Upozornenie pred smogom zmenili v stredu na výstrahu

Kým v pondelok išlo len o upozornenie, dnes platí pre Ružomberok výstraha, teda najvyšší stupeň varovania pred smogovou situáciou a tuhými časticami PM10. SHMÚ nameral zvýšenú koncentráciu na staniciach Supra aj Riadok. Výstraha platí do odvolania.

Príčiny smogovej situácie
Vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, možný
vplyv priemyslu a dopravy, nepriaznivé rozptylové podmienky vďaka polohe v horskej
doline.

Predpoveď na nasledujúce obdobie

Geografická oblasť očakávaných vysokých koncentrácií PM10
Vzhľadom na nepriaznivé rozptylové podmienky možno očakávať vysoké koncentrácie PM10
vo všetkých oblastiach v blízkosti aj v susedných dolinách, v ktorých sa nachádzajú
relevantné zdroje PM10 (napr. lokálne kúreniská na pevné palivo, kotolne na pevné palivo, a
pod.).

Predpoveď počasia na najbližšie obdobie
V daných lokalitách bude po zvyšok dňa a nasledujúci deň pretrvávať podobný inverzný ráz
počasia ako v súčasnosti, bezvetrie alebo len slabý vietor, bez zrážok.
F-NMSKO/19-09 Strana 2 z 4

Informácie o dotknutej skupine populácie, možných zdravotných účinkoch a odporúčanom správaní

Pod pojmom PM10 rozumieme frakciu suspendovaných častíc v pevnom alebo kvapalnom
skupenstve s aerodynamickým priemerom 10 µm, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na
zdravie

Informácia o rizikových skupinách obyvateľstva
K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami
dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Opis možných účinkov
Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu
informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach,
kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích
ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu
zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest
a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší
považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:
• obmedziť dobu pobytu vonku,
• skrátiť vetranie obytných miestností,
• obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity).
Obyvateľstvo využívajúce lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo (pece, kachle, kotly
ústredného kúrenia, kozuby a pod.) by malo dlhodobo dodržiavať tieto zásady:
• Nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva (nábytok, okná a pod.), okrem PM10 pri
spaľovaní takéhoto dopadu vznikajú aj ďalšie toxické látky.
• V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené (malo by sa sušiť 1-2 roky).
• Udržovať spaľovanie paliva pokiaľ možno v optimálnych podmienkach:
o pravidelne čistiť kotol a komín,
o prikladať radšej častejšie po menších dávkach,
o nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň,
o ak je to možné, udržovať teplotu za kotlom medzi 150-250°C.
• Pokiaľ je to možné, vymeniť staré spaľovacie zariadenie za moderný kotol s nízkymi emisiami
škodlivých látok.

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú
koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.
F-NMSKO/19-09 Strana 3 z 4

Zdroj ďalších informácií
Podrobnejšie informácie o všetkých prekročeniach informačných alebo výstražných prahov,
o aktuálnych hodnotách koncentrácií znečisťujúcich látok ako aj informácie z oblasti kvality
ovzdušia sú na www.shmu.sk a v pracovnom čase na hore uvedených kontaktoch. Podrobnejšie
informácie o zdravotných účinkoch môžete získať v pracovnom čase na Regionálnych úradoch
verejného zdravotníctva.

RÚVZ Liptovský Mikuláš: 044/552 12 78, 044/562 37 74, 0903 441 095, 0905 810 432
lm.hzp@uvzsr.sk

Zdroj – Slovenský hydrometeorlogický ústav, SHMÚ.sk, Všeobecné informácie o smogu

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.