Poslanci schválili úver na výstavbu plavárne

Predkladateľom bodu rokovania bol viceprimátor Ján Bednárik. Foto: Viktor Mydlo
Jediným bodom rokovania mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Ružomberku v pondelok 12. septembra bolo zvýšenie základného imania CZT Ružomberok.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) svojim uznesením rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o., zo súčasných 439.039 eur. Základné imanie sa bude navyšovať postupne 11 peňažnými vkladmi v celkovej sume 7.502.800 eur splatenými každoročne k 25. marcu až do roku 2034. Vtedy základné imanie spoločnosti dosiahne sumu 7.941.839 eur.

Peňažné vklady sa budú realizovať nasledovne: a) vo výške 261.137 eur, pričom bude splatený do 25.03.2024, b) vo výške 903.212 eur bude splatený do 25.03.2025, c) vo výške 809.067 eur bude splatený do 25.03.2026, d) vo výške 787.216 eur bude splatený do 25.03.2027, e) vo výške 765.365 eur bude splatený do 25.03.2028, f) vo výške 743.514 eur bude splatený do 25.03.2029, g) vo výške 721.664 eur bude splatený do 25.03.2030, h) vo výške 699.813 eur bude splatený do 25.03.2031, i) vo výške 677.962 eur bude splatený do 25.03.2032, j) vo výške 656.111 eur bude splatený do 25.03.2033, k) vo výške 477.739 eur bude splatený do 25.03.2034.

Materiál predkladal 2. zástupca primátora mesta Ján Bednárik a spravodajcom bol Mgr. Martin Alušic, právny poradca mesta. Na rokovanie bol prizvaný aj Ing. Gustáv Šimalčík zo Slovenskej sporiteľne, ktorá poskytne mestu úver.

Dôvodom na úver vyše 7,5 milióna eur je výstavba plavárne

„Zavŕši sa tak proces prípravy výstavby novej plavárne, ktorý trval takmer tri a pol roka. Pred rokom sme začali proces verejného obstarávania a po vyhodnotení ponúk od dodávateľov, ktoré poslali do 21. decembra minulého roku, minulý pondelok sa uskutočnila elektronická aukcia na zhotoviteľa stavby,“ uviedol viceprimátor Bednárik. Dodal, že výstavbu bude realizovať spoločnosť CZT.

„Tento posledný krok je výsledkom predchádzajúcich rozhodnutí a uznesení mestského zastupiteľstva. Audítorka spoločnosti upozornila, že v súvislosti so zvýšenou aktivitou a nákladmi spojenými s výstavbou plavárne sa môže CZT dostať do záporného vlastného imania. Mesto ako vlastník spoločnosti musí konať a navýšiť základné imanie,“ vysvetlil Martin Alušic, právny poradca mesta. Doplnil, že mesto má od banky ponuku na investičný úver s pevnou úrokovou sadzbou 3,49 percenta a prekleňovací úver so sadzbou 3,29 percenta.

Súčasťou úveru je aj dotácia na výstavbu plavárne

Predkladatelia tvrdia, že výhodou navrhovaného riešenia (okrem zákonnej nevyhnutnosti) je väčšia bonita spoločnosti, čím sa znížia náklady na obsluhu dlhu. Vzhľadom na platné právne normy navrhli postupné zvyšovanie základného imania so splátkou raz ročne, vždy v mesiaci marec, počnúc rokom 2024 a končiac rokom 2034.

„Vzhľadom na diskusiu týkajúcu sa výstavby plavárne, je vhodné aj bez priamej súvislosti s týmto uznesením informovať, že súčasťou úveru sú aj finančné prostriedky vo výške nenávratnej finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR vo výške 1.239.053 eur, ktoré budú poskytnuté až po zaplatení príslušných prác,“ vysvetľuje dôvodová správa.

„Ak nemá byť spoločnosť CZT Ružomberok zaťažená splácaním nákladov, tieto budú zatiaľ zaplatené z úveru. Treba tiež poznamenať, že celý proces bude pod dohľadom banky v tom zmysle, že medzi podmienkami zmluvy je aj pevná zmluvná cena. Akékoľvek zmeny podliehajú súhlasu banky,“ uzatvára správa.

Časť poslancov mala výhrady k postupu

Do diskusie sa prihlásili len dvaja poslanci. „Od obdobia, kedy mesto rušilo medzinárodnú architektonickú súťaž a vybrali sme dielo podľa návrhu projektu plavárne v Petržalke, ktoré presadil viceprimátor Bednárik, zásadne nesúhlasím s navrhnutým postupom, pre ktorý máme celoslovenskú hanbu,“ tvrdil poslanec Patrik Habo.

Chýbali mu aj všeobecné informácie o výbere zhotoviteľa. „Je to na polemiku, či neporušuje aj zákon o rozpočtových pravidlách samosprávy, keď zaťažujeme hospodárenie mesta na ďalších 12 rokov, keďže nejde len o štandardný úver, ale o navyšovanie základného imania spoločnosti, čo môže mať negatívny dopad na budúce fungovanie mesta,“ obával sa Habo.

„Musíme urgentne podpísať zmluvu so zhotoviteľom do 14 dní po verejnej aukcii,“ pýtal sa poslanec Juraj Burgan. Tiež sa mu nepozdávalo, aby 1,5 mesiaca pred voľbami sa zaväzovalo mesto k podpisu zmluvy, ktorá zaťaží budúce rozpočty mesta.

Predkladatelia museli vysvetľovať

Uvedená forma navýšenia základného imania nie je podľa M. Alušica v rozpore so zákonom. „Tento a budúci rok to nebude mať dosah na rozpočet mesta, keďže peňažný vklad je splatný až 25. marca 2024. Zákon hovorí o porušení rozpočtových pravidiel z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočte daného roku a zaťažuje nasledovný rok. Netýka sa to zvyšovania základného imania,“ vysvetlil spravodajca, ktorý povedal, že materiál prerokovala finančná komisia aj dnešná mimoriadna mestská rada.

„Od vyhlásenia aukcie na druhý deň plynie doba 11 dní, kedy je potrebné podpísať zmluvu s dodávateľom stavby. Po podpise zmluvy s víťazom plynie doba zhruba 10 dní na prevzatie stavby, takže začiatkom októbra sa začína stavať. Vysúťažená cena na výstavbu novej plavárne je 7,150 milióna eur. Verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť GreMi Klima,“ doplnil Bednárik, keď ho poslanci vyzvali na uvedenie podrobností a prevzatie zodpovednosti.

Mestské zastupiteľstvo nakoniec predložený materiál schválilo, za bolo 16 poslancov, štyria boli proti. Z rokovania sa ospravedlnili okrem primátora I. Čombora a viceprimátora M. Lazára aj poslanci M. Hromada, K. Javorka, Ľ. Kubáň a R. Zach.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.