Trestné oznámenie za plytvanie mestskými peniazmi

Mestskí poslanci Ján Kuráň a Juraj Burgan podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Vychádzajú zo záverov hlavného kontrolóra, ktorý konštatuje nehospodárne nakladanie s peniazmi mesta.

„Dospel som k presvedčeniu, že na mestskom úrade v Ružomberku došlo ku skutočnostiam nasvedčujúcim spáchaniu trestného činu nehospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi mesta od roku 2015, a to vo viacerých prípadoch,“ hovorí Ján Kuráň (nezávislý, klub Za slušný Ružomberok), prečo podali s kolegom Jurajom Burganom (KDH) trestné oznámenie.

Predražená rekonštrukcia

Vlani na jeseň mesto nechalo opraviť v Hýrošovom parku prepadnuté dažďové vpuste a drevené lavičky. Vymenili na nich 300 kusov dosiek. Mesto za rekonštrukcie zaplatilo pražskej firme Dock Management takmer 30-tisíc eur.

Na plánovanú investičnú akciu však radnica naplánovala a poslanci schválili 19-tisíc eur, vrátane projektovej dokumentácie.

Konečná, zaplatená suma sa nezdala Jurajovi Burganovi a podnet posunul hlavnému kontrolórovi mesta.

Ten ešte v júni v záveroch kontroly skonštatoval viaceré nedostatky.

„V projektovej dokumentácii bola plánovaná oprava plochy vo výmere 165,5 m2. V prílohe objednávky však bola zvýšená o 10 percent, čo zvýšilo náklady na stavebné práce a dodávky materiálu. Toto zvýšenie nebolo odôvodnené a vysvetlené, nakoľko výmera v projekte a zadaní bola presne určená,“ konštatoval hlavný kontrolór mesta Vladimír Trnovský v správe pre poslancov mestského zastupiteľstva.

To ale nie je jediný problém. V roku 2013 mesto cez vlastné oddelenie technickej správy menilo, natieralo a montovalo madlá a drevené časti lavičiek v Hýrošovom parku. Vtedy za to zaplatilo podľa kontrolóra zhruba 7-tisíc eur. Teraz viac ako 13-tisíc.

Počas rekonštrukcie opravovali dažďové vpuste. Foto – redakcia

Počas stavby vyviezli robotníci vybúraný materiál a vo faktúre za nakladanie, vývoz a uskladnenie na skládke bolo uvedené, že jeho hmotnosť bola 95 ton. Podľa kontrolóra a prepočtov m2 na m3 však opravovaná plocha v parku zodpovedá hmotnosti materiálu zhruba 70 ton.

„Do rozpočtu bola započítaná aj hmotnosť dlažby, ktorá ostala na mieste a nemala byť započítaná do nákladov na presun hmôt,“ konštatuje kontrolór Trnovský.

Pôvodne 19-tisícový rozpočet zvýšili na mestskom úrade dvojnásobnou úpravou rozpočtu schváleným primátorom mesta najskôr v auguste 2018 a následne aj v novembri 2018. Druhé navýšenie prišlo až po októbrovom vystavení objednávky na stavebné práce.

„Zmena rozpočtu navýšením o 4350 eur bola vykonaná 22. novembra 2018. Týmto postupom došlo zo strany oddelenia (investícii, pozn. redakcie) k porušeniu zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“ konštatuje Vladimír Trnovský.

Zákazka na priamo bola v poriadku

Podľa kontrolórovi dostupných zápisníc sa do verejného obstarávania zverejnenom na webovej stránke mesta nikto neprihlásil. Mesto hľadalo realizátora aj cez prieskum trhu, kde oslovilo tri firmy.

„Pri osobných rozhovoroch zástupcovia firiem oznámili, že o daný druh diela nemajú záujem z kapacitných dôvodov a pre charakter diela,“ konštatuje v správe Trnovský. Preto Oddelenie investícií našlo priamym zadaním záujemcu, firmu Dock Management z Prahy.

„Bolo to podľa zákona o verejnom obstarávaní, pretože išlo o zákazku s nízkou hodnotou, a tá sa riadi len smernicou, ktorú vydalo mesto, a tá pripúšťa po dostatočnom zdôvodnení aj priame zadanie,“ vysvetlil kontrolór v príspevku Mestskej televízie Ružomberok.

