Konferencia Jazykovedné, literárnovedné a didaktické reflexie si pripomenie aj jubilujúceho profesora Milana Ligoša

Už v stredu 19. júna 2019 organizuje Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pod gesciou katedry slovenského jazyka a literatúry konferenciu Jazykovedné, literárnovedné a didaktické reflexie.

Vedecké podujatie sa uskutoční pri príležitosti životného jubilea prof. PaedDr. Milana Ligoša, CSc., pracovníka KSJL FF KU, stojaceho nielen pri zrode ružomberskej katedry slovenského jazyka a literatúry, ale aj Katolíckej univerzity v Ružomberku ako takej.

Odbornej verejnosti je Milan Ligoš známy predovšetkým ako didaktik slovenčiny ako materinského jazyka (z jeho publikačnej činnosti výberovo spomeňme monografické práce Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slovenského jazyka, Možnosti rozvíjania vnútorných dynamických síl osobnosti žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka, Základy jazykového a literárneho vzdelávania I., II.).

Konferencia dedikovaná oslávencovi začína 19. júna o 10.30 hod. slávnostným otvorením, na ktoré nadväzujú plenárne vystúpenia hostí: Ľudmila Liptáková (Prešovská univerzita v Prešove) vo svojom vystúpení predstaví ťažiskové témy jubilantovej didaktickej práce a Jozef Mlacek (dlhoročný pracovník Katolíckej univerzity v Ružomberku) svoju pozornosť zameria na uplatnenie biblickej a inej frazeológie v biblicky orientovanom texte.

Popoludní (od 13.30 hod.) rokovanie pokračuje v dvoch paralelných sekciách, v rámci ktorých odznejú príspevky odborovodidaktického, pedagogického, lingvistického i literárnovedného zamerania.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Martin Pinkoš (PR)