pre dopravu. Mesto uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou Carretera len štyri dni pred vydaním rozhodnutia ÚVO. Tomáš Mišovič mal okrem iného zabezpečiť analýzy a podporné podklady, podať žiadosť o predĺženie odpovede zo strany mesta voči úradu či podať odpoveď s vysvetlením a právnym názorom mesta voči stanovisku ÚVO. Za túto činnosť sa mu mesto zaviazalo sumou 12-tisíc eur. Predmet zmluvy mal splniť najneskôr v termíne do právoplatného skončenia kontroly, to sa stalo už o štyri dni.

Poslanec Patrik Habo hovorí, že zmluva je neplatná. ,,Firma Carretera nemá v predmete podnikania právnu agendu. Navyše zmluva bola podpísaná štyri dni pred vydaním rozhodnutia, pričom sa odvoláva na obrovské množstvo spolupráce, ktorú táto spoločnosť musela pre mesto vykonať. Prefotenie stoviek faktúr, mnohé komunikácie, vyjadrenia, stanoviská,“ vysvetľuje poslanec a dodáva, že to nie je to tak rýchlo možné, keďže kontrolu vykonávalo ÚVO takmer rok a v neposlednom rade úrad konštatoval, že mesto (zastúpené firmou Carretera) sa ani neodvolalo v zákonnej lehote určenej jeho rozhodnutím, preto je rozhodnutie právoplatné a nemenné.

,,Ak mesto nevykoná potrebné opatrenia na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva a nezačne bezodkladne transparentne obstarávať jednotlivé komunálne služby, poslanci požiadajú prokuratúru o trestnoprávne prešetrenie zodpovednosti štatutárov mesta, ktorí dlhoročne konajú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní,“ povedal poslanec Patrik Habo.

Na zmluvu sme sa pýtali aj vedenia mesta. Rovnako aj na to, prečo mal odpoveď úradu vypracovať Tomáš Mišovič, keď na meste funguje právne oddelenie. A to všetko len štyri dni pred rozhodnutím ÚVO. Odpoveď sme nedostali.

Technické služby majú na starosť aj zimnú údržbu ciest. (Foto: Anna Zábojníková)

Technické služby sú v meste už 20 rokov 

V roku 2000 mesto pristúpilo k reštrukturalizácii riešenia komunálnych služieb. Na základe vyhodnotenia súťaže vybralo Technické služby na dodávku komunálnych služieb, pričom 44 percentným akcionárom spoločnosti je  mesto. Väčšinový 51 percentný balík drží v rukách žilinská firma t+t a 5 percent má riaditeľ TS Ružomberok Pavol Jeleník. Firma vykonáva pre mesto celé portfólio služieb od zametania, zimnej údržby, údržby zelene, vývoz odpadu, osvetlenie či cintorínske služby.

Zmluva bola uzatvorená na desať rokov a končiť mala v roku 2010. V tom istom roku bol podpísaný dodatok, ktorý zmluvu bez verejnej súťaže predĺžil na dobu neurčitú a paušálne ju prolongoval. To sa však niektorým poslancom nepáčilo. Už vtedy prišiel na ÚVO prvý podnet. Ten urobil kontrolu zmluvy aj dodatku. Výstupom bolo, že nielen predĺženie zmluvy z roku 2010 nie je v súlade so zákonom, ale aj prvotná zmluva nebola v roku 2000 obstaraná verejne a boli porušené súťažné pravidlá. Mesto napokon nemuselo zaplatiť pokutu aj vďaka prísľubu, že do roku 2012 zabezpečí verejné obstarávanie na spomínané služby.

Zmluvy sa však týkali aj grantov, ktoré síce zveľaďovali zberný dvor, ale získalo ich mesto. V situácii, kedy mesto potrebovalo vysúťažiť nového dodávateľa, boli granty problémom preto, lebo ak by sa zrušili, mesto by muselo vrátiť peniaze. Z iniciatívy viceprimátora Miroslava Zuberca vznikli dve komisie, ktoré sa mali zaoberať verejným obstarávaným dodávateľa a Technickými službami, ktoré už druhýkrát súťaž nemuseli vyhrať. Jeho návrh vytvoriť rámcovú zmluvu a zvlášť obstarávať zeleň, odpad, cintorínske služby či zametanie však cez komisiu neprešiel.

Ďalšou snahou vtedajšieho vedenia mesta vyriešiť problém s technickými službami bola koncesná zmluva, ktorá by vyriešila najmä granty. Ani tá sa nezrealizovala. V roku 2014 už prišlo nové vedenie mesta, to však problém s technickými službami a varovný prst od Úradu pre verejné obstarávanie neriešilo vôbec.

Niektorí poslanci kritizujú aj navyšovanie cien a samotný cenník práce, podľa ktorého Technické služby fakturujú mestu jednotlivé služby. Ten je založený na hodinovej fakturácii. V roku 2018 poslanci Miroslav Zuberec, Patrik Habo a Ján Bednárik vypracovali nový – na základe výkonu. Ceny za služby by sa tak nemerali od počtu pracovníkov a odpracovaných hodín, ale za množstvo urobenej práce. Zastupiteľstvo síce cenník schválilo, Technické služby ho ale neprijali a výkony mestu fakturujú dodnes po „starom“.

Poslanci chcú o Technických službách rokovať v marci

Téma Technických služieb rezonovala aj vlani na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na návrh poslanca Juraja Burgana (KDH) má radnica rozbehnúť verejné obstarávanie na dodávateľa komunálnych služieb koncom júna.

Viceprimátor Ján Bednárik dokonca povedal, že mesto plánuje zákazku rozdeliť. Hľadať majú zvlášť firmu, ktorá bude nakladať so smeťami a zvlášť poskytovateľa ostatných komunálnych služieb. Avizoval, že pravdepodobne dôjde k modelu spred roka 2000, keď TS patrili mestu. Znamenalo by to, že za zametanie, údržbu, komunikácií či cintorínske služby by zodpovedalo mesto cez príspevkovú organizáciu.

Po výsledku kontroly však deväť opozičných poslancov adresovalo mestu materiál, ktorý chcú prerokovať na marcovom mestskom zastupiteľstve. Žiadajú primátora mesta, aby vypovedal všetky zmluvy medzi mestom a Technickými službami tak, aby výpovedná lehota začala plynúť 15. apríla tohto roka.

Odporúčajú zriadiť Komisiu na prípravu verejného obstarávania jednotlivých komunálnych služieb, ktorej úlohou bude zadefinovať časový harmonogram obstarávania a základné požiadavky na špecifikácie obstarávaných zákaziek pre jednotlivé oblasti komunálnych služieb. Komisia má vypracovať aj nový cenník komunálnych služieb. Poslanci tiež navrhujú obstaranie odborného technického poradcu pre prípravu verejného obstarávania jednotlivých komunálnych služieb. Či však bude materiál predložený na marcové rokovanie, ešte nie je známe. Mesto na našu otázku, čo bude robiť, keď vie o výsledku kontroly, neodpovedalo.

Titulná fotografia: Sídlo Technických služieb Ružomberok. Foto – redakcia.

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.