Došlo k nelegálnemu odberu tepla?

Pri výstavbe bytovky Rezidencia Prestige v lokalite Malé Tatry došlo údajne k nelegálnemu odberu tepla. Foto: Jaroslav Moravčík
Malo to byť pri výstavbe bytovky Rezidencia Prestige. Trestné oznámenie podali konatelia CZT.

Pri výstavbe bytovky Rezidencia Prestige, ktorú realizuje spoločnosť Malé Tatry Partners, ju mali vraj nelegálne napojenú na odber tepla od spoločnosti Centrálne zásobovanie teplom (CZT), s.r.o. Ružomberok. V prípade nelegálneho odberu tepla ide podľa zákona o trestný čin. Konatelia spoločnosti CZT podali 26. apríla trestné oznámenie.

Na marcovom rokovaní Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Ružomberku zaznela aj informácia o údajnom nelegálnom odbere tepla od spoločnosti CZT, ktorá je najväčším dodávateľom tepla v meste. Napojiť mali novú bytovku Rezidencia Prestige, ktorej výstavbu realizuje spoločnosť Malé Tatry Partners. Jej spoločník Tomáš Klopta to poslancom nevedel vysvetliť.

Stalo sa to pri prerokovaní bodu č. 12.02 Vyhlásenie prebytočnosti a zámeru predaja pozemkov Klačno (na podnet spoločnosti NELLY Consulting, s.r.o.). Poslanci tento neschválili a ponechali pozemok na sídlisku Klačno vo vlastníctve mesta na výstavbu zariadenia pre seniorov a domu s opatrovateľskou službou. Téme sa venujete aj v aktuálnom vydaní mesačníka RK Magazín č. 05/2022, ktorý je práve v predaji.

Na nelegálny odber tepla upozornil viceprimátor

V diskusii poslancov na túto skutočnosť upozornil 1. zástupca primátora mesta Michal Lazár: „To, že sa sporia developer a zámer mesta o ten istý pozemok, to je vec, pri ktorej rozhodovaní rozhodujú maličkosti, skutočne maličkosti alebo drobnosti, ktoré prevážia misku váh na jednu, alebo na druhú stranu. To isté sa udialo aj u mňa. Nehovorím o maličkosti, ale o veľmi vážnej veci, kedy som dostal informáciu v pondelok na rokovaní poslaneckého klubu.“

„Zamestnancom spoločnosti, ktorej som konateľ, bol zdokumentovaný nelegálny odber tepla v Rezidencii Prestige, ktorú buduje spoločnosť NELLY Consulting. Táto udalosť bola zdokumentovaná a odovzdaná riaditeľovi spoločnosti CZT, ktorý informoval na mesačnej porade o tom, čo sa stalo všetkých prítomných, dozornú radu a konateľov,“ uviedol viceprimátor. Jeho slová sú zaznamenané aj v zápisnici z rokovania MsZ, ktorú overili poslanci Ján Kuráň a Pavel Šípoš.

„Ja som na tom stretnutí nebol a dozvedel som sa to v pondelok od členov dozornej rady za poslanecký klub primátora mesta,“ vysvetlil M. Lazár a pokračoval. „Zajtra máme stretnutie vedenia CZT, v ktorom vyhodnotíme ďalší postup, ako postupovať v tomto prípade nelegálneho odberu. Ešte raz opakujem, bol dokumentovaný a odovzdaný riaditeľovi. Riaditeľ informoval členov dozornej rady a prítomných na rokovaní pracovnej porady a ja som sa to dozvedel v pondelok popoludní na stretnutí klubu primátora mesta.“

Spoločník Tomáš Klopta to nevedel vysvetliť

Zástupca spoločnosti NELLY Consulting JUDr. Tomáš Klopta, ktorý je aj spoločník v spoločnosti Malé Tatry Partners, ktorá realizuje výstavbu bytovky v lokalite Malé Tatry, údajný nelegálny odber tepla v Rezidencii Prestige, nevedel poslancom vysvetliť.

„Ešte by som rád odpovedal k téme CZT. Tú informáciu som sa dozvedel dnes na chodbe od pána Mataja (hlavný kontrolór mesta – pozn. red.). Preto na to neviem reagovať ako spoločník spoločnosti Malé Tatry Partners, ktorá momentálne realizuje výstavbu v Malých Tatrách. Naša bytovka má byť napojená na CZT, že tam došlo k nejakému problému, som sa dopočul presne asi tak pred dvoma hodinami, takže neviem o tom v podstate nič, neviem na to reagovať.“

„Ak sú nejaké podklady, ak je nejaká správa, čokoľvek, bolo by dobré, aby som o tom bol najprv uzrozumený a potom sa viem k tomu adekvátne vyjadriť. V tejto chvíli, ale na to neviem povedať absolútne nič,“ uzavrel T. Klopta.

