Ružomberskí poslanci schválili memorandum o spolupráci s papierňami

Foto: Viktor Mydlo
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Ružomberku schválilo v stredu 18. mája zmeny rozpočtu mesta aj financovanie nákladov na výstavbu novej plavárne. Nevyhovelo petícii občanov za „Nové Klačno“.

Poslanci mesta Ružomberok schválili Memorandum o spolupráci s Mondi SCP. Papierensko-celulózový podnik na základe dokumentu podporí sumou viac ako milión eur projekty v oblasti životného prostredia, komunity, zdravia a vzdelávania. Súčasťou memoranda je aj zľava na dodávky tepla do mesta vo výške 100.000 eur.

Poslanci prijatím dokumentu vyjadrili podporu výstavbe nového kotla na biomasu. „Podali sme zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie – v skratke EIA, ktoré bude pre nás záväzné. Je to legislatívny proces, ktorý musíme absolvovať,” vysvetlil Vladimír Krajči, technický riaditeľ Mondi SCP.

Papierne chcú obnoviť kotol na biomasu

Predseda Komisie životného prostredia mesta v diskusii namietal, že k materiálu nebolo priložené ich stanovisko. „Nemôžme deklarovať podporu niečomu, pokiaľ nie je ešte známy výsledok štúdie EIA s dopadom projektu na ekológiu mesta,“ zdôvodnil poslanec Juraj Burgan.

Predložil návrh uznesenia, v ktorom sa vypustil bod o podpore výstavby nového kotla. Poslanec Kuráň dal dokonca procedurálny návrh na stiahnutie celého materiálu z rokovania. Ani jeden z návrhov nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Memorandum nakoniec schválilo 18 poslancov.

Zmeny rozpočtu mesta aj záverečný účet mesta

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny rozpočtu mesta k 31. 5. 2022. Predkladateľka Ing. Janka Mokošová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku MsÚ, uviedla, že ide hlavne o vypustenie úveru a zmenu zdroja a príjem do rozpočtu prevodom z fondu rozvoja vo výške 1,450 milióna eur.

Okrem týchto zmien je v návrhu aj navýšenie akcie „Rekonštrukcia schodov Malé Tatry“ o sumu 13.500 €. Je to len úprava na pôvodne schválenú sumu v investičnom pláne (50.000 €) – táto čiastka bola ponížená zmenou rozpočtu k 30. 4. 2022 z dôvodu zabezpečenia verejného obstarania na akcie „Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie Veterná“ o 6.500 € a „PD Inžinierske siete Gejdák“ o 7.000 €.

Pri zmenách rozpočtu z referátu grantov a projektov došlo k navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta o 173-tisíc €. Vzhľadom na nevyčerpanú dotáciu na projekt ERAZMUS v sume 20.749,80 €, opravili záverečný účet a následné prevody na fondové účty. Celkovo bude prevod na Rezervný fond vyšší o 2.075 € a prevod na Fond rozvoja mesta vyšší o 18.674,80 €.

Výsledky hospodárenia obchodných spoločností

Mestské zastupiteľstvo sa oboznámilo so správou o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021. Schválili navýšenie základného imania spoločnosti Mestský futbalový klub (MFK), a. s. zo strany Mesta Ružomberok vo výške 81 818 € formou upísania 22 nových akcií. Podľa predkladateľa Michala Lazára, 1. zástupcu primátora mesta, budú určené na podporu mládeže.

Poslanci schválili pôžičku pre spoločnosť Centrálne zásobovanie teplom (CZT) na financovanie nákladov spojených s prípravou projektu a prác na výstavbe novej mestskej plavárne. Poslanec Ľubomír Kubáň nesúhlasil s navrhnutou sumou vo výške 41 500 € k 31. máju 2021. Na návrh viceprimátora M. Lazára zálohovú sumu znížili na 25-tisíc eur.

Súhlasili aj s navýšením dotácie pre CZT na prevádzku plavárne o 5 000 € k príprave osoby na prevádzku novej ružomberskej plavárne. Mesto v tomto roku po skončení verejného obstarania začne s výstavbou plavárne. Už počas výstavby plavárne budú potrebné odborné konzultácie personálu zamerané na prax, zaškolenie a oboznámenie sa s novou technológiou a výstavbou.

Nevyhoveli petícii za „Nové Klačno“

Poslanci zobrali na vedomie predloženú petíciu obyvateľov mesta Ružomberok pod názvom za „Nové Klačno“ z 28. marca 2022, ktorou obyvatelia mesta žiadajú Mestské zastupiteľstvo mesta Ružomberok, aby uznesením rozhodlo o ustúpení zámeru vedenia mesta vybudovať na sídlisku Klačno zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby.

Vyše 1000 oprávnených voličov v nej žiadalo schváliť projekt ,,Nové Klačno“ (obchodné centrum s potravinami, lekárňou, bankomatom, kaviarňou, rýchlym občerstvením, novým bývaním, potrebnou infraštruktúrou, detským ihriskom a úpravou prostredia pre oddych).

Mestské zastupiteľstvo po diskusii nevyhovelo požiadavkám obsiahnutým v predloženej petícii a požiadalo primátora mesta pokračovať v príprave investičnej akcie „Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby“ na sídlisku Klačno.

Na Klačne postavia zariadenie pre seniorov

Dotácie na druhý pokus prešli

Poslanci schválil na druhý pokus rozdelenie časti dotácií. Celková schválená suma v rozpočte Mesta Ružomberok na dotácie pre oblasť kultúry a médií pre rok 2022 bola vo výške 28 100 €, z toho na projekty 19 700 € a na činnosť 8 400 €. O dotáciu na rok 2022 žiadalo celkom 23 subjektov, v celkovej výške 68 825 € (z toho na projekty 52 365 €, na činnosť 16 460 €).

Celková schválená suma v rozpočte Mesta Ružomberok na dotácie pre oblasť cestovného ruchu, životného prostredia a propagácie mesta pre rok 2022 bola vo výške 8 100€, z toho na činnosť 1 500 € a na projekty 6 600 €.O dotáciu na rok 2022 požiadalo celkom 5 subjektov v celkovej výške 30 200 € (z toho na projekty 28 700 € a na činnosť 1 500 €).

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.