Krajskí poslanci schválili záverečný účet za rok 2022

V pondelok 5. mája sa uskutočnilo 6. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Poslanci schválili záverečný účet za rok 2022 a návrh na 1. úpravu rozpočtu ŽSK na rok 2023.

Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra ŽSK k návrhu Záverečného účtu ŽSK za rok 2022. Následne poslanci schválili záverečný účet ŽSK za rok 2022 podľa predloženého návrhu, celoročné hospodárenie ŽSK za rok 2022 i prerozdelenie prebytku rozpočtu ŽSK do rezervného fondu vo výške 13 796 447,33 eur, ktoré bude použité najmä na dofinancovanie rozbehnutých stavieb a riešenie havarijných stavov budov prevažne sociálnych zariadení. RK Magazín o tom informovala Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK

Celkové plnenie rozpočtu príjmov v roku 2022 bolo v objeme 263 542 692 eur. Výdavky kraja boli vo výške 235 133 873 eur. Kraj v roku 2022 vynaložila kapitálové výdavky v objeme 27 464 157 eur, čo bolo o 10 320 641 eur viac ako v predchádzajúcom roku. „Z toho objemu 55 percent predstavujú výdavky na projekty realizované z eurofondov. V závere roka 2022 župa realizovala celkovo 52 projektov z európskych investičných a štrukturálnych fondov vo výške nenávratného finančného príspevku spolu 72 168 771,79 eur,“ spresnila Lacová.

Prvá úprava rozpočtu kraja v tomto roku

Schválením prešiel aj návrh na 1. úpravu rozpočtu ŽSK na rok 2023. V rámci tejto úpravy poslanci schválili kapitálové výdavky na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a mostných objektov, ako aj výdavky na modernizáciu odborného vzdelávania, ktoré bude župa financovať z nových návratných zdrojov financovania, ktorých prijatie v objeme 20 mil. eur poslanci odsúhlasili na 4. zasadnutí zastupiteľstva 27. marca 2023. „Na nevyhnutnú výmenu zastaralej techniky slúžiacej na letnú a zimnú údržbu ciest, ktorú v kraji vykonáva Správa ciest ŽSK, župa vyčlenila 1 milión eur. Ďalšie finančné prostriedky župa vyčlenila na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov realizovaných z eurofondov, ktoré župa zrealizuje do konca roka 2023,“ doplnila hovorkyňa kraja.

Poslanci schválili poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území ŽSK na základe výzvy vo výške 20 000 eur. Možnosť požiadať ŽSK o finančné prostriedky mali subjekty do konca marca. „Podporené projekty sa zameriavajú na oblasť organizovania a sprostredkovania nízko-prahových programov, preventívnych programov, tréningov a aktivít zameraných na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov a u detí a mladých dospelých, problematiku predchádzania násilia páchaného na deťoch, podporu vhodného využívania voľného času, a aktivity zamerané na rómsku problematiku s dôrazom na sociálnu inklúziu a primárnu prevenciu sociálno-patologických javov,“ dodala Lacová.

Zvýšenie tarify v prímestskej autobusovej doprave

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo spustenie II. fázy I. etapy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji – plnohodnotná integrácia územia regiónov Horného Považia a Kysúc.

Súčasťou zastupiteľstva bola informatívna Správu o vyhodnotení zimnej údržby ciest v ŽSK za zimné obdobie 2022/2023 a rovnako tak Správa o úprave tarify v prímestskej autobusovej doprave. Vzhľadom na inflačnú a energetickú krízu, ŽSK upravil od 14. 5. 2023 tarify v prímestskej autobusovej doprave. „Tarify sa zvýšili v základnej sadzbe o úroveň inflácie, v priemere však o 5 percent, čo je výrazne pod úrovňou inflácie. Držitelia dopravnej karty jazdia aj naďalej lacnejšie. Seniori a študenti majú zľavu približne 60 percent, ostatní cestujú lacnejšie v priemere o 20 percent,“ vysvetlila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva ŽSK sa uskutoční v pondelok 3. júla 2023.

Zdroj: ŽSK

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.