Dane a poplatky sa v budúcom roku nezvýšia

Primátor mesta Ľubomír Kubáň (druhý zľava) a viceprimátor Róbert Kolár (vpravo) s odchádzajúcim vedúci pracovníkmi mestského úradu. Foto: Miroslav Parobek

Mesto Ružomberok nebude v nasledujúcom roku zvyšovať miestne dane ani poplatky. Poslanci schválili mestský rozpočet so schodkom 1,1 milióna eur.

Nepopulárne opatrenia, ktoré v tomto roku avizovali viaceré samosprávy na Slovensku, sú reakciou na zmenenú legislatívu a pokles príjmov miest a obcí. Informoval o tom primátor mesta Ľubomír Kubáň na poslednom tohoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Ružomberku v stredu 21. decembra.

„Napriek tomu, že Ružomberok, rovnako ako iné mestá a obce na Slovensku, čaká ekonomicky ťažké obdobie, sme ešte v tomto roku nepristúpili k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Predchádzať tomu musí dôkladná analýza, rokovania a zverejnenie návrhov všeobecne záväzných nariadení v zmysle zákona, čo nebolo možné po prevzatí funkcie od 28. novembra stihnúť,“ uviedol Ľubomír Kubáň na rokovaní MsZ.

„Musím však úplne otvorene avizovať, že nepopulárnym opatreniam, ktoré prijímali v závere roka mnohé mestá a obce sa v roku 2024 ani v Ružomberku nevyhneme. Ceny stavebných materiálov sa navyšujú, pretrváva energetická kríza a pokračuje vojna na Ukrajine. Zásadné sú však zmeny v legislatíve, ktoré samosprávam ukladajú nové úlohy a povinnosti v oblasti financovania,“ doplnil primátor Ružomberka.

Ružomberok bude v roku 2023 hospodáriť so schodkom

Na zostavenie vyrovnaného rozpočtu mestu chýba minimálne 1,1 milióna eur. Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 27 701 772 eur a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií predstavujú sumu 28 653 232 eur. Výdavky sú rozpočtované vo výške 32,3 mil. eur, bežné výdavky sú 29 761 563 eur, kapitálové výdavky 1 851 819 eur a finančné operácie vo výške 686 618 eur.

Do rozpočtu sú zahrnuté len tie investičné výdavky, na ktoré je uzatvorená zmluva o dielo, prípadne zmluva o poskytnutí dotácie. Schodkový rozpočet umožňujú zmenené rozpočtové pravidlá pre mestá a obce na Slovensku, ktoré reagujú na situáciu v mnohých samosprávach. Podľa hovorcu Vladimíra Miškovčíka, výnimka platí len pre rok 2023.

„Vzhľadom na krátkosť času bol návrh rozpočtu pripravovaný inak ako v minulom období. Nebol pripravovaný s vedením mesta, keďže funkciu som prevzal až 28. novembra. Rozpočet na rok 2023 bol pripravený na základe skutočnosti v roku 2022, kde boli doplnené už známe čísla dotýkajúce sa navýšenia miezd vo verejnej správe v priebehu budúceho roka o celkom 17 percent, pracovníkov školstva o celkom 22 percent a odhadované navýšenia energií o približne 300 percent,“ vysvetlil Kubáň.

„Plánujeme však rozpočet prepracovať a upravený ho predložiť na marcové rokovanie mestského zastupiteľstva. Aktuálny návrh je dočasný a pripravený pre to, aby sme sa vyhli rozpočtovému provizóriu,“ dodal primátor mesta.

Rozpočet upravia na marcovom zastupiteľstve

Ružomberskí poslanci návrh rozpočtu na rok 2023 jednomyseľne schválili a na vedomie zobrali aj návrh programového rozpočtu na roky 2023 – 2025. Primátora mesta zároveň poverili prípravou návrhu zmeny rozpočtu, ktorým sa zohľadní nepriaznivý celospoločenský ekonomický vývoj a zabezpečí najmä zamedzenie krytia bežných výdavkov z fondu rozvoja mesta. O novom návrhu rozpočtu bude MsZ rokovať v marci.

Na poslednom tohoročnom rokovaní sa ružomberskí poslanci oboznámili so stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu mestského rozpočtu na budúci rok a tiež plánom kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Ružomberok na prvý polrok 2023. Schválili plán rokovaní MsZ na I. polrok 2023.

Rozhodli o navýšení dotácie pre CZT Ružomberok, s.r.o. na prevádzku Mestskej plavárne o 20-tisíc eur na celkovú sumu 150 036 eur. Dôvodom navýšenia „je zvýšenie cien elektrickej energie, tepla a ďalším dôvodom je zvýšenie cien chémie, čistiacich prostriedkov a výmena nefunkčného zariadenia na dávkovanie chémie,“ uviedla PaedDr. Janka Lokajová, vedúca oddelenia školstva a športu MsÚ.

Poslanci súhlasili s plánom investičnej výstavby na budúci rok. Investičné akcie na rok 2023 sú plánované v sume 528 030 eur, z tohto na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenia je vyčlenených 222 800 eur a na prípravnú a projektovú dokumentáciu je 305 230 eur. Podľa Ing. Milana Ondrejku, vedúceho oddelenia investícií MsÚ, plán vytvorili len na základe presunutých akcií z roku 2022.

Zvýšili stravné v mestských školách

Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o zápise dieťaťa, žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach. Rozhodli o výške príspevku za pobyt v materských školách a školských zariadeniach (ZUŠ, CVČ, ŠKD) v pôsobnosti mesta a stravného v školských jedálňach.

Mestskí poslanci tiež schválili zmeny v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, Technické služby Ružomberok, Mestský futbalový klub, Mestský basketbalový klub, Kultúrny dom A. Hlinku, ByPo (Bytový podnik), Mestské lesy a Skipark RK.

Na záver rokovania poďakovali primátor mesta Ľubomír Kubáň a viceprimátor Róbert Kolár zamestnancom, ktorí končia s prácou na Mestskom úrade (MsÚ) ku koncu tohto roka – Ing. Vladimírovi Trnovskému, prednostovi MsÚ, Ing. Janke Mokošovej, vedúcej oddelenia ekonomiky a majetku MsÚ aj Ing. Dagmar Majeríkovej, vedúcej oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva MsÚ.

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.