Energetici odporúčajú orezať konáre siahajúce k elektrickému vedeniu

Stredoslovenská energetika odporúča všetkým, ktorí majú stromy a konáre vysoko, v blízkosti elektrického vedenia, aby si ich v týchto dňoch orezali a zabránili tak nehodám, ktoré vznikajú pri silných vetroch a snehových kalamitách.

Konáre v blízkosti vodičov môžu spôsobiť výpadky elektriny, ale aj napáchať nemalé škody. Pri ich odstraňovaní treba zvýšiť obozretnosť. Ideálne je dohodnúť sa s energetikmi na vypnutí prúdu.

Stredoslovenská distribučná (SSD) upozorňuje všetkých, ktorí majú na svojich pozemkoch vzdušné elektrické vedenia, aby dbali na svoju povinnosť – vypíliť alebo aspoň orezať všetky trvalé porasty vyššie ako tri metre rastúce pod vedením alebo v jeho ochrannom pásme. Týka sa to najmä zastavaných území miest a obcí. Zákon o energetike k tomu zaväzuje súkromníkov, právnické osoby aj samosprávy.

„Zdôrazňujeme, že zákon zakazuje pod elektrickým vedením okrem pestovania porastov aj umiestňovať stavby, vytvárať skládky či skladovať horľavé materiály,“ vymenoval Radomír Rajčáni, riaditeľ divízie Prevádzka a údržba energetických zariadení v SSD. Skonštatoval, že ide o opatrenia, ktoré sú nielen v záujme energetikov, ale aj samotných majiteľov pozemkov. „Konáre prerastené cez vedenie môžu spôsobiť poruchu, výpadok elektriny, ale aj požiar. Ohrozujú distribučnú sústavu, ale aj okolitý majetok a v neposlednom rade bezpečnosť ľudí,“ dodal.

Medzi mnohými obyvateľmi dodnes pretrváva mylné presvedčenie, že starostlivosť o ochranné pásma je výlučne v zodpovednosti energetikov. Za strom, stavbu či skládku na súkromnom pozemku je zodpovedný jeho vlastník. Preto mu v prípade vypílenia či orezania stromu patrí všetko drevo.

Stredoslovenská distribučná dáva do pozornosti možnosť požiadať o dočasné vypnutie elektrického vedenia, v blízkosti ktorého si chce majiteľ orezať dreviny. „Záleží nám na tom, aby všetko prebehlo bezpečne. Preto je ideálne vopred sa informovať o možnostiach prerušenia dodávky elektriny na nevyhnutný čas. Z praktického aj časového hľadiska je vhodné, keď sa na rovnakom čase orezávania dohodne viac majiteľov, napríklad z jednej ulice. Predídeme tak zbytočným odstávkam,“ poradil R. Rajčáni. Pohodlným riešením môže byť aj objednávka profesionála s vysokozdvižnou plošinou.

Záujemcovia sa môžu v SSD informovať o možnostiach dočasného vypnutia elektrického vedenia prostredníctvom kontaktov:

prevadzkovatel@ssd.sk

tel.: 0850 166 077

Zdroj: Tlačová správa SSD.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.