AKTUÁLNE: Mesto Ružomberok podalo trestné oznámenie za sporný dodatok

Dodatok k zmluve bol uzatvorený bez vedomia a bez súhlasu Mestského zastupiteľstva v Ružomberku. Foto: Viktor Mydlo

Ide o závažné zistenia pri spôsobe a okolnostiach uzatvorenia dodatku k zmluve o dielo na výstavbu novej Mestskej plavárne v Ružomberku, ktorý podpísalo bývalé vedenie mesta.

Mesto Ružomberok a ním vlastnená spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o., podali v uplynulých dňoch na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania najmä trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

„Trestné oznámenie sa týka závažných zistení ohľadom spôsobu a okolností uzatvorenia dodatku zo dňa 25. novembra 2022 k zmluve o dielo zo dňa 19. septembra 2022, predmetom ktorej je výstavba Mestskej plavárne v Ružomberku,“ uvádza sa v tlačovej správe, ktorú pre RK Magazín poskytol Vladimír Miškovčík, hovorca primátora mesta Ružomberok .

Dodatok podpísali bez súhlasu poslancov

Dodatok k zmluve bol uzatvorený bez vedomia a bez súhlasu Mestského zastupiteľstva v Ružomberku, pričom ním došlo k zásadnému zvýšeniu v rámci verejného obstarávania vysúťaženej ceny diela z čiastky 7 151 562,43 eur bez DPH na sumu 8 309 979,29 eur bez DPH. Ide teda o celkové zvýšenie o sumu 1 158 416,86 eur.

„Uvedené zvýšenie ceny diela hodnotíme ako odporujúce platnej právnej úprave, ekonomicky neopodstatnené a popierajúce základné zásady hospodárneho nakladania s mestským majetkom, pričom k jeho uzatvoreniu došlo napriek tomu, že financovanie takto zvýšenej ceny diela nebolo finančne zabezpečené,“ povedal k trestnému oznámeniu primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Ružomberské mestské zastupiteľstvo 16. decembra 2022 na svojom mimoriadnom rokovaní poverilo primátora mesta Ľubomíra Kubáňa ako štatutárneho zástupcu jediného spoločníka obchodnej spoločnosti CZT Ružomberok, aby v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia zaviazal konateľov spoločnosti k zrušeniu dodatku k zmluve o dielo na výstavbu novej mestskej plavárne. Uznesenie jednohlasne podporilo všetkých 21 prítomných poslancov.

Chcú zrušiť sporný dodatok na výstavbu plavárne

Poslanci o tom rokovali neverejne

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ružomberku v stredu 8. februára predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Dušan Mataj Správu o plnení zročných uznesení po zasadnutí MsZ v 2. polroku 2022.

Poslanci rokovali aj o bode Uznesenie č. 189/2022 časť II. zo dňa 16. 12. 2022. Diskusia k tomuto uzneseniu bola na návrh primátora mesta neverejná. V predkladanej správe je návrh textu pri bode VIII. odporúča MsZ (uzn. č. 189/2022 časť. II) pripraviť informatívnu správu o výstavbe Mestskej plavárne v Ružomberku. Termín: MsZ 08.02.2023 Zodpovedný: JUDr. Ľubomír Kubáň – primátor mesta.

Uznesenie č. 189/2022 časť II. (MsZ 16. 12. 2022): Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku poveruje primátora mesta ako štatutárneho zástupcu jediného spoločníka obchodnej spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o., aby v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia tejto spoločnosti zaviazal konateľov spoločnosti k uskutočneniu všetkých potrebných právnych úkonov smerujúcich k zrušeniu Dodatku č. 1 zo dňa 25.11.2022 k Zmluve o dielo č. 2022/P/13 zo dňa 19.09.2022 vrátane odstúpenia od tohto dodatku.

Zdroj: mesto Ružomberok

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.