Nový cyklochodník v Ružomberku pôjde pozdĺž rieky Revúca

Nový cyklochodník nadviaže na existujúcu Cyklokorytničku pri stanici Zápalkáreň. Ilustračné foto: Jaroslav Moravčík
Na Slovensku bude 25 nových projektov, v rámci ktorých pribudne 80 kilometrov nových alebo zrekonštruovaných cyklotrás. Vo výzve uspelo aj mesto Ružomberok, kde vybudujú nový cyklochodník od železničnej a autobusovej stanice po priemyselný obvod pri Zápalkárni.

Ministerstvo dopravy SR vyhodnotilo I. cyklovýzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Za 30 miliónov eur podporí 25 projektov, vďaka ktorým na Slovensku pribudne 80 kilometrov nových alebo zrekonštruovaných cyklotrás. RK Magazín o tom informoval Martin Petro z odboru komunikácie ministerstva dopravy. Výzva č. 1 bola určená na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry.

V Ružomberku vybudujú nový cyklochodník

Ministerstvo dopravy SR bude v najbližších dňoch kontaktovať jednotlivých úspešných žiadateľov a podpíše s nimi zmluvy. Jedným z úspešných žiadateľov je aj mesto Ružomberok, ktoré uspelo s projektom: Cyklochodník Ružomberok – priemyselný obvod pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica.

Nový cyklochodník má platné stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie podalo mesto Ružomberok na tamojší Stavebný úrad ešte 6. apríla 2021, kedy začalo aj stavebné konanie. Právoplatné stavebné rozhodnutie vydali 12. apríla minulého roku. Podľa neho stavba má byť dokončená do konca roku 2024.

Podľa projektovej dokumentácie a Žiadosti o poskytnutie dotácie z Plánu obnovy cyklochodník má dĺžku 1,4 km obojsmerných trás. Celkové náklady na vybudovanie projektu tvoria 561 910,22 eur bez DPH (674 292,26 € s DPH). Celkové náklady na jeden kilometer predstavujú 401 938,64 eur bez DPH / km (482 326,36 Eur s DPH / km). Verejné obstarávanie je v stave pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom.

Podľa popisu projektu: „navrhovaná trasa je riešená ako ťažiskový koridor v intraviláne mesta, ktorý priamo spája sídlisko Baničné s centrom mesta. Trasa prechádza súbežne po ľavom brehu rieky Revúca pozdĺž zmiešanej zástavby bytových domov, rodinných domov a priľahlých záhrad. V tesnej blízkosti trasy sa nachádza Športová hala T18, Študentský domov Ruža – ubytovacie zariadenie pre študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku, domov sociálnych služieb pre seniorov, súkromná zubná klinika, špičková súkromná klinika, polyfunkčný objekt (posilňovňa, predajne, reštaurácia…), nákupné centrum BILLA. V dostupnej vzdialenosti cez nadväzujúce miestne obslužné komunikácie a chodníky sú napojené Zimný štadión a základné školy Zárevúca a Sