Mesto vstúpi do spoločnosti Skipark RK

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ružomberku schválili aj financovanie výstavby dvoch bytoviek na Plavisku či zmeny v pláne investičnej výstavby. Diskutovali o mestskej autobusovej doprave, ale aj o zákaze zábavnej pyrotechniky v meste.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Ružomberku v stredu 9. februára na 1. zasadnutí v tomto roku schválili vstup mesta do obchodnej spoločnosti Skipark RK. Súhlasili so zmluvou o prevode časti obchodného podielu v spoločnosti Skipark RK od obchodnej spoločnosti SCP – PSS vo výške 1.650 eur, čo predstavuje 33 percent základného imania spoločnosti.

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj Spoločenskú zmluvu obchodnej spoločnosti Skipark RK. Zároveň nominovali za členov dozornej rady poslancov Janku Štreitovú a Stanislava Javorku, za konateľa spoločnosti Vladimíra Trnovského, prednostu MsÚ. Konateľmi za väčšinového spoločníka sú Marián Bujňák a Andrej Farkaš, ktorí boli na rokovaní. Poslanci žiadali aj regionálne zľavy pre obyvateľov mesta.

Podľa predkladateľov správy je aj v záujme mesta Ružomberok, aby stredisko Malinô Brdo ďalej fungovalo a rozvíjalo sa. „V prípade aktívnej participácie mesta by prišlo k jednoduchšiemu naplneniu vízií rozvoja strediska Malinô Brdo. Mesto Ružomberok má dosah na oblasti, ktoré úzko súvisia s prevádzkou strediska a môžu znamenať veľký prínos.“

Mesto je o krok bližšie k spoločnej firme Skipark

Zmeny v pláne investičnej výstavby

Poslanci zobrali na vedomie informatívnu správu o plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2021. Pre rok 2021 schválili 102 investičných akcií v predpokladanom čerpaní 11 308 930 eur, podstatnú časť tejto sumy tvoria Bytové domy č. 1, 2 a 3 na ul. Plavisko. „Do konca minulého roka zrealizovali 50 akcií v celkovej výške čerpania takmer 1, 134 milióna eur,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Zároveň schválili zmenu Plánu investičnej výstavby na tento rok. Akcia „Rekonštrukcia strechy KD Černová“, ktorú začali v minulom roku sa pre nepriazeň počasia nedokončila v roku 2021. „V priebehu prác tam vznikli aj práce naviac a preto je nutné túto akciu zaradiť do investičného plánu v roku 2022,“ povedal Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií MsÚ.

Ďalšia akcia „Rekonštrukcia pavilónu D Materskej školy Za dráhou“ je schválená v sume 230-tisíc eur. Podľa predkladateľa investičný náklad z rozpočtu v spracovanej projektovej je 298-tisíc eur, pre realizáciu tejto akcie je potrebné navýšiť schválený rozpočet o sumu 70-tisíc eur.

O financovaní výstavby bytoviek na Plavisku a plavárne

Mestské zastupiteľstvo schválilo spôsob financovania dvoch bytoviek na Plavisku, kde pribudne spolu 84 nájomných bytov. Na základe verejného obstarávania obe postaví spoločnosť SYTIQ Bratislava. Bytový dom Plavisko 2 za 2 630 400 eur s DPH a Bytový dom Plavisko 3 s celkovou obstarávacou cenou 2 671 720 eur vrátane DPH.

Na ich financovanie si mesto zoberie dva úvery, každý vo výške 1,309 mil. eur  (60 %) zo Štátneho fondu rozvoja výstavby (ŠFRB) s ročnou úrokovou sadzbou 1 percento a dĺžkou splatnosti 40 rokov. Zvyšných 40 percent vo výške 872.500 eur pri každej bytovke pôjde z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Rovnaký spôsob financovania bude aj v prípade technickej vybavenosti vo výške 443.698 eur s DPH (Plavisko 2) a 397.834 eur s DPH (Plavisko 3). Zvyšných 110.988 eur a 113.264 eur dá Mesto Ružomberok z vlastných finančných prostriedkov, ako aj ostatné vyvolané investície v celkovej výške 106.659 eur a 92.393 eur.

Radnica vysúťažila spoločnosť, ktorá postaví druhú a tretiu bytovku na Plavisku. Žiadosť o prvú museli znova upravovať

Poslanci sa zaoberali aj financovaním nákladov na výstavbu novej mestskej plavárne. Spoločnosť CZT, ktorá je v 100-percentnom vlastníctve mesta, si na to vezme úver. Mesto bude z pôžičky pre CZT kryť jeho splátky a úroky z rozpočtu mesta po dobu výstavby a splácania úveru. Konečná suma bude známa až po vyhodnotení verejného obstarávania na zhotoviteľa.

V inom bode rokovania navýšili dotáciu pre CZT na prevádzku Mestskej plavárne Ružomberok o 15 036 eur v dôsledku výpadku tržieb kvôli pandemickým opatreniam.

Autobusová doprava aj návrh projektu Poľnej ulice

Poslanci zobrali na vedomie predbežnú hodnotiacu správu o poskytovaní mestskej autobusovej dopravy (MAD) vo verejnom záujme v roku 2021. Podľa spravodajcu Tomáša Mišoviča na výpadok príjmov mali negatívny dopad núdzový stav a pandemické opatrenia vlády. „Dopravca si výpadok tržieb bude uplatňovať v žiadosti o covidovú pomoc,“ uviedol.

Vlani sa nepodarilo dotiahnuť 6 nových nízkopodlažných autobusov. „Dva už sú v meste a štyri prídu v marci. Park zlepší ešte osem vozidiel s hybridným pohonom,“ konštatoval Mišovič. Informoval tiež o výmene nových prístreškov pri zastávkach MAD. Celkovo hodnotil zmenu dopravcu za prospešnú a dobre zvládnutú, čo ocenila aj časť poslancov.

Ružomberok bude bohatší o dva nízkopodlažné a desať najmodernejších hybridných autobusov

Aktivisti z občianskej iniciatívy „Ružomberkom bajkom“ Miroslav Klíma a Ladislav Matej predstavili možné riešenia ako zrealizovať projekt Poľnej ulice, tak aby sa zachovala plynulosť premávky, zvýšila bezpečnosť a vytvoril priestor pre chodcov aj cyklistov. Podľa ich návrhu môže mesto ušetriť 290-tisíc eur, keďže projekt spĺňa predpoklady financovania z Fondu obnovy SR. Projekt vznikol v spolupráci s Občianskym združením Cyklokoalícia.

Čestné občianstvo, školstvo a personálne zmeny

Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Ružomberok č. 01/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok. Poslanci schválili aj zmeny mestského rozpočtu k 28. februáru tohto roku vo výške takmer 327 500 eur pre súkromné a cirkevné školstvo v meste.

Poslanci sa oboznámili aj so správami o vybavovaní svojich interpelácií a plnení zročných úloh. Vzali na vedomie informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11. a k 31.12. 2021. Zobrali na vedomie správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Ružomberok za rok 2021 aj správu o výsledkoch z vykonaných kontrol – Kontrola pokladničných operácií MsÚ.

Schválili udelenie Čestné občianstvo mesta Ružomberok pre PhDr. Františka Diana. Zmenili zástupcov mesta v štyroch Radách škôl pri základných školách, novou členkou Komisie starostlivosti o obyvateľov je JUDr. Dominika Baranová. Vypočuli si informácie o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu (MsÚ) v Ružomberku.

Pozn. redakcie: Viacerým bodom rokovania sa budeme venovať podrobnejšie v ďalších materiáloch na webe rkmagazin.sk aj v mesačníku RK Magazín.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.