Obce budú platiť Ružomberku za ich deti v mestskom CVČ

Ilustračné foto. Zdroj: FB/CVČ Elán Ružomberok - tanečné krúžky
Za návštevu Centra voľného času ELÁN, ktorého zriaďovateľom je mesto Ružomberok, budú platiť aj okolité obce, kde majú deti trvalý pobyt. Ak obec neprispeje, poplatok bude znášať len zákonný zástupca dieťaťa.

Mestá a obce dostávajú z výnosu daní dotáciu na čiastočnú úhradu nákladov na záujmové vzdelávanie detí, ktoré majú trvalý pobyt na ich území. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v prípade centier voľného času (CVČ) zriadených samosprávou určí zriaďovateľ vo VZN.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje aj výšku mesačného príspevku v Centre voľného času ELÁN, prijalo Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Ružomberku na decembrovom zasadaní s účinnosťou od 1. januára 2023. Za hlasovalo všetkých 23 prítomných poslancov bez diskusie.

V článku sa dočítate:

  • aké sú celkové náklady na prevádzku CVČ ELÁN,
  • aká je zmena príspevku v CVČ pre deti z obcí,
  • či okolité obce dostávajú dotáciu na deti,
  • koľko obcí zmluvy s mestom podpísalo,
  • prečo obce nepodpísali zmluvy

Zmena príspevku v CVČ pre deti z okolitých obcí

Celkové náklady mesta Ružomberok na prevádzku CVČ ELÁN predstavujú 322 366 eur. Navštevuje ho 1 808 detí a funguje v ňom 144 záujmových útvarov. Jeho chod zabezpečuje 9 pedagogických a prevádzkových zamestnancov. Dohody o pracovnej činnosti má 83 a dohody o vykonaní práce ďalších 79 ľudí. S aktivitami pre deti pomáha aj 22 študentov na základe dohody o brigádnickej práci.

„Na čiastočnú úhradu nákladov v CVČ sme vložili len jeden bod, ktorý sa týka financovania člena s trvalým pobytom mimo územia mesta Ružomberok. Tento poplatok sa týka približne 300 detí a žiakov, ktorí majú trvalý pobyt mimo územia mesta Ružomberok a navštevujú naše Centrum voľného času ELÁN,“ uvádza sa v dôvodovej správe na rokovanie MsZ.

Finančné prostriedky, ktoré mesto Ružomberok dostáva z výnosu daní sú len na CVČ, ktoré pôsobia v meste a pre deti s trvalým pobytom v meste Ružomberok. „Okolité obce tiež na záujmové vzdelávanie detí, ktoré majú trvalé bydlisko v obci prostredníctvom výnosu z daní dostávajú finančné prostriedky, ktoré si žiadame dotáciou od obcí,“ doplnila predkladateľka PaedDr. Janka Lokajová, vedúca oddelenia školstva a športu Mestského úradu v Ružomberku.

Obce dotáciu na deti dostávajú

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ zriadeného mestom Ružomberok prispieva zákonný zástupca pre člena s trvalým pobytom na území mesta Ružomberok od 5-15 rokov mesačne sumou 2 eurá, pokiaľ odovzdá vzdelávací poukaz (VP) je to bez doplatku.

Rovnako to platí aj v prípade detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Ružomberok, ak obec prispeje na záujmové vzdelávanie. Pre člena s trvalým pobytom mimo územia mesta Ružomberok, ktorým obec poskytne dotáciu na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie bude poplatok znížený o sumu, ktorú obec poskytne zriaďovateľovi.

„Ak obec neprispieva alebo len čiastkou, tak chýbajúce finančné prostriedky dopláca na záujmové vzdelávanie zákonný zástupca. Výšku mesačného príspevku sme určili zo sumy určenej na mzdy a prevádzku vypočítanej podľa osobitného predpisu – Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov,“ objasnila Lokajová.

Ak obec neprispeje na záujmové vzdelávanie, ale dieťa odovzdá VP, je mesačný poplatok v CVČ ELÁN 3 €, bez VP až 9 €. Príspevok sa uhrádza 2 x ročne v mesiacoch október a január.

Zmluvy nepodpísali len dve obce

Zmluvy o poskytnutí dotácie s mestom Ružomberok podpísalo 14 obcí z dolného Liptova. „V procese rokovania je šesť obcí – Hubová, Likavka, Liptovská Lúžna, Liptovské Revúce, Potok a Švošov,“ uviedla Mgr. Ingrid Pavlinská z oddelenia školstva a športu MsÚ v Ružomberku pre RK Magazín.

Podľa jej informácií zmluvy neuzavreli z celkového počtu 22 obcí len dve– susedná Lisková Stankovany. Za deti z oboch, ktoré navštevujú CVČ ELÁN, budú doplácať zákonní zástupcovia. Starostov oboch obcí sme opýtali, ako použijú dotáciu na tieto deti v obci:

  • Koľko detí z vašej obce navštevuje CVČ ELÁN v Ružomberku?
  • Aké dôvody vás viedli k neuzavretiu spomínanej zmluvy?
  • Ako využijete dotáciu z daní na záujmovú činnosť týchto detí v obci?

V Liskovej deti neevidujú

Novú starostku obce Lisková Andrea Mydliarová (NEKA) sme telefonicky zastihli v Českej republike, kde bola služobne, tak nás odkázala nás Ing. Bc. Dagmar Švecovú z Obecného úradu v Liskovej.

„Obec Lisková nevedie evidenciu detí, ktoré navštevujú CVČ ELÁN, ktoré patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ružomberok. Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej poskytuje finančný príspevok na mimoškolskú záujmovú činnosť Základnej škole a Materskej školy v Liskovej, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lisková,“ uviedla Švecová.

Dodala, že Obec Lisková zároveň poskytuje aj dotácie v rámci Programu ochrany a podpory detí a mládeže Obce Lisková.

Len dve deti zo Stankovian

Starosta obce Stankovany Vladimír Urban (Smer-SD) nás vzhľadom na pracovné povinnosti odkázal na Mgr. Ivana Zrníka z Obecného úradu v Stankovanoch, podľa ktorého CVČ navštevujú len dve deti z obce.

„Obec postupovala v zmysle platného VZN č. 3/2022, schváleného Obecným zastupiteľstvom v Stankovanoch, v zmysle ktorého obec poskytne dotáciu základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a Základnej škole s materskou školou v Ľubochni (ročník 5 – 9). Finančné prostriedky sa použijú na prípravu a realizáciu podujatí určených pre deti, ako napríklad MDD, Stretnutie s Mikulášom, premietanie filmov pre detské publikum či karneval,“ uviedol Zrník.

Prijatú zmenu vo VZN vysvetľovali ružomberský primátor Ľubomír Kubáň a jeho zástupca Róbert Kolár starostom obcí aj na rokovaní Ružomberského združenia mesta a obcí.

Regionálne združenie samospráv s novým vedením

Celé znenie schváleného VZN 6/2022 o zápise dieťaťa, žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach nájdete TU.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.