Prijmite opatrenia

Záver z kontroly je jasný: „Hlavný kontrolór považuje postup objednávateľa za porušenie finančnej disciplíny o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ide o nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov a žiada prijať také opatrenia, aby v budúcnosti nedochádzalo k opakovaniu zistených skutočností vo vzťahu k nejasnostiam pri príprave rozpočtu na plánovanú akciu.“

Poslanci na tohtoročnom júnovom zastupiteľstve prijali uznesenie, kde žiadajú primátora o prijatie opatrení vrátane vyvodenia osobnej zodpovednosti voči zodpovedným zamestnancom.

V septembri dostali odpoveď.

„Vedenie mesta po viacerých nezrovnalostiach v oblasti plnenia investičného plánu pristúpilo k následnému vyvodeniu zodpovednosti za tento stav, čoho výsledkom bolo rozviazanie pracovného pomeru u Ing. Pavla Dobrodeja. V čase kontroly už uvedený pracovník nebol v pracovnom pomere. Vedenie mesta upriamuje svoje kroky na rozvoj mesta a neuvažuje sa zaoberať minulosťou. Ak niekto z verejnosti bude mať pocit, že tieto nezrovnalosti by sa mali riešiť inou cestou, je to jeho právo, a môže ho uplatniť podaním podnetu na prokuratúru vo veci použitia verejných prostriedkov,“ odpovedal im druhý zástupca primátora Ján Bednárik (KDH).

Len za odmontovanie drevených dosiek pri výmene platilo mesto viac ako tisíc eur. Foto – redakcia.

„Prečo by sme sa nemali zaoberať minulosťou? On urobil lapsusy, teraz tu už nepracuje, ale my sa ideme z toho poučiť a všetko je v poriadku? S tým nemôžem súhlasiť. Toto právo podania podnetu na prokuratúru využijem,“ uviedol počas ostatného rokovania mestského zastupiteľstva poslanec Kuráň.

Následne vznikla aj táto zaujímavá diskusia, ktorá je ústnou interpeláciou, teda podnetom poslanca pre mestský úrad, v tomto prípade hlavného kontrolóra.

„Kedy by som mohol zaradiť do plánu kontrol obstarávania, ktoré robil Pavol Dobrodej v minulom volebnom období,“ spýtal sa vedenia mesta Kuráň.

Odpovedal mu hlavný kontrolór Vladimír Trnovský: „v decembri budeme schvaľovať plán kontrol na rok 2020. Ale Pavol Dobrodej tu robil možno päť či šesť rokov, takže ako vedúci oddelenia musel byť pri všetkých akciách, ktoré sa obstarávali. Takže to bude musieť byť kontrola všetkých, predpokladám?

„Ďakujem, tak všetky,“ odpovedal Ján Kuráň.

Tento týždeň spoločne s Jurajom Burganom trestné oznámenie v tejto veci naozaj podali.

„Moja povinnosť je takéto veci oznámiť. A podľa mňa by pod tým podaním malo byť 25 poslaneckých podpisov,“ povedal o podaní pre Ružomberský magazín Kuráň.

Nejde o prvé zlyhanie

K prípadu sme oslovili aj bývalého vedúceho Oddelenia investícií na MsÚ Pavla Dobrodeja, ktorý toto oddelenie viedol od roku 2015. Začiatkom tohto roka podal výpoveď a v máji z úradu odišiel.

K celej veci sa nateraz nechcel vyjadriť s tým, že ak je už podnet na prokuratúre, počká na závery vyšetrovania a potom povie svoje stanovisko.

Prípad s Hýrošovým parkom však nie je prvý, kde boli hlavným kontrolórom mesta zistené nezrovnalosti zo strany oddelenia investícií na MsÚ, kedy ho viedol Pavol Dobrodej. Problémy s drahšími zákazkami boli aj pri rekonštrukciách Horskej ulice v roku 2018, ale aj hrádze Hrabovskej priehrady v roku 2015.

Mesto zaplatilo za rekonštrukciu ulice o 9-tisíc eur viac

Titulná fotografia – Hýrošov park pri ktorého rekonštrukcii došlo k nehospodárnemu nakladaniu s peniazmi mesta. Foto – autor

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.