Výsledky výskumu: s marihuanou majú skúsenosť už šiestaci

V máji a júni minulého roka vyplnilo skoro dvetisíc žiakov ružomberských základných a stredných škôl dotazník týkajúci sa užívania návykových látok.

Na výskume sa podieľala Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity a Nízkoprahové centrum RK prerod. Náklady na jeho realizáciu uhradila Nadácia Supra.

Prostredníctvom anonymného dotazníka zostaveného z  tristo otázok sa výskumníci snažili zmapovať užívanie návykových látok žiakmi základných a stredných škôl v Ružomberku.

Zamerali sa nielen na fajčenie, pitie alkoholu, energetických nápojov, ale aj na požívanie nelegálnych drog, hranie automatov a  rizikové správanie na internete. Celkovo oslovili takmer dvetisíc detí a  mladých ľudí zo sedemnástich škôl.

Pri energetických nápojoch, cigaretách, alkohole a marihuane zisťovali aj frekvenciu ich užívania žiakmi a študentami.

„Každá škola dostane záverečnú správu, v ktorej je podrobne rozpísaný stav užívania návykových látok žiakmi a  študentmi. Údaje môžu využiť pri tvorbe preventívnej stratégie a jednotlivých preventívnych aktivít. Odbornej verejnosti budú informácie podané na konferencii, ktorá bude organizovaná na pedagogickej fakulte v  máji,“ hovorí Angela Almašiová z katedry sociálnej práce.

V  rámci základných škôl vyplnilo dotazníky 992 respondentov vo veku desať až pätnásť rokov. Pri interpretácii výsledkov autorky výskumu zistili, že skoro 13 percent respondentov pije energetické nápoje každý týždeň, z toho tri percentá odpovedali, že ich konzumujú každý deň. Chlapci ich pritom pijú takmer dvakrát častejšie ako dievčatá. Celkovo konzumuje energetické nápoje minimálne raz za rok viac ako polovica respondentov.

Fajčí asi dvanásť percent detí, z toho tri percentá každý deň. Viac ako štvrtina pije alkohol a  zhruba štyri percentá opýtaných majú skúsenosti aj s marihuanou.

S  alkoholom a  cigaretami experimentujú už piataci, marihuanu začínajú skúšať šiestaci. Z  iných látok prevládajú lieky (10 %), napríklad analgetiká, prchavé látky (2,9 %), z  nelegálnych drog extáza (0,8 %) či lysohlávky (0,7 %). Skúsenosť s hernými automatmi má 26 percent žiakov piateho až deviateho ročníka.

V  rámci stredných škôl bolo oslovených 850 respondentov, ktorých vek sa pohyboval od pätnásť do 21 rokov, takže ich skúsenosti s  návykovými látkami boli podstatne väčšie.

Najčastejšie konzumujú cigarety – každý deň fajčí takmer štvrtina opýtaných a  skoro polovica fajčí minimálne raz za polrok. Energetické nápoje pije 65 percent opýtaných a  75 percent požíva alkohol, pričom najčastejšie uviedli polročnú (18,2 %), mesačnú (17,1 %) a týždennú periodicitu (14,2 %).

S  liekmi bez predpisu experimentuje viac ako pätnásť percent opýtaných, s extázou zhruba šesť percent. S hernými automatmi má skúsenosť skoro tretina študentov.

Zaujímavým údajom je aj priemerný vek prvého kontaktu s  cigaretami a  alkoholom. U  žiakov základných škôl to je zhruba 11 rokov, u  stredoškolákov približne 13 rokov.

Ilustračná fotografia – elitedaily.com, zdroj – Paul Schlemmer

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.