Ružomberok chce zachovať poľovníctvo v Národnom parku Veľká Fatra

Ilustračné foto. Zdroj: canva.com

Samospráva žiada aj vypracovanie účinného systému ochrany pred podkôrnym hmyzom alebo systému následnej kompenzácie škôd spôsobených týmto hmyzom. Radnica chce byť aj pri tvorbe nového návštevného poriadku a požiadala aj o vypracovanie dopadovej štúdie.

Mesto Ružomberok adresovalo Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, pripomienky k nasledovným dokumentom:

Zámer vyhlásiť zóny Národného parku Veľká Fatra, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma podľa ochrany Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma podľa Projektu ochrany Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma /SKUEV0238/.

Návrh Programu starostlivosti o Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo na roky 2023 – 2052.

V článku sa dočítate:

  • prečo chce mesto Ružomberok zachovať výkon poľovníctva
  • či samospráva žiada aj účasť pri tvorbe návštevného poriadku
  • čo je za požiadavkou na ochranu pred podkôrnym hmyzom
  • prečo treba vypracovať aj analýzu dopadu opatrení
  1. Mesto Ružomberok žiada zachovať výkon poľovníctva

Mesto Ružomberok žiada zachovať výkon poľovníctva v Národnom parku (NP) Veľká Fatra. Ide o jednu zo štyroch zásadných pripomienok, ktoré samospráva poslala 15. februára k najnovšiemu návrhu zonácie NP.

„Premnoženie raticovej zveri sa stáva vážnym problémom a je najsilnejším biotickým negatívom a škodlivým činiteľom nielen pre mladé lesné kultúry, staršie lesné porasty, ale aj pre ľudí obhospodarujúcich poľnohospodársku pôdu a žijúcich v dotyku s národným parkom. Už teraz sa premnožená lesná zver pohybuje v okrajových častiach mesta Ružomberok a spôsobuje vážne problémy,“ uvádza mesto Ružomberok na svojom profile na sociálnej sieti.

Radnica súčasne tvrdí, že vzhľadom na nemožnosť jej lovu z dôvodu blízkosti ľudských sídiel je dokonca nutný na základe výnimiek jej odchyt: „V blízkej budúcnosti, keď nebude možný výkon práva poľovníctva a regulovanie stavov zveri na cca 50 % výmery celého národného parku, sa tieto problémy ešte zvýraznia a situácia bude veľmi ťažko riešiteľná, najmä z dôvodu vysokej koncentrácie miest a obcí na okrajoch národného parku. Zároveň upozorňujeme na nutnosť lovu predátorov hlucháňa, ak chceme pomôcť stabilizovaniu jeho stavov.“

  1. Žiadajú účasť pri tvorbe návštevného poriadku

Ružomberok ďalej žiada účasť pri tvorbe nového návštevného poriadku NP Veľká Fatra. „Aj vzhľadom na zverejnenie výšky plánovaných príjmov zo vstupného do národného parku na území celej Slovenskej republiky prevládajú obavy občanov mesta, že obľúbené turistické trasy budú môcť využívať len po zaplatení vstupného,“ obáva sa mesto.

Spoluprácou pri vytváraní návštevného poriadku sa bude samospráva snažiť týmto zámerom predísť a prispieť k čo najmenšiemu obmedzeniu pohybu občanov na vyznačených turistických trasách.

  1. Požiadavka na ochranu pre podkôrnym hmyzom

Zo strany mesta Ružomberok padla aj požiadavka na vypracovanie účinného systému ochrany pred podkôrnym hmyzom pochádzajúcim z bezzásahových území, alebo systému následnej kompenzácie škôd spôsobených týmto hmyzom.

„Pri avizovanom zámere rozšírenia bezzásahových zón na polovicu národného parku totiž možno s určitosťou očakávať masívne ataky podkôrneho hmyzu, šíriaceho sa z týchto zón do okolitých lesných porastov, vrátane porastov v majetku mesta Ružomberok,” zdôvodňuje ružomberská samospráva.

Podľa nej je situácia o to horšia, že značnú časť národného parku a jeho ochranného pásma tvoria rozsiahle smrekové komplexy a zhoršuje ju aj súčasný charakter klimatických zmien. „Aj vzhľadom na predpokladaný vznik rozsiahlych bezzásahových zón a plôch odumretého lesa na území národného parku možno predpokladať aj zvýšené nebezpečenstvo požiarov pre lesné porasty v majetku mesta, ktoré budú v tesnom styku s územím národného parku,“ obáva sa mesto, ktoré v záujme ochrany svojho majetku bude trvať na uplatnení týchto podmienok.

  1. Treba vypracovať analýzu dopadu opatrení

Radnica požiadala aj o vypracovanie dopadovej analýzy v sociálnej a ekonomickej oblasti. Tá by mala zahŕňať vplyv na obyvateľstvo a záujmové skupiny, ktoré pôsobia v dotknutom území, ako aj spôsob budúceho financovania prevádzky národného parku.

„Upozorňujeme, že všetky pripravované zmeny je možné vykonať len na základe odborne pripravenej analýzy, ktorá by v zmysle medzinárodných smerníc Európskej únie prihliadala na hospodárske, sociálne a kultúrne požiadavky, ako aj na regionálne i miestne vlastnosti dotknutých území. Žiadna takáto analýza doteraz nebola predložená,“ upozorňuje mesto.

Na základe uvedených pripomienok žiada ružomberská samospráva zámer vyhlásenia zón, dokumenty Projekt ochrany a Program starostlivosti stiahnuť z procesu vyhlasovania ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny a vrátiť túto dokumentáciu navrhovateľovi na prepracovanie na základe odborných a legislatívnych kritérií. Do zámeru žiadajú zapracovať pripomienky mesta Ružomberok.

Najvyšší stupeň ochrany chcú až na polovicu územia

Národný park Veľká Fatra, ktorý sa rozprestiera aj na území okresu Ružomberok, prejde novou zonáciou. Návrh predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR začiatkom decembra minulého roka. Najvyšší, piaty stupeň ochrany sa má z aktuálnych 19,48 percenta zvýšiť na 41,55 percenta jeho územia. Do desiatich rokov by envirorezort chcel najvyšší stupeň ochrany rozšíriť na viac ako polovicu územia NP Veľká Fatra.

Zvýšiť sa má aj výmera národného parku a to zo 40 371,3433 hektárov (ha) na 40 897,5822 ha, rozšíri sa aj ochranné pásmo národného parku zo súčasných 26 132,5817 ha na 26 183,1987 ha.

Rokovania o novej zonácii Veľkej Fatry pokračujú

Ružomberok považuje návrh zonácie za nevýhodný

Zdroj: teraz.sk, FB/Mesto Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.