Štátni kontrolóri v Ružomberku

Najvyšší kontrolný úrad zistil v roku 2017 pochybenia pri spôsobe financovania mestskej spoločnosti Kultúrny dom Andreja Hlinku. Teraz preveruje, či ich radnica napravila.

Na ružomberskej radnici boli začiatkom augusta aj úradníci z iného pôsobiska. Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). V meste realizujú kontrolnú akciu.

„Môžeme potvrdiť že v meste Ružomberok prebieha kontrola Plnenia opatrení z kontroly nakladania územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach v roku 2017,“ potvrdil pre RK Magazín hovorca NKÚ Marek Papajčík. Štáni kontrolóri v tom čase preverovali 50 samospráv vrátane ružomberskej za obdobie rokov 2013 až 2015. Zisťovali, ako mestá nakladajú so svojimi majetkovými podielmi v obchodných spoločnostiach a či pri tom dodržiavajú platné právne predpisy a zásady hospodárnosti a efektívnosti.

Tiež to, do akej miery môžu mestá rozhodovať v týchto spoločnostiach skrz svoje orgány (dozorná rada, predstavenstvo) aj aké informácie zverejňujú o vlastníctve obchodných spoločností. Rovnako skúmali, ako samosprávy vykonávajú vlastnú kontrolnú činnosť v podnikoch, kde majú majetkovú účasť.

Následne predložili správu o výsledku kontroly aj zistené nedostatky, mestá a obce sa zaviazali k prijatiu opatrení na ich nápravu. A teraz kontrolujú, či ich aj plnia.

„Súčasná kontrolná akcia, ktorá prebieha celkovo v 13 samosprávach na Slovensku, je zameraná na plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly,“ doplnil Papajčík.

Aktuálne kontrolované samosprávy vyberali podľa počtu a závažnosti kontrolných zistení. Zverejnenie výsledkov kontrolnej akcie predpokladajú v závere tohto roka.

Pochybenie pri KDAH

V roku 2017 preveroval úrad Vodárenskú spoločnosť, CZT Ružomberok, Mestský basketbalový klub Ružomberok, ByPo, Technické služby, Mestské lesy, Mestský futbalový klub a Kultúrny dom Andreja Hlinku (KDAH).

Práve pri poslednom menovanom mestskom podniku odhalila kontrola pochybenia. KDAH ako akciová spoločnosť so sídlom v rovnomennej budove na Bernolákovej ulici zabezpečuje v meste kultúrnu činnosť. Svoje strediská má aj v Informačnom centre, synagóge, Bjornsonovom dome, Dome UNESCO Vlkolínec či kultúrnych domoch v mestských častiach. Zároveň je i správcom spomenutých mestských budov.

Tak ako každý rok, aj v roku 2015 uzatvorilo mesto s KDAH zmluvu o poskynutí dotácie na náklady spojené s jeho činnosťou. Dodatkom neskôr navýšili dotovanú sumu o 15-tisíc eur, pričom časť peňazí použili aj na vyplatenie odmien pre členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. V daný rok totiž neboli schválené v rozpočte. Podľa kontrolórov tým došlo k porušeniu zákona.

„Kontrolou NKÚ SR boli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Mesto poskytlo účelovú dotáciu zo svojho rozpočtu na verejnoprospešné účely v oblasti rozvoja kultúry obchodnej spoločnosti Kultúrny dom Andreja Hlinku. Časť dotácie bola použitá na odmeny členom predstavenstva a dozornej rady v sume 11-tisíc eur. Poskytnutím dotácie na tieto účely mesto nepostupovalo podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy,“ uvádzajú kontrolóri v Protokole o výsledku kontroly, ktorý má redakcia k dispozícii.

Ako ďalej vysvetľujú, z rozpočtu mesta mohla spoločnosti putovať účelová dotácia iba na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta.

