Inšpekcia pochybenie v Mondi SCP nenašla. Uloží však opatrenia (aktualizované v piatok 8. marca)

Nešlo o haváriu. Slovenská inšpekcia životného prostredia klasifikovala januárový únik zapáchajúcich látok ako mimoriadnu udalosť. Druhýkrát sa stretli aj členovia mestskej komisie pre prach a zápach.

Viac ako mesiac trvajúca kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v Mondi SCP potvrdila už medializované informácie o príčinách.

„Únik bol spôsobený upchatím trasy systému zberu zapáchajúcich plynov,“ odpovedala kontrolórka a štátna radkyňa zo SIŽP Zuzana Kačániová pre Ružomberský magazín.

Inšpekcia klasifikovala úniky ako mimoriadnu udalosť a nie ako haváriu. Sankcie tak Mondi SCP žiadne nedostalo.

„Pri zvládaní mimoriadnej udalosti prevádzkovateľ postupoval  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia. Inšpekcia nezistila porušenie zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, na základe ktorého by bolo možné uložiť prevádzkovateľovi pokutu,” zdôvodnila postup inšpekcie kontrolórka Zuzana Kačániová.

Svoje rozhodnutie opiera v reakcii pre RTVS o tvrdenie, že priemerná denná koncentrácia zapáchajúcich sírnych zlúčenín (TRS) pre zimné obdobie, čo je 40 mikrogramov na meter kubický, nebola prekročená. V deň úniku 21. januára, keď bol zápach najintenzívnejší, dosiahla priemerná denná koncentrácia podľa merania v stanici Supra 15 mikrogramov na meter kubický. Hranicu 40 mikrogramov, ktorú si pre merania stanovili po vzájomnej dohode Mondi SCP a aktivisti z Ochrany ovzdušia dolný Liptov ešte v roku 2004, presiahla len počas jednej hodiny z 24 hodinového kontinuálneho merania.

„Na predchádzanie vzniku takýchto situácii uloží inšpekcia prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu, ktorých účelom je eliminovať vznik obdobných mimoriadnych udalostí a zlepšiť spoluprácu a komunikáciu s miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy pri vzniku mimoriadnych stavov, ktoré  môžu ovplyvniť kvalitu ovzdušia v meste Ružomberok a jeho okolí,“ odpovedala Kačániová na otázku, aké kroky v tomto smere SIŽP prijala.

Viacero opatrení

Nakoľko problémom v dňoch zápachu bolo aj zamŕzanie potrubí, ktoré Mondi SCP dočasne odstavilo z prevádzky, inšpekcia dala fabrike za úlohu realizovať ohrev najkritickejších častí potrubia, v ktorých môže dôjsť k zamrznutiu  kondenzátu. Úlohou pre papierne tiež je optimalizovanie prevádzky tak, aby nedošlo k upchatiu potrubí na odvádzanie zapáchajúcich látok či odvodnenia zberného systému týchto látok. Tieto úlohy musí Mondi zrealizovať do konca tohto roka.

„Preventívne vymeniť všetky bezpečnostné membrány na SEAL tanku 1 počas nasledujúcej celozávodnej odstávky v septembri 2019,” uviedla ďalšie z opatrení Zuzana Kačániová z Inšpekcie životného prostredia.

Mondi dostalo aj ďalšie, trvalé úlohy. Pri rozkolísaní tlaku v potrubiach hľadať príčiny a nepoužívať ako riešenie len pridávanie pary do systému.

„Zlepšiť spoluprácu a komunikáciu s miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy pri vzniku mimoriadnych stavov, ktoré  môžu ovplyvniť kvalitu ovzdušia v meste Ružomberok a jeho okolí,” uzavrela výpočet uložených opatrení Zuzana Kačániová.

Je zápach škodlivý?

Spoločnosť Mondi SCP ihneď po úniku deklarovala, že zápach nie je pre ľudí škodlivý.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, na ktorej vyjadrenie sme doteraz čakali, v tejto súvislosti argumentuje, že nie je kompetentná posúdiť vplyv zapáchajúcich látok na zdravie ľudí.

„Posudzovanie nebezpečnosti zapáchajúcich plynov a ich vplyvu na zdravie ľudí v Ružomberku nie je v kompetencii SIŽP. Patrí do kompetencie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši,“ hovorí k téme Kačániová.

Rovnakú otázku sme ešte krátko po úniku položili aj RÚVZ v Liptovskom Mikuláši. Regionálna hygienička Gabriela Guráňová sa však vo svojej reakcii odpovedi na otázku vyhla. Text so stanoviskom hygieny sme publikovali zatiaľ vo februárovom, tlačenom vydaní Ružomberského magazínu.

Stretnutie komisie viedol v pondelok 4. marca primátor mesta Igor Čombor. Foto – Viktor Mydlo/Mestský úrad Ružomberok.

Druhé zasadenie komisie

V pondelok, 4. marca sa po druhý raz stretla Komisia na riešenie problematiky zápachu a prašnosti v meste Ružomberok. Tentoraz už v kompletnom zložení.

Na stretnutí všetky zainteresované strany odprezentovali svoje poznatky k problémom so stavom ovzdušia v meste a regióne. Primátor tiež odprezentoval štúdiu o možných opatreniach, ktorú pripravil na Inštitúte environmentálnych technológii v Ostrave Jiří Bílek. Práve on pred tromi rokmi meral na požiadanie Mondi SCP zdroje prašnosti v meste.

„Túto štúdiu si majú členovia komisie naštudovať. Najbližšie stretnutie komisie bude v pondelok, 18. marca,“ potvrdil Ružomberskému magazínu hovorca mesta Viktor Mydlo.

Titulná fotografia – Ružomberok. Zdroj: obecne-noviny.sk

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.