Hlavného kontrolóra zvolia poslanci zo siedmich kandidátov

O uvoľnený post sa uchádza aj mestský poslanec Dušan Mataj. Pre rozpor záujmov hlasovať nebude.

Keď po predčasnom odchode Mariána Šeršíka obsadil post prednostu Mestského úradu Vladimír Trnovský, uvoľnil tým na radnici ďalšie kompetenčne silné miesto.

A to pozíciu hlavného kontrolóra mesta. Stolička je prázdna od začiatku mája, no čoskoro by sa jej mal na šesť rokov ujať nový nástupca. Toho zvolia poslanci túto stredu na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Vyberať budú spomedzi siedmich uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového konania. Všetci záujemcovia podľa dočasne zriadenej komisie, ktorá posudzovala náležitosti prihlášky, splnili podmienky voľby.

„Komisia konštatovala, že podklady s požadovanými náležitosťami a podmienkami, okrem výpisu z registra trestov, boli v zmysle uznesenia MsZ splnené nasledovnými kandidátmi:

Dušan Mataj, Lucia Krakovská Ozoroczyová, Peter Uhrina, Janka Pavlíková, Jaroslav Dvorský, Ján Kolík a Juraj Kadubec,“ potvrdila radnica prostredníctvom hovorcu mesta Viktora Mydla.

Kvalifikačným kritériom na výkon funkcie je minimálne úplné stredné vzdelanie, všetci kandidáti majú vysokoškolský titul.

Kandidát v konflikte záujmov

Nástupcu Vladimíra Trnovského vyberú poslanci tajným hlasovaním. Do situácie, ktorú možno nazvať konfliktom záujmov, sa pritom dostal Dušan Mataj (Smer-SD, Klub primátora). Mestský poslanec a zároveň kandidát na uvoľnený kontrolórsky post.

Zákon v takomto prípade poslancovi nezakazuje hlasovať a ani nenariaďuje, ako postupovať. V legislatíve je definovaná len nezlučiteľnosť funkcií hlavného kontrolóra s pozíciou mestského poslanca – ak by bol poslanec zvolený za hlavného kontrolóra, mandátu poslanca by sa musel vzdať.

Či sa však zdrží samotného hlasovania v prípade voľby, závisí od jeho rozhodnutia. Dušana Mataja sme sa opýtali, ako sa pri hlasovaní zachová.

„Vaša otázka podľa môjho názoru má dve roviny. Etickú a právnu. Ak poslanec mestského zastupiteľstva pri výkone verejnej funkcie rozhoduje o svojom osobnom postavení, nepochybne to nie je v súlade s verejným záujmom,“ reagoval Dušan Mataj a odkázal aj na ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

„Postavenie poslanca riešia aj paragrafy 25 a 26 zákona o obecnom zriadení, ktoré upravujú povinnosť obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov (čo je opak uplatnenia osobného záujmu) a povyšujú etickú rovinu (česť, svedomie) nad právne požiadavky na výkon poslaneckej funkcie. Z uvedených dôvodov hlasovať nebudem,“ potvrdil poslanec.

Kandidáti budú mať pred poslancami desať minút na svoju prezentáciu. Časový limit sa navýšil z pôvodných maximálne piatich minút na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Ľubomíra Kubáňa (nezávislý, Za slušný Ružomberok).

„Podľa mňa ide o tak dôležitú funkciu, čo sa týka samosprávy a mesta Ružomberok, že odporúčam zvýšiť rozsah z maximálne 5 minút, ktoré nie sú postačujúce, aby sme sa dozvedeli niečo relevantné o kandidátoch,“ odôvodňoval počas májového zastupiteľstva.

Kandidát potrebuje na úspešné zvolenie nadpolovičnú väčšinu všetkých 25 poslancov. Ak ani jeden uchádzač nezíska potrebnú väčšinu, nasleduje druhé kolo, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. Pri poslednej voľbe vyhral v prvom kole Vladimír Trnovský, ktorý mal podporu 13 poslancov z 24, a prešiel tak o jeden hlas.

Nástupca prevezme nedokočenú agendu

Hlavný kontrolór dohliada na prácu mesta, jeho hospodárenie, príjmy, výdavky a finančné operácie. Kontroluje aj dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení (VZN), vybavovanie petícií a sťažností či plnenie uznesení zastupiteľstva. Vypracúva tiež stanoviská k návrhom rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta.

Raz za polrok predkladá zastupiteľstvu na schválenie návrh plánu svojej činnosti, pričom poslanci mu môžu zadať konkrétne úlohy aj mimo plánu. Vzhľadom na fakt, že bývalý kontrolór Trnovský sa predčasne vzdal funkcie, plán za prvý polrok nebol úplne dokončený a nedotiahnutú agendu bude po predchodcovi riešiť nový kontrolór, vrátane uznesení z májového zastupiteľstva.

„Z prvého polroka neboli dokončené dve kontroly, plus ešte jedno uznesenie vo vzťahu k investičnej akcii v Hrabove. Tie bude potrebné zaradiť do plánu kontrolnej činnosti novému hlavnému kontrolórovi,“  povedal Vladimír Trnovský počas májového zastupiteľstva s tým, že sa budú snažiť, aby nový kontrolór nastúpil čo najskôr.

Ilustračná fotografia – Záber z májového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Autor – Juraj Brezáni. 

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.