Zápis detí do materských škôl v Ružomberku sa uskutoční v druhý májový týždeň

Ilustračná foto. Zdroj: pexels.com

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je možné zapísať dieťa vo veku od troch do šiestich rokov.

Prijímanie detí do Materskej školy Bystrická cesta 70, Za dráhou 19, Riadok 4, A. Bernoláka 17, Klačno 4, Š. Moyzesa 30, Hrabovská cesta 2, Černová, Hrboltová a Biely Potok sa uskutoční dňa 9. mája (štvrtok) od 7.00 do 15.00 hod. v každej materskej škole.

Zápis bude prebiehať tak, že rodič alebo zákonný zástupca v deň zápisu zašle vyplnenú, preskenovanú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na e-mailovú adresu materskej školy alebo osobne vyplnenú žiadosť vhodí v čase od 7.00 do 15.00 hod. do schránky, ktorá bude umiestnená v areáli materskej školy (na bráničke, pri vchode a pod.). Počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený a zákonný zástupca môže podať žiadosť aj do viacerých materských škôl.

Podmienky prijímania:

 • Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie môžeme zapísať dieťa vo veku od troch do šiestich rokov.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Okrem týchto zákonných podmienok riaditeľ materskej školy určí ostatné podmienky prijímania a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy.

Forma a priebeh zápisu:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete TU.

Žiadosť musí byť podpísaná obidvoma rodičmi alebo zákonnými zástupcami. V prípade, že nie je prítomný jeden zo zákonných rodičov bude prijatá aj žiadosť s podpisom jedného rodiča. Chýbajúci podpis bude druhým rodičom alebo zákonným zástupcom dodatočne doplnený. So žiadosťou do materskej školy rodič predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Povinné predprimárne vzdelávanie:

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude musieť každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):

 • dovŕši päť rokov veku,
 • dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,
 • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
 • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa.

Povinné predprimárne vzdelávanie trvá jeden školský rok. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. Len v spádovej materskej škole má takéto dieťa garantované prijatie, ak sa pre ňu zákonný zástupca rozhodne.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási, samozrejme len za predpokladu, že v danej materskej škole je voľná kapacita. Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, sa plynulo stane dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie bez toho, aby jeho zákonný zástupca o to opakovane žiadal riaditeľa danej materskej školy – teda bez novej žiadosti.

Pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní (odklad školskej dochádzky):

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad). Inštitút „pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania“ sa uplatní vo vzťahu k deťom, u ktorých sa na základe záverov odborného vyšetrenia preukáže, že pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní bude na prospech ich osobnostného rozvoja a rozvoja ich kľúčových kompetencií nevyhnutných na zvládnutie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Ak má materská škola pochybnosť o školskej spôsobilosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie, vyžaduje sa jej úzka spolupráca so zákonnými zástupcami. Pri rozhodovaní o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania nemá riaditeľ materskej školy kompetenciu rozhodnúť sám. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy je vždy predloženie: písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlas zákonného zástupcu.

Prijatie dieťaťa do materskej školy:

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ každej materskej školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. V závislosti od aktuálnych kapacitných možností konkrétnej materskej školy, riaditeľ materskej školy v rámci procesu prijímania dieťaťa do materskej školy rozhodne o prijatí dieťaťa do materskej školy alebo o neprijatí dieťaťa do materskej školy.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydal písomné rozhodnutie. Ak je počet detí prihlásených do materskej školy vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí podľa kritérií prijímania detí danej materskej školy. Viac informácií nájdete TU.

Bližšie informácie k zápisu na materskej škole:

 • MŠ Bystrická cesta 70, tel.: 0914 135 586, e-mail: ms@gmail.com
 • MŠ Za dráhou 19, tel.: 0908 160 061, e-mail: mszadrahou@gmail.com
 • MŠ Riadok 4, tel.: 908 022 957, e-mail: msriadok@zoznam.sk
 • MŠ A. Bernoláka 17, tel.: 0903 440 793, e-mail: msbernolaka17@gmail.com
 • MŠ Š. Moyzesa 30, tel.: 0905 308 469, e-mail: detskesachovekralovstvo@gmail.com
 • MŠ Hrabovská cesta 2, tel.:0905 496 385, e-mail: mshrabovo@gmail.com
 • MŠ Klačno 4, tel.: 0905 191 208, e-mail: msklacno@gmail.com
 • MŠ Černová, tel.: 0905 440 673, e-mail: erikakrajci@azet.sk
 • MŠ Hrboltová,  tel.: 0905 460 402, e-mail: ms.hrboltova@gmail.com
 • MŠ Biely Potok, tel.: 0915 095 222, e-mail: msbielypotok@gmail.com

Zdroj: ruzomberok.sk

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.