Keď horí, už je neskoro

Činnosť hasičov je zameraná nielen na represiu, ale aj na prevenciu. Marián Brtko, územný predseda Dobrovoľnej požiarnej ochrany Ružomberok, tvrdí, že práve vďaka dobrej činnosti preventívneho úseku sa znižuje percento požiarovosti.

„Živelné pohromy preventista ani represista ovplyvniť nedokáže, no požiarovosť sa darí nížiť, aj keď sem tam kolíše, pretože mnohí ľudia si stále nedajú povedať, že komíny treba čistiť, opravovať a podobne,“ vysvetľuje Brtko.

Preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov zabezpečuje obec hlavne prostredníctvom dobrovoľných hasičov. Vyškolené kontrolné skupiny majú najmenej raz za päť rokov vykonať v obci kontrolu všetkých rodinných domov, pričom sú povinní preukázať sa príslušným poverením obce.

Aby však nedošlo k porušeniu domovej slobody, nenavštevujú obytné priestory. Kontrola, ktorá má byť podľa Brtka najmä profesionálna, sa týka častí domu s rizikom vzniku požiaru. Ide teda hlavne o kotolne, ale aj garáže, dielne, humná či zadné stavy. Potrebujú sa tiež dostať na povalu, aby videli, v akom stave je komín. V bytovkách sa kontrola vzťahuje na spoločné priestory.

Slavko Hreha, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Ružomberku, sa však k tomuto systému stavia aj skepticky. „Práve v bytových jednotkách sa teraz stavajú krby, kachľové pece či iné vykurovacie telesá. Elektrina je drahá, a tak každý špekuluje, ako prikurovať,“ vysvetľuje a dopĺňa niekoľko dôležitých zásad: „Pri peci by mala byť nehorľavá podložka pre prípad, že by vypadol uhlík, dymovodové rúry musia byť riadne upevnené a je tu mnoho ďalších vecí, s ktorými by kontrolné skupiny obce mohli ľuďom pomôcť.“

V prípade, že narazia na problém, majiteľa upozornia. „Poškolíme ho a vysvetlíme mu, že sa ho snažíme chrániť. Povieme mu, že má napríklad zlý komín, padá mu z neho omietka alebo malta či tehly,“ približuje Brtko.

Vedúci kontrolnej skupiny zapíše zistený nedostatok do záznamu, ktorý podpíše majiteľ. Obec potom dotyčnému občanovi rozhodnutím uloží opatrenia na odstránenie nedostatkov s lehotou ich splnenia, ktoré sa preverí následnou kontrolou.

„Keď fyzická osoba neodstráni uložené opatrenia, obec odstúpi riešenie jej priestupku na úseku ochrany pred požiarmi na OR HaZZ. To môže fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že v stanovenej lehote nesplní opatrenia uložené obcou, uložiť buď pokarhanie alebo pokutu vo výške 165 eur. Aj keď uloží fyzickej osobe len pokarhanie, táto musí uhradiť štátu trovy spojené s priestupkovým konaním paušálne vo výške 16 eur. Je to len zdvihnutý prst a podstatu to nerieši, ak je napríklad dotyčný na sociálnych dávkach,“ objasňuje Hreha.

„Aj preto je dobré, že je to na obci,“ zapája sa opäť Brtko. „Obyčajne sa na dedine všetci poznáme a vieme si pomôcť, alebo dotyčnému zamedziť, aby to robil. Samozrejme, nie vždy to ide, ale celkom sa darí,“ dodáva.

V roku 2017 bolo v obciach ružomberského okresu štátnym požiarnym dozorom vykonaných 11 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 24 nedostatkov. Okresné riaditeľstvo riešilo päť priestupkov fyzických osôb, za ktoré boli uložené blokové pokuty vo výške dvesto eur.

Štátny požiarny dozor sa vykonáva aj protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. V roku 2017 prebehlo celkovo 86 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 492 nedostatkov. Zameriavali sa hlavne na stavby poskytujúce sociálne služby formou ubytovania a tiež národné kultúrne pamiatky.

V rámci nášho okresu za neplnenie povinností bolo potrebné právnickým osobám uložiť štyri finančné postihy so sumou 3500 eur. Žiadna vec nebola vylúčená z používania a nebol využitý ani inštitút zastavenia prevádzky.

Ilustračný obrázok – autoskolalektor.sk

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.