Upozornenie pred smogom zmenili v stredu na výstrahu

Kým v pondelok išlo len o upozornenie, dnes platí pre Ružomberok výstraha, teda najvyšší stupeň varovania pred smogovou situáciou a tuhými časticami PM10. SHMÚ nameral zvýšenú koncentráciu na staniciach Supra aj Riadok. Výstraha platí do odvolania.

Príčiny smogovej situácie
Vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, možný
vplyv priemyslu a dopravy, nepriaznivé rozptylové podmienky vďaka polohe v horskej
doline.

Predpoveď na nasledujúce obdobie

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

Geografická oblasť očakávaných vysokých koncentrácií PM10
Vzhľadom na nepriaznivé rozptylové podmienky možno očakávať vysoké koncentrácie PM10
vo všetkých oblastiach v blízkosti aj v susedných dolinách, v ktorých sa nachádzajú
relevantné zdroje PM10 (napr. lokálne kúreniská na pevné palivo, kotolne na pevné palivo, a
pod.).

Predpoveď počasia na najbližšie obdobie
V daných lokalitách bude po zvyšok dňa a nasledujúci deň pretrvávať podobný inverzný ráz
počasia ako v súčasnosti, bezvetrie alebo len slabý vietor, bez zrážok.
F-NMSKO/19-09 Strana 2 z 4

Informácie o dotknutej skupine populácie, možných zdravotných účinkoch a odporúčanom správaní

Pod pojmom PM10 rozumieme frakciu suspendovaných častíc v pevnom alebo kvapalnom
skupenstve s aerodynamickým priemerom 10 µm, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na
zdravie

Informácia o rizikových skupinách obyvateľstva
K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami
dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Opis možných účinkov
Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu
informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach,
kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích
ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu
zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest
a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší
považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:
• obmedziť dobu pobytu vonku,
• skrátiť vetranie obytných miestností,
• obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity).
Obyvateľstvo využívajúce lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo (pece, kachle, kotly
ústredného kúrenia, kozuby a pod.) by malo dlhodobo dodržiavať tieto zásady:
• Nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva (nábytok, okná a pod.), okrem PM10 pri
spaľovaní takéhoto dopadu vznikajú aj ďalšie toxické látky.
• V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené (malo by sa sušiť 1-2 roky).
• Udržovať spaľovanie paliva pokiaľ možno v optimálnych podmienkach:
o pravidelne čistiť kotol a komín,
o prikladať radšej častejšie po menších dávkach,
o nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň,
o ak je to možné, udržovať teplotu za kotlom medzi 150-250°C.
• Pokiaľ je to možné, vymeniť staré spaľovacie zariadenie za moderný kotol s nízkymi emisiami
škodlivých látok.

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú
koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.
F-NMSKO/19-09 Strana 3 z 4

Zdroj ďalších informácií
Podrobnejšie informácie o všetkých prekročeniach informačných alebo výstražných prahov,
o aktuálnych hodnotách koncentrácií znečisťujúcich látok ako aj informácie z oblasti kvality
ovzdušia sú na www.shmu.sk a v pracovnom čase na hore uvedených kontaktoch. Podrobnejšie
informácie o zdravotných účinkoch môžete získať v pracovnom čase na Regionálnych úradoch
verejného zdravotníctva.

RÚVZ Liptovský Mikuláš: 044/552 12 78, 044/562 37 74, 0903 441 095, 0905 810 432
lm.hzp@uvzsr.sk

Zdroj – Slovenský hydrometeorlogický ústav, SHMÚ.sk, Všeobecné informácie o smogu