AKTUÁLNE: Zhotoviteľ dnes zastavil práce na mestskej plavárni

Ilustračná fotografia. Zdroj: Viktor Mydlo

Dôvodom je nezákonné konania aj nečinnosť mesta Ružomberok a spoločnosti CZT Ružomberok ako objednávateľa za viac ako 4 mesiace neuhradených prác po splatnosti. Spoločnosť GREMi KLIMA preto podáva trestné oznámenie na prokuratúru.

„Z dôvodu pretrvávajúceho nezákonného konania a nečinnosti mesta Ružomberok a spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o. v jeden osobe, ako Objednávateľa a viac ako 4 mesiace neuhradených prác po splatnosti, zastavujeme dnešným pondelkom 13. marca od 8:00 hod. práce na výstavbe novej mestskej plavárne v Ružomberku,“ uvádza sa v tlačovom oznámení spoločnosti GreMi KLIMA, s.r.o., zhotoviteľa stavby novej mestskej plavárne v Ružomberku, k zastaveniu prác, ktoré poslal redakcii RK Magazín riaditeľ pobočky Brno Ing. Petr Kopřiva.

„Konanie vedenia mesta a konateľov spoločnosti CZT Ružomberok v jednej osobe, pri výstavbe novej mestskej plavárne v Ružomberku sa nedá nazvať inak ako chaotické, nejednoznačné, nezákonné a spôsobujúce škodu. Dielo novej mestskej plavárne staviame pre Ružomberčanov a malo byť ich majetkom. Bohužiaľ, vedenie mesta Ružomberok je ako Objednávateľ hlavný zodpovedný za to, ako výstavba tohto Diela „skončí“, alebo skôr neskončí,“ pokračuje oznámenie.

Podľa zhotoviteľa plavárne, „vedenie mesta a konatelia spoločnosti CZT Ružomberok v jednej osobe hrubo znevažujú prácu veľkého množstva stavbárov, inžinierov a technických pracovníkov, ktorým v tejto ťažkej dobe nezaplatili za prácu už viac ako 4 mesiace!“

Zhotoviteľ podáva trestné oznámenie

„Absurdné a irelevantné vracanie stavebným dozorom odsúhlasených faktúr, z vymyslených dôvodov a následne vydaný zákaz stavebnému dozoru preberať nami zrealizované práce považujeme za trestný čin a dôrazne sa voči tomu ohradzujeme,“ tvrdí spoločnosť GREMi KLIMA, ktorá v tejto veci podávame trestné oznámenie na prokuratúru a dopĺňa: „Účelové prekrúcania zmluvných ustanovení o splatnosti faktúry a preberaní prác napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu bezdôvodného obohatenia sa a vydierania.“

„Tvrdenia vedenia mesta vo vzťahu k platne uzatvorenému, podpísanému a zverejnenému Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ktorý bol uzatvorený pre nepredvídateľné okolnosti mimoriadne vysokej inflácie, že je absolútne neplatný, v príkrom rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, zákonom o majetku obcí a zákonom o obecnom zriadení, považujeme vzhľadom k aktuálnej inflačnej situácii vo svete a metodike štátnych úradov za účelové a vrcholnú lož voči verejnosti,“  tvrdí zhotoviteľ.

AKTUÁLNE: Mesto Ružomberok podalo trestné oznámenie za sporný dodatok

AKTUALIZOVANÉ 13.3.2023 o 12:20 hod. 

Zákon neumožňuje zvýšiť ponuku

„Je nespochybniteľné, že objektívne dramatická a nestabilná situácia v Európe a vo svete nie je náš výmysel a ani naša zodpovednosť,“ vysvetľuje Zhotoviteľ výstavby novej plavárne svoje dôvody. Zákazka na výstavbu mestskej plavárne v Ružomberku bola vyhlásená spoločnosťou CZT Ružomberok, s.r.o, dňa 1. 10. 2021, víťazná ponuka bola predložená dňa 17. 12. 2021.

„V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podanú ponuku nie je možné meniť a elektronická aukcia je proces, ktorý neumožňuje zvýšiť predloženú ponuku. Od dňa podania ponúk 17. 12. 2021 do podpisu zmluvy dňa 19. 9. 2022, tak nebola žiadna možnosť túto ponuku zmeniť, či zvýšiť jej cenu,“ vo svojom stanovisku spoločnosť GREMi KLIMA.

„V dnešnej nepredvídateľnej dobe, práve pre takéto prípady štátne orgány vydali metodické pokyny na úpravy ceny a verejní obstarávatelia sú povinní ich uplatňovať, na výpočet hodnoty dodatku zmluvy kvôli navýšeniu v dôsledku vopred nepredvídateľných zmien nákladov na stavebné materiály,“ dopĺňa zhotoviteľ.

Mesto vraj nepostupovalo správne

„Účelové a hrubo klamlivé tvrdenie predstaviteľov mesta, že úprava vysúťaženej ceny dodatkom č. 1 odporuje platnej právnej úprave, je ekonomicky neopodstatnená a popierajúca základné zásady hospodárneho nakladania s mestským majetkom považujeme za absolútne nesprávne, v priamom rozpore s metodikami a logicky nezmyselné,“ zdôrazňuje firma.

Podľa nej preverenie a aktualizácia cien prác a dodávok a ich dodacích lehôt prebehla v súvislosti so všeobecne známou situáciou vysokej a nepredvídateľnej inflácie. „Počas mesiacov september, október a november 2022 sme cenovými štatistickými výkazmi materiálov, cenovými rozbormi dodávok a prác, cenovými ponukami a oficiálnymi inflačnými štatistikami hodnoverne a v súlade so štátnymi metodickými usmerneniami nespochybniteľne preukázali, opodstatnenosť zmien nákladov v dôsledku vopred nepredvídateľných okolností.“

Podľa zhotoviteľa, na základe uvedeného takmer trojmesačného procesu bol zdôvodnený, všetkými odsúhlasený a podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. „V dôsledku sústavného protizákonného konania mesta Ružomberok, ktoré nepochopiteľne spochybňuje právoplatne uzatvorený a účinný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, je poškodzovaný samotný projekt výstavby novej mestskej plavárne, čo bude znamenať predĺženie doby výstavby a tým aj ďalšie rozsiahle náklady naviac,“ zdôrazňuje stavebník.

Výstavbu plavárne nedokončia v termíne

Podľa zhotoviteľa výstavbu plavárne z viny vedenia mesta Ružomberok nie je možné dokončiť v Zmluvnom termíne do konca roka 2023 a nový termín nie je známy: V súvislosti s týmito škodami podávame na príslušnú prokuratúru trestné oznámenie vo veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Práva našej spoločnosti budeme hájiť prostredníctvom súdov a orgánov činných v trestnom konaní, hodnota sporu bude presahovať 6,5 milióna eur.“

Spoločnosť GreMi KLIMA sa vo svojom oznámení obracia aj na verejnosť: „Vyvinuli sme maximálne úsilie, ako zachrániť od nástupu nového vedenia mesta a CZT Ružomberok v jednej osobe sabotovaný projekt výstavby novej mestskej plavárne. Bohužiaľ, vo svetle dnešných dní je jasné, že sabotovanie novej mestskej plavárne pokračuje ďalej, čo má a bude mať zásadné negatívne finančné a časové dopady.“

„Vzhľadom k účelovým podmienkam finančného zabezpečenia výstavby novej mestskej plavárne, vo forme poskytnutého úveru a poskytnutej dotácie v celkovej výške 8,5 milióna eur, musíme o zastavení prác z viny Objednávateľa informovať príslušný fond a financujúcu banku. Práce na výstavbe novej mestskej plavárne sme vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti dnešným dňom zastavili a podávame príslušné žaloby na súd SR,“ uzatvára zhotoviteľ.

Chcú zrušiť sporný dodatok na výstavbu plavárne

Pozn. redakcie: Správu budeme aktualizovať o stanovisko mesta Ružomberok a spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o.

Zdroj: GreMi KLIMA, s.r.o.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.