Katolícka univerzita v Ružomberku má nového profesora

Dňa 11. júna 2019 pribudlo na Slovensku 37 nových vysokoškolských profesorov. Medzi novovymenovanými profesormi je aj doc. Ing. Peter Tomčík, PhD. (odbor: analytická chémia), ktorý je vedúcim katedry chémie na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.

Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD. pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na FCHPT STU viac ako 15 rokov a ďalších 10 rokov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rámci pedagogickej činnosti viedol semináre a laboratórne cvičenia, neskoršie sa zapojil do prednáškovej činnosti, kde prednášal predmety Analytická chémia I. a II., Chémia životného prostredia, Fyzikálna chémia, Didaktika školských pokusov. Je autorom jednej vedeckej monografie vydanej na Slovensku, spoluautorom troch vysokoškolských učebníc a skrípt, ale aj viacerých publikácii didaktického charakteru vo vedeckých časopisoch. Počas pôsobenia na FCHPT STU v Bratislave bol spolugarantom habilitačného a inauguračného konania v odbore Analytická chémia, od roku 2010 je garantom bakalárskeho a magisterského študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov na PF KU v Ružomberku. Vedecký profil doc. Ing. Petra Tomčíka, PhD. charakterizuje vývoj a využitie nových elektródových materiálov, aplikácia elektroanalytických metód na riešenie reálnych problémov súvisiacich najmä so životným prostredím.

Pánovi profesorovi k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu blahoželáme a prajeme veľa síl, zdravia a úspechov v osobnom aj profesionálnom živote.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Martin Pinkoš (PR)