Lisková: Ťažká cesta ku kultúre

Pred viac ako rokom sa obec Lisková pustila do najväčšej investície za posledných päťdesiat rokov. Rekonštrukciu a prístavbu miestneho kultúrneho domu predbežne vyčíslili na viac ako milión eur. Práce mali ukončiť vlani v septembri, no doteraz sa tak nestalo.

O viaznucej výstavbe informoval starosta Jozef Murina v októbri minulého roka na webovej stránke obce. V materiáli uviedol, že problémy sa začali už v júni, kedy stavebné práce nepokračovali dostatočne rýchlo, preto obec požiadala o navýšenie počtu pracovníkov, predĺženie pracovnej doby a realizovanie prác aj cez soboty.

Vysúťažená firma Krypton ich vtedy ubezpečovala, že práce v stanovenom termíne do 30. septembra 2017 dokončí. Neskôr však poukazovala, že sú nutné práce naviac a žiadala o predĺženie termínu dostavby.

„Nakoľko zhotoviteľ neplnil harmonogram výstavby, ďalšie dodatky k zmluve o navýšení prác akceptované neboli,“ vysvetlil starosta, podľa ktorého v tej dobe na stavbe pracovali len štyria až ôsmi pracovníci a prestali sa vykonávať aj subdodávateľské práce. „Hlavnou príčinou bola nesolventnosť zhotoviteľa, ktorý bol viackrát upovedomovaný výzvami,“ zhodnotil Murina.

Čudné praktiky

Problematickou výstavbou sa intenzívne zaoberalo aj obecné zastupiteľstvo. Na zasadnutie bol prizvaný majiteľ firmy Krypton Július Bartsch, ktorý sa však nezúčastnil, ani neospravedlnil.

Po viacnásobných urgenciách obec na podnet starostu Murinu iniciovala stretnutie so zástupcami Kryptonu v Poprade, kde zhotoviteľ vyjadril ľútosť a vzniknutú situáciu zdôvodňoval nedostatkom finančných prostriedkov. Zároveň navrhol obci predčasné ukončenie zmluvy o diele a odovzdanie staveniska bez ukončenia prác, čo však obec neakceptovala.

Spolu s poslednou fakturáciou, v ktorej si spoločnosť Krypton zaúčtovala iba dovtedy vykonané práce, doručila obci aj vyhlásenie, že stavbu nie je schopná dokončiť, následkom čoho vznikol na stavenisku havarijný stav.

Obec musela obstarávať novú firmu len na bezpečné uzatvorenie rozostavanej stavby. Stálo ju to ďalších 43-tisíc eur.

Voči staviteľovi, spoločnosti Krypton, medzičasom začalo konkurzné konanie. Obec úradne prevzala nedokončenú stavbu a nechala si vyčísliť zmluvnú pokutu voči Kryptonu. Aktuálne znalec pracuje na vyčíslení zrealizovaných prác, aby sa obec mohla prihlásiť do konkurzu.

Spoločnosť Krypton zdôvodňuje vzniknutú situáciu najmä nekvalitne spracovanou projektovou dokumentáciou a druhotnou platobnou neschopnosťou.

Spoločnosť vidí problémy aj na druhej strane

V stanovisku pre Ružomberský magazín uviedol konateľ spoločnosti Július Bartsch, že pri realizácii zákazky zistili nesúlad s projektovou dokumentáciou a skutkovým stavom, čo riešili zmluvnými aj cenovými dodatkami a konzultáciami s projektantom, dozorom aj investorom.

„Projektová dokumentácia nebola spracovaná dostatočne a nezahŕňala všetky náležitosti – technické riešenia, statiku, detaily a podobne,“ vysvetlil v stanovisku. „Nie je reálne, aby sa v procese verejnej súťaže kontroloval výkaz výmer každou zúčastnenou firmou, nakoľko to z časového hľadiska nie je možné. A predsa výkaz výmer bol spracovaný niekým, kto za to dostal peniaze.“

Problémy podľa jeho slov nastali aj v dôsledku zmien v profesijnom zložení zamestnancov, pričom sa spoločnosti nepodarilo nájsť adekvátnu náhradu. Podmienkou realizácie vyplývajúcej zo súťaže ale bolo, že zhotoviteľ musí vykonať minimálne 70 percent prác vlastnými kapacitami.

„Spoločnosť Krypton s.r.o súčinnosťou viacerých nepriaznivých vplyvov dlhodobých i krátkodobých nemohla pokračovať v realizácii diela Kultúrny dom Lisková. Pôsobením developerov, pre ktorých spoločnosť realizovala stavebné práce a za tieto neboli zrealizované finančné úhrady, sme sa dostali do druhotnej platobnej neschopnosti a celá záležitosť sa ešte stále rieši právnou cestou,“ dodáva spoločnosť v stanovisku a za vzniknutú situáciu sa ospravedlňuje.

V centre Liskovej tak majú rozostavaný objekt, no jeho užívania sa zrejme tak skoro nedočkajú. Aby mohla obec pokračovať v stavbe v súlade s podmienkami verejného obstarávania, musí najskôr vyriešiť aktuálny spor s Kryptonom.

Fotografie – Aktuálny stav staveniska. Autorka – Edita Forgáčová

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.