Ružomberskí kandidáti na poslancov VÚC odpovedajú na naše otázky (1)

Počas nasledujúcich týždňov budeme zverejňovať anketu s kandidátmi na poslancov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) za volebný obvod Ružomberok. Oslovených predstavíme v abecednom poradí. Ponúkame reakcie prvých piatich (aktualizované 12. 10. o vyjadrenie M. Barana).

Kandidátom, ktorí nás vo VÚC zastupovali počas končiaceho funkčného obdobia, sme položili štyri otázky. Nových kandidátov sme požiadali o zodpovedanie troch otázok. V prípade presiahnutia nami stanoveného rozsahu boli zaslané vyjadrenia krátené. Za obsahovú, štylistickú a jazykovú stránku odpovedí zodpovedajú samotní kandidáti. 

 

1. Martin Baran /Ing., 43 r., starosta obce, Bešeňová, nezávislý kandidát/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Dôvodom mojej kandidatúry je pokúsiť sa získať viac financií z rozpočtu VÚC pre Ružomberský okres a viac informácií týkajúcich sa ich využitia. Svoje dlhoročné skúsenosti získané prácou starostu by som chcel využiť nielen na úrovni miestnej samosprávy, ale aj v oblasti regiónu.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

Konkrétne by som sa chcel zamerať na projekt cyklotrás. Najväčším problémom pre realizáciu takýchto projektov sú nevysporiadané pozemky. Môj zámer je v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. zrealizovať cyklotrasu popri rieke Váh, minimálne od Bešeňovej po Ružomberok a od Ružomberka po Stankovany a týmto prispieť k ďalšej možnosti športového a rekreačného využitia tohto územia.

Chcel by som využiť všetky možnosti pritiahnuť do nášho okresu investície a projekty na ochranu životného prostredia, obnovu cestných komunikácií, ktoré sú v kompetencii VUC. Ako poslanec by som chcel presadiť viac financií z VÚC na technickú infraštruktúru, opravu ciest I. a II. tr., ich majetkovým vysporiadaním – čo úzko súvisí s cestovným ruchom, podieľať sa na menších projektoch (turistické značenia, náučné chodníky, oddychové a rekreačné zóny). Svojimi podpornými rozhodnutiami chcem prispieť v legislatívnom riešení problematiky cestovného ruchu.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Okres Ružomberok je znevýhodňovaný, veľmi málo investícií VÚC do komunikácií a školských zariadení oproti okresu Žilina a okresov kysúc. Taktiež je presúvaných málo financií do cestovného ruchu – slabé propagovanie regiónu, chýbajú informačné a turistické značenia.

 

 2. Ján Bednárik /Ing., 50 r., vodohospodár, Ružomberok, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Pre kandidatúru do VÚC som sa rozhodol najmä z toho dôvodu, aby som spolu s ďalšími poslancami mohol pokračovať vo vyvíjaní tlaku na dostavbu Diaľnice D1 a výstavbu R1. Rovnako chcem pokračovať v presadzovaní projektov, o ktoré sa snažia riaditelia stredných škôl v pôsobnosti VÚC už niekoľko rokov – za všetky uvediem napr. rekonštrukciu budovy Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku, výmenu okien na ružomberskom štátnom gymnáziu a podobne.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

V prípade zvolenia chcem zrealizovať aspoň jeden investičný projekt pre stredné školy v pôsobnosti VÚC, chcel by som udržať počet tried na stredných školách a presadiť nasvietenie hradu Likava.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Na túto  tému  som sa vyjadril v miestnom dvojtýždenníku Ružomberský hlas, kde som konkretizoval, kto stojí v pozadí napr. pri presadzovaní cesty R1. Na Vami položenú otázku je ťažko  hovoriť o zvýhodňovaní, lebo každú akciu či riešenie problému je potrebné presadiť a vylobovať. Uvediem príklad: asi pred dvoma rokmi sa rozhodnutím VÚC znížil počet tried na Obchodnej akadémii v Ružomberku. Poslanci S. Bella, M. Slašťan, P. Caban, D. Lauko a ja sme hľadali riešenia a spoločnými rokovaniami, lobovaním ako aj dobrými vzťahmi sme v nasledujúcom roku zariadili, aby sa počet tried vrátil na pôvodný stav. Okrem toho sa nám podarilo pre školu vytvoriť istý bonus vo forme pomaturitného vzdelávania.

Čo sa Vám podarilo zmeniť počas vášho pôsobenia v ŽSK?

Na Obchodnej akadémii v Ružomberku sa po 13 rokoch podávania žiadostí podarilo dosiahnuť rekonštrukciu telocvične (samotná realizácia sa má začať teraz v októbri). V komisii, kde som bol členom, sa cez nášho predsedu podarilo presadiť viac financií na poslanca pri regionálnych projektoch pre oblasť športu, kultúry, dopravy. Každý, kto splnil podmienky účasti na projektoch, dostal od ružomberských poslancov financie.

 

3. Ľudovít Beťko /Ing., 36 r., projektant stavieb, Ružomberok, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Som typom človeka, ktorý keď sa mu niečo nepáči, nebude doma frflať a kritizovať, ale chce veci okolo seba meniť a zlepšovať. Preto som sa rozhodol ísť s kožou na trh a uchádzať sa o dôveru voličov, ktorá by mi umožnila svojou prácou prispieť k tomu, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie. Verím, že ak dôveru ľudí získam, tak ju nesklamem.

Aké tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?    

Bežný človek viac menej netuší, čo vlastne VUC má na starosti, či to spravuje dobre alebo zle. Táto nevedomosť a nezáujem potom vytvára možnosti na nesprávne hospodárenie prípadne korupčné správanie. Preto by som chcel priblížiť fungovanie samosprávy kraja ľuďom, informovanosť a snaha vzbudiť občiansky záujem sa musí jednoznačne zlepšiť. Chcel by som sa tiež zamerať na to, aby samospráva výrazne viac tlačila na slovenskú vládu kvôli dobudovaniu diaľničnej siete v našom kraji, pretože to je problém ktorý treba intenzívne riešiť všetkými možnými a dostupnými spôsobmi. Ďalšou prioritou by bola väčšia podpora rozvoja športovísk pri školách, v tomto smere to je v našom okrese veľmi slabé.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Porovnanie podpory Ružomberského okresu a ostatných neviem v tomto okamihu úplne presne posúdiť, ale som presvedčený, že je možné do nášho okresu z rozpočtu VÚC doniesť väčšiu časť ako je to v súčasnosti, aby bolo možné viac podporiť projekty realizované v Ružomberskom okrese.

 

4. Juraj Bobek /52 r., starosta obce, Martinček, Slovenská národná strana/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Kandidovať za poslanca Vyššieho Územného Celku som sa rozhodol preto, aby som prispel k užšej spolupráci samosprávneho kraja s obcami a mestom okresu Ružomberok. Chcem, aby obyvatelia Dolného Liptova získavali od župy viac, ako doteraz. Ak voliči rozhodnú a odovzdajú mi svoj hlas vo voľbách, budem presadzovať v okrese Ružomberok a obciach Dolného Liptova rozvoj cestného ruchu, podporu domovom sociálnych služieb, vytvárať podmienky pre šport a voľnočasové aktivity pre mládež.

Aké tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

Obyvatelia Dolného Liptova dlhodobo pociťujú slabý záujem v uvedených kategóriách. Pri stretnutiach s občanmi sú tieto oblasti veľmi kritizované a negatívne vnímané.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Vážení spoluobčania, ak mi prejavíte dôveru a budem zvolený, budem sa usilovať o to, aby všetci ľudia Žilinského kraja pociťovali spolupatričnosť a podporu župy.

 

5. Michal Buchta /29 r., asistent poslanca NR SR, Ružomberok, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Za poslanca do VÚC som sa rozhodol kandidovať z dôvodu, že sa nemôžem prizerať, ako sa politika stala len úbohým zamestnaním a honbou za peniazmi. Som národovec a politická funkcia pre mňa znamená služba národu.

Aké tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

Prvou prioritou je zastaviť zánik odborných stredných škôl v našom okrese. Zánikom odborných škôl, ku ktorému posledné roky dochádza, nastupuje problém aj s kvalitnou a odbornou pracovnou silou. Azda už nepotrebujeme murárov, klampiarov, tesárov, zámočníkov a iných? Azda sa už neplánuje nič budovať? Každopádne náš okres vymiera a preto je potrebné vytvoriť z okresu Ružomberok vhodné miesto pre život aj pre ďalšie generácie. Preto mojou ďalšou prioritou bude dotiahnuť do nášho okresu čo najvyšší počet dotácií, či už na kultúru, šport, regionálny rozvoj, alebo ochranu životného prostredia. Tretia priorita je informovanosť. Občania nevedia takmer nič o práci poslancov ŽSK a preto budem iniciovať vznik informačného portálu o práci poslancov za náš okres.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Náš ružomberský okres je jednoznačne znevýhodňovaný, nie len v pozícii okresu pripadajúceho pod ŽSK, ale aj ako okres patriaci pod Slovenskú republiku. Jednoznačne je to vidieť na príkladoch ako je napr. imaginárna výstavba diaľnice, úplná absencia investorov, čo je samozrejme zapríčinené viacerými faktormi.  Preto je potrebné, aby náš okres zastupovali vo VÚC ľudia, ktorí majú odhodlanie, chuť a silu niečo zmeniť a budú náš okres zastupovať slušne, ale zároveň nekompromisne.

Titulná fotografia – www.zask.sk

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.