Poslanci v Ružomberku schválili záverečný účet mesta

Zmenu územného plánu prezentoval poslancom hlavný architekt mesta Ing. arch. Jozef Jurčo. Foto: Miroslav Parobek

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku schválilo aj zmeny mestského rozpočtu a investičnej výstavby či stratégiu a manuál regulácie vizuálneho smogu.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Ružomberku v stredu 5. apríla schválilo záverečný účet mesta za rok 2022. Mesto dosiahlo celkové príjmy vrátane finančných operácií vo výške 34 770 528 eur a celkové výdavky vrátane finančných operácií vo výške 33 001 584 €. Upravený výsledok hospodárenia Mesta Ružomberok k 31. 12. 2022 je schodok vo výške – 2 446 914 eur.

Poslanci vzali na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Mesta Ružomberok za minulý rok. Oboznámili sa tiež s jeho správami o výsledkoch vykonaných kontrol a o plnení zročných uznesení po februárovom zasadnutí MsZ, ako aj kontrole stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy za rok 2022.

Zmeny rozpočtu mesta a investičného plánu

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o plnení a vykonaných zmenách rozpočtu mesta do konca februára v celkovej výške viac ako 680-tisíc eur. Zároveň požiadalo zástupca primátora Róberta Kolára o predloženie informatívnej správy o výdavkoch a zdrojoch financovania projektu Bytový dom Plavisko1 na najbližšie rokovanie MsZ.

Poslanci zároveň schválili zmeny mestského rozpočtu, ktoré predložila na rokovanie Ing. Miroslava Čiešková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mestského úradu (MsÚ). „Po prehodnotení požiadaviek správcov jednotlivých kapitol po aktualizácii schváleného rozpočtu na rok 2023 boli upravené viaceré rozpočtové položky, pričom navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta o 1.194.229 eur,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Ružomberské MsZ sa oboznámilo s priebežným plnením investičného plánu a schválilo zmeny investičnej výstavby na tento rok. Vedenie mesta rozhodlo, že do investičného plánu pre rok budú zaradených šesť projektových dokumentácií (PD) za takmer 54-tisíc eur.

„Po vypracovaní PD bude možné na tieto akcie využiť rôzne dotácie alebo eurofondy. Financované budú najmä z akcie PD Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kľačno – Ružomberok, ktorú vedenia mesta zastavilo,“ hovorí dôvodová správa, ktorú predložil Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií MsÚ.

Nová organizačná štruktúra mestského úradu

Najviac času rokovania MsZ zabrali body programu, ktoré sa zaoberali predajom a prenájmom pozemkov vo vlastníctve mesta. Potom prišli na rad strategické dokumenty. Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zmenách a doplnku Územného plánu mesta Ružomberok. Lokalita Bátorky bude určená okrem individuálnej aj na bytovú výstavbu.

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj zmenu VZN č. 1/2023 o udržiavaní čistoty, poriadku a ochrane zelene na verejnom priestranstve na území Mesta Ružomberok. Okrem iného je tam aj nový text, kde sa zakazuje: „kŕmiť voľne pohybujúce sa zvieratá a vtáky okrem miest a foriem písomne povolených mestom“.

Prekvapením mimo programu v pozvánke bola informácia o personálnom audite pre mesto, ktorý spracovala externá poradenská spoločnosť GTA. Jeho výsledkom je aj návrh novej organizačnej štruktúry MsÚ, ktorá by mala platiť od 1.júla tohto roku. „Súčasná organizačná štruktúra už nezodpovedá súčasnej dobe a moderným trendom v riadení samospráv. Na všetky vedúce pozície budú vypísané výberové konania,“ povedal primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Poslanci ešte schválili stratégiu a manuál regulácie vizuálneho smogu v mesta Ružomberok. Vypočuli si vyhodnotenie opatrovateľskej služby v meste za rok 2022, zoznámili sa s návrhom aktivít mesta hradených z prostriedkov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov v tomto roku a schvália sadzobník pre školské priestory či protipožiarny poriadok mesta.

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.