Spoločnosť CZT podala trestné oznámenie

Vzhľadom na skutočnosť, že nelegálny odber tepla je trestným činom, spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o., ako dodávateľ tepla podala v utorok 26. apríla trestné oznámenie na Okresnej prokuratúre v Ružomberku. Oznámenie podali konatelia spoločnosti Michal Lazár a Ján Bednárik, ktorí sú aj zástupcovia primátora mesta.

Podľa M. Lazára ide o trestné oznámenie na neznámeho páchateľa – oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa paragrafu 286 ods. 1 písm. c) a ods. 2  písm. b) Trestného zákona a trestný čin krádeže par. 212 ods. 1.2 Trestného zákona.

Podľa našich informácií k trestnému oznámeniu pridali aj kompletné zdokumentovanie nelegálneho odberu tepla, vrátane fotodokumentácie.

Podľa Kloptu je zodpovedný konateľ

O vyjadrenie sme požiadali aj druhú zainteresovanú stranu – spoločnosť Malé Tatry Partners, ktorá realizuje výstavbu bytovky. Prinášame vyjadrenie JUDr. Tomáša Kloptu, ktorý je podľa Obchodného registra spoločníkom (25 percent) v spoločnosti Malé Tatry Partners, s.r.o., a na webe Rezidencia Prestige – Malé Tatry uvedený ako kontaktná osoba na predaj.

Zdôrazňujem, že bytovú výstavbu v Malých Tatrách realizuje spoločnosť Malé Tatry Partners, s.r.o (ďalej len “MTP”) Ja osobne považujem toto vyhlásenie (M. Lazára) za predčasné, zmätočné, dostatočne neoverené a v momente prejednávania iného bodu rokovania (MsZ), ako nehodné funkcionára mesta Ružomberok.

Napriek informáciám, ktoré prezentoval p. Lazár, do dnešného dňa (5. mája 2022) nebolo spoločnosti MTP zo strany CZT Ružomberok alebo zo strany mesta Ružomberok doručená žiadna písomnosť, ktorá by vysvetľovala toto verejné vyhlásenie. Uvedené mi potvrdil konateľ spoločnosti MTP.

Keďže nie som štatutárom spoločnosti MTP a nie som ustanovený do nijakej inej exekutívnej funkcie v rámci štruktúr spoločnosti, poprosím Vás o ďalšiu komunikáciu s konateľom spoločnosti MTP,“ napísal Klopta, ktorý je spolumajiteľ spoločnosti Malé Tatry Partners.

Konateľ chce ospravedlnenie alebo stotisíc eur

Na záver sme dostali aj stanovisko Ing. Rostislava Melichárka, konateľa spoločnosti Malé Tatry Partners, z ktorého vyberáme podstatné časti:

„Spoločnosť NELLY Consulting, s.r.o. a ani jej dcérske firmy nerealizovali žiadny nelegálny odber tepla v Ružomberku. Práve naopak – tento rok sme už uhradili dodávateľovi tepla CZT, s.r.o. viac ako 10 000 eur bez toho, aby sme odobrali, čo i len jeden megawatt tepelnej energie a takto zlepšujeme finančnú kondíciu tejto mestskej firmy.

Čo sa týka verejného vyjadrenia p. súčasného viceprimátora Lazára na našu adresu, tak to len dokresľuje nekompetentnosť a amáterizmus súčasného vedenia mesta. Moju reakciu na tento výplod jeho fantázie Vám posielam v prílohe tohto emailu,“ napísal Melichárek a v prílohe nám poslal Oznámenie o neoprávnenom zásahu – Predžalobnej výzve pre M. Lazára.

V nej sa o.i. uvádza, že spoločnosť Malé Tatry Partners „ako stavebník má uzavretú príslušnú zmluvu o dielo s generálnym dodávateľom diela, ktorý na podklade tejto zmluvy vykonáva všetky práce na diele ako zhotoviteľ,“… V procese výstavby Rezidencie Prestige došlo „k protokolárnemu staveniska a stavby zhotoviteľovi diela.“ Spoločnosť MTP tam nevykonáva žiadne stavebné ani iné práce a „nie si je vedomá existencie neoprávneného odberu tepla.“

Konateľ Melichárek žiada od M. Lazára verejné ospravedlnenie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. „Vaším konaním došlo zásahu do dobrej povesti spoločnosti NELLY Consulting, s.r.o., ako aj k zásahu do mojej občianskej cti,“ uvádza v predžalobnej výzve. V prípade, ak k ospravedlneniu nedôjde, bude súdnou cestou žiadať o náhradu nemajetkovej ujmy v sume 100.000 eur.

Článok bol pôvodne publikovaný v letnom dvojčísle RK Magazínu.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.