Ochrana pred účinkami zápachu. Najprv ju z VZN vypustili, teraz ju žiadajú naspäť

Poslanci mestského zastupiteľstva vyhoveli iniciatíve Za zdravý Ružomberok a hoci v apríli odsúhlasili vypustenie formulácie o ochrane pred účinkami zápachu v meste, teraz ju žiadajú vrátiť do Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o územnom pláne.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve pred letnými prázdninami poslanci rokovali aj o petícií Za zdravý Ružomberok, ktorú rovnomenná iniciatíva spustila ešte začiatkom roka.

Viac ako 11-tisíc podpisov

„Podpísalo ju cez 11 300 občanov Ružomberka, okolitých obcí a Slovenska. Dokážte týmto ľuďom, že žijeme v právnom štáte a zdravie má vyššiu hodnotu ako peniaze,“ vyzvala poslancov členka iniciatívy Za zdravý Ružomberok, lekárka Eva Svozilová.

O petícií však na mestskom zastupiteľstve členovia iniciatívy poslancov a vedenie mesta len informovali. Radnici ju na vyriešenie nepredložili. Plánujú ju predostrieť Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR), ktorá sa môže zaoberať požiadavkami občanov, ak majú petíciu s viac ako 10-tisíc podpismi.

Petíciu Za zdravý Ružomberok podpísalo viac ako 11 300 obyvateľov dolného Liptova a Slovenska.

„Petícia nebola podaná na mestskom úrade (MsÚ), preto ju mesto nemôže vybavovať podľa petičného zákona. Ak ju chcete podať do NR SR, je možné, že ju odstúpia na vybavenie mestu. Ak by bola podaná v oboch inštitúciách, tak by ju riešila len jedna z nich,“ ozrejmil celú situáciu po legislatívnej stránke hlavný kontrolór mesta Vladimír Trnovský.

V petícii sa občania podpísali pod prijatie takých bezodkladných požiadaviek, ktoré odstránia „nevyhovujúci stav šírenia obťažujúcich zápachov, smradov a ďalších škodlivín vypúšťaných do ovzdušia alebo vôd z prevádzok Mondi SCP v Ružomberku a Hrboltovej,“ predniesla poslancom z textu petície Eva Svozilová.

Ďalej sa v nej píše o požiadavkách na identifikovanie opakujúcich sa neštandardných situácií vo fabrike, verejné informovanie o príčinách a dôvodoch úniku zapáchajúcich látok z prevádzok Mondi SCP, a tiež o zabezpečení funkčného, verejného, meracieho, kontrolného a varovného systému indikujúceho znečistenie ovzdušia pre obyvateľov mesta a okolitých obcí.

Aktivisti spustili Petíciu za zdravý Ružomberok

Komisia pracuje, poslanci chcú vidieť výsledky

Zástupca primátora a poslanec Michal Lazár (nezávislý) zástupcov občianskej iniciatívy ubezpečil, že všetkým poslancom a vedeniu mesta súčasná situácia prekáža, a všetci v sále chcú problém so zápachom a prachom vyriešiť. Na to podľa neho vznikla aj komisia, ktorá sa stretáva, pracuje a smeruje k riešeniam.

„Všetkým nám záleží na prítomnosti a budúcnosti mesta. V tom sme za jedno. Mrzí ma ale, že sa celý problém s prašnosťou, zápachom a zlým životným prostredím vzťahuje len na jedného pôvodcu, hoci vieme, že výrazným znečisťovateľom je tu aj doprava. Bol by som rád, keby aj táto problematika bola súčasťou možno ďalšej petície, aby sa riešila aj situácia s dopravou,“ uviedol na rokovaní I. zástupca primátora Michal Lazár.

„Komisia sa stretáva, kroky ešte nie je vidieť, ale úsilie tu je. Upozorňujem len, že veci, ktoré sa stali v januári sa neustále opakujú. Poviem za Hrboltovú, napriek modernizácii čistiarne odpadových vôd (ČOV), kde Mondi zvýšilo kyslíkové pomery, zvýšili kapacitu čerpania kalov, tak zápachy pretrvávajú. Na naše podnety dostávame odpovede, že v ČOV nie je žiadna porucha,“ zapojila sa do diskusie poslankyňa za Hrboltovú Anna Šanobová (KDH).

„Som vďačný za petíciu a ľudí, ktorí ju robili. Ale načo máme zelenú linku, keď nikto nedá odozvu. Celé to vždy len vyzerá, že skutok sa nestal, smrad nebol, všetci si vymýšľame. Prečo neinformujeme ľudí? Nebudujeme si takto absolútne žiadnu dôveru voči ľuďom a občanom. Založili sme skupinu na riešenie problematiky zápachu a smradu, tvári sa, že robí, ale nič nevidíme,“ vystúpil v diskusii poslanec Ján Kuráň (nezávislý).

„Komisia pracuje, nedehonestujme, že nič nerobíme. Mali sme tu na rokovaní zmluvu s Doprastavom, videli ste tie podmienky, čo sme tam dali na zamedzenie prašnosti. V Memorande s Mondi SCP sú peniaze na čistenie ciest. Aj Slovenská správa ciest dala prostriedky na čistenie ciest. Prašnosť PM 10 a PM 2 ide najmä z ciest, a tie sa nikdy nečistili tak, ako práve teraz,“ odpovedal mu II. zástupca primátora Ján Bednárik (KDH), ktorý pri tomto bode, pri neúčasti primátora, viedol mestské zastupiteľstvo.

Čo vieme po dvoch mesiacoch od januárového zápachu

Poslanec Karol Javorka (nezávislý) tiež upozornil, že o výsledkoch práce komisie poslanci zatiaľ nie sú informovaní.

K návrhu na uznesenie, ktorý Iniciatíva Za zdravý Ružomberok poslancom predložila, Javorka poznamenal: „Nebol som na aprílovom zasadnutí na Smrekovici, kde bolo inkriminované znenie časti VZN vypustené. Podľa mňa to nebolo zmysluplné. Všetci máme myšlienky nastavené za zdravé ovzdušie a napriek tomu takéto uznesenie vypustíme?“

Nové znenie územného plánu

V apríli tohto roku mali poslanci mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva na Smrekovici. Jediným bodom programu bola zmena Územného plánu mesta, čo odsúhlasili prijatím Zmien a doplnkov číslo 4 (ZaD č. 4) k aktuálne platnému územnému plánu z roku 2012.

Okrem toho, že poslanci touto zmenou schválili napríklad aj zmenu zaradenia pozemku bývalého areálu Benzinolu z priemyselného na polyfunkčný, čím umožnili výstavbu avizovaného nákupného centra Ruža, schválili aj dôležité zmeny v Zásadách a regulatívoch starostlivosti o životné prostredie.

Všetci devätnásti prítomní zastupitelia vtedy jednohlasne odsúhlasili napríklad aj vypustenie odseku znejúceho: „na území mesta neuvažovať o lokalizácii prevádzok produkujúcich obťažujúci zápach, pri povoľovaní investičných zámerov dôsledne uplatňovať environmentálne hodnotenie a platnú legislatívu.“

Toto znenie nahradila nová formulácia v inej časti zásad: „realizovať technologické opatrenia na zníženie emisií na veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania ovzdušia na území mesta.“

Odsúhlasením vtedy poslanci zmenili aj znenie v častiach o ochrane vôd, ochrane pred hlukom či všeobecne o ochrane životného prostredia.

Vypustili napríklad vetu: „neuvažovať na území mesta so zariadením na spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov.“

Vetu nahradila nová v znení: „nepripustiť zriaďovanie prevádzok na spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov, ktoré by mali výrazný negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia v meste zvýšením emisií a ktoré by boli v rozpore s aktuálnym programom odpadového hospodárstva kraja a mesta.“

Kompletné zmeny Záväznej časti územného plánu zmien a doplnkov číslo 4 z apríla 2019 si pozrite tu:

Bod-03-Schválenie VZN č. 2-2019 o záväznej časti zmeny a doplnku č. 4 územneho plánu Mesta Ružomberok-Príloha-01

Požiadavka od Mondi SCP

Na dôvody zmeny sa vtedy počas rokovania spýtal iba poslanec Martin Hromada (nezávislý). Napokon tiež hlasoval za.

„Nemáme v tejto chvíli možnosť meniť navrhnuté nové znenie územného plánu. Môžeme ho len schváliť alebo neschváliť. Pojem neuvažovať s prevádzkami, ktoré produkujú zápach, je nejasný regulatív. Čo to je neuvažovať alebo uvažovať? Bol som pri prerokúvaní tých detailov a doplnkov a počul som odôvodnenia zo strany obstarávateľa územného plánu Ján Buriana a jeho tvorcu Mariána Pivarčiho, ktorí pripustili, že je to výkladovo nejasné ustanovenie,“ odpovedal kolegovi poslancovi vtedy ešte tiež poslanec zastupiteľstva Miroslav Zuberec. Bol de facto jediný, kto vedel priamo na zastupiteľstve reagovať na uvedené zmeny v záväznom dokumente mesta. K zmenám sa relevantne nevyjadril nik iný. Následne ich poslanci schválili.

Ružomberský magazín ešte v máji oslovil Jána Buriana aj Mariána Pivarčiho. Oficiálne vyjadrenie k vypusteniu a zmene statí v časti o životnom prostredí poskytnúť nechceli s odôvodnením, že zakomponovali len požiadavky, ktoré dostali. Tie podľa nich nie sú v rozpore so zákonmi či územným plánovaním.

Návrh ZaD č. 4 k územnému plánu mesta, kde boli uvedené zmeny, bol zverejnený podľa zákona 30 dní na webe i úradnej tabuli. „Počas tejto doby prebieha etapa verejného prerokovania návrhu a v nej sa k navrhovanej zmene vyjadruje viacero dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, ako aj fyzických a právnických osôb,“ reaguje z kancelárie Útvaru hlavného architekta mesta Jozef Jurčo. Práve útvar hlavného architekta na MsÚ, hoci ZaD odborne nepripravuje, predkladá túto problematiku pred poslancov.

„…pôvodný stav VZN bol vyhodnotený ako v praxi de facto a aj de iure neuplatniteľný, a preto sa pristúpilo k úprave textu.“ Jozef Jurčo, hlavný architekt mesta

V čase, keď bolo navrhnuté zmeny možné pripomienkovať, sa okrem vtedajšieho poslanca Zuberca, nik iný zo zastupiteľov, ani inej verejnosti o zmeny v oblasti životného prostredia nezaujímal. Pripomienky k uvedeným zmenám nemali ani kompetentné orgány štátnej správy. Požiadavka Mondi SCP, ako priznáva Jurčo, tak napokon prešla prakticky bez povšimnutia.

„Jednou z pripomienok ktoré v súvislosti so ZaD č.4 boli na mesto doručené, bola aj požiadavka firmy Mondi v súvislosti s výkladom regulatívov v článku 6 – Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie. Táto pripomienka, ako aj všetky ostatné, bola prerokovaná s odborne spôsobilými osobami (J. Burian a M. Pivarči – pozn. redakcie). Pôvodný stav bol vyhodnotený ako v praxi de facto a aj de iure neuplatniteľný, a preto sa pristúpilo k úprave textu,“ vysvetľuje Jurčo.

Pre sporné znenie územného plánu bol už aj súd

Z pohľadu územného plánu nebolo podľa Jurča dovtedajšie znenie uplatniteľné a spôsobovalo interpretačné problémy.

„Nevydať súhlasné stanovisko pre požadovaný druh výroby, ktorý je z hľadiska funkcie v súlade s územným plánom ale dostáva sa do rozporu s odsekom Ochrana pred účinkami zápachu, pretože sprievodným znakom takmer každej výrobnej činnosti je aj zápach, je kontraproduktívne a napadnuteľné,“ vysvetľuje v stanovisku hlavný architekt mesta.

Ochrana je podľa tvorcov aprílových zmien v územnom pláne zapracovaná v bode f. Mesto je dostatočne chránené tým, že územný plán výstavbu buď pripúšťa alebo nepripúšťa. O jej vzťahu a vplyvoch na životné prostrediu majú rozhodovať kompetentné orgány a nie územný plán.

Kde sa rozpor napísaného s praxou prejavil je súd v ktorom Občianske združenie Ochrana ovzdušia dolný Liptov (OZ OODL) a ďalší aktivisti napadli pred tromi rokmi povolenie stavebného úradu rozšíriť výrobu v Mondi SCP – takzvaný Projekt 2000.

Do apríla 2019 totiž VZN v časti o životnom prostredí hovorilo: „na území mesta neuvažovať o lokalizácii prevádzok produkujúcich obťažujúci zápach, pri povoľovaní investičných zámerov dôsledne uplatňovať environmentálne hodnotenie a platnú legislatívu.“ Stavebným úradom ale bol Projekt 2000 v Mondi SCP na území mesta povolený. Rozšírenie výroby s ktorým sa spája nárast používania jednotlivých komodít pri vstupe i výstupe z výroby buničiny. Ten je aj producentom najčastejšieho zápachu v meste.

Podľa výkladu OZ OODL išlo o protizákonné povolenie v rozpore s územným plánom mesta. Súd im ale nedal za pravdu. Ten uznal vydané povolenie na rozšírenie výroby na území mesta za právoplatné. Podľa súdu stavebný úrad nekonal v rozpore s územným plánom.

OZ OODL podalo proti tomuto rozhodnutiu Krajského súdu tzv. kasačnú sťažnosť, o ktorej momentálne rozhoduje Najvyšší súd SR.

Chorobnosť v Ružomberku: štatistiky sú znepokojivé

Doplnia vetu

OZ OODL je aj jedným zo štyroch občianskych združení, ktoré je za občianskou iniciatívou Za zdravý Ružomberok. Pri minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva predložili poslancom len jedinú požiadavku, aby sa v nasledujúcich Zmenách a doplnkoch územného plánu vrátili pôvodné formulácie, ktoré podľa nich viac chránili životné prostredie v meste.

Dokázali o tom presvedčiť aj všetkých prítomných poslancov, ktorí tak zmenili svoje aprílové rozhodnutie a uzniesli sa, že formuláciu o ochrane životného prostredia pred zápachom s priemyselných prevádzok je potrebné vrátiť späť. Nakoľko to je opäť možné len prostredníctvom verejného procesu prerokovávania Zmien a doplnkov územného plánu, jednomyseľným hlasovaním zaviazali primátora k nasledovnému:

„Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta o doplnenie vety do záväznej časti územného plánu o nepovolení prevádzok, ktoré zhoršujú životné prostredie v Ružomberku vrátane mestských častí.“

Ako bude veta znieť a ako bude vyzerať konečné znenie územného plánu v Zásadách a regulatívoch starostlivosti o životné prostredie sa dozvieme až o niekoľko mesiacov.

Titulná fotografia – Archívna snímka z rokovania mestského zastupiteľstva. Foto – redakcia.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.