„Zároveň tým bola porušená finančná disciplína, keď mesto v tomto prípade nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami,“ pokračuje výsledok kontroly s tým, že bol porušený i zákon
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Ku kontrolnému zisteniu vznieslo mesto námietku. Pôvodne úrad napadol aj to, že z dotácie boli vyplatené aj mzdy zamestnancov KDAH. Túto námietku napokon kontrolóri vyhodnotili ako opodstatnenú, no pri odmenách členom orgánov spoločnosti znova skonštatovali porušenie zákona.

Potrebná zmena fungovania

NKÚ uložil mestu v roku 2017 prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Treba však povedať, že úrad nemôže nariadiť plnenie konkrétnych krokov. Tie sú na rozhodnutí vedenia mesta a mestského
zastupiteľstva.

„NKÚ nemá sankčné právomoci a nemôže nariadiť kontrolovanému subjektu žiadne povinnosti, môže len odporúčať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Samotný kontrolovaný subjekt sa však sám
zävazuje k prijatiu opatrení a zvolí si spôsob, akým ich bude realizovať,“ objasnil postup hovorca štátnych kontrolórov.

Výsledky kontroly musia prerokovať aj mestskí poslanci. Primátora tiež môžu uznesením zaviazať realizáciou opatrení, dodal.

Úrad dal mestu odporúčanie. A netýka sa len jednorazového pochybenia pri vyplatení odmien. Celkovo je na zváženie fungovanie a dotovanie spoločnosti KDAH.

„NKÚ SR vzhľadom na spôsob financovania obchodnej spoločnosti Kultúrny dom Andrea Hlinku formou poskytovania dotácií odporúča orgánom mesta prehodnotiť možnosť transformácie tejto akciovej spoločnosti na príspevkovú, resp. rozpočtovú organizáciu mesta,“ znelo odporúčanie.

A čo to teda znamená? KDAH je síce obchodná spoločnosť, ale tým, ako je dotovaná mestom, sa skôr podobá na príspevkovú organizáciu. Zákon ju definuje ako takú, ktorá menej ako polovicu svojich výrobných nákladov pokrýva vlastnými tržbami a príspevkom je zapojená na mestský rozpočet.

Poukázala na to aj interná kontrola mesta v tom istom roku 2017. „Cez dotáciu sa nemá financovať obchodná spoločnosť,“ stálo tiež v náleze vtedajšieho hlavného mestského kontrolóra. Ten zhodne navrhoval zvážiť zachovanie obchodnej spoločnosti, resp. premýšľať nad jej transformáciou na príspevkovú, ak sa trend nezmení a výnosy mestskej firmy nezvýšia.

KDAH je už dlhodobo stratový a mestskú kasu stojí nemalé peniaze. Napr. v kontrolovanom roku 2015 poskytlo mesto dotáciu vo výške takmer 400-tisíc eur, strata bola stotisícová. A práve zmena fungovania by mohla pomôcť dostať sa z mínusových čísel.

O ďalšej ceste rozhodnú

Mesto sa po rokovaní s poslancami zaviazalo k viacerým opatreniam. Súhlasili, že sa témou transformácie spoločnosti musia zaoberať. Na vyriešenie otázky, či by mala fungovať v podobe obchodnej alebo príspevkovej organizácie, si dali ako opatrenie vypracovanie finančnej a právnej analýzy. Aby zistili, aké prínosy a nevýhody prinesie zmena fungovania a mohli tak rozhodnúť, ako s KDAH ďalej postupovať.

To bolo v roku 2017. Je rok 2021 a téma stále nie je uzavretá. Spoločnosť funguje v starom režime, no radnica už má v rukách aspoň spomínané analýzy. V júni tohto roka bola na riešenie tejto problemtiky zriadená i pra-
covná skupina. Ak by aj spoločnosť zachovali ako akciovú, zmeny nastať musia. Na mestských zastupiteľstvách zazneli stanoviská, podľa ktorých bude potrebná nová forma obchodného vzťahu medzi mestom a spoločnosťou – príspevky vo forme dotácií by sa napr. minimalizovali a mesto by si jednotlivé činnosti objednávalo.

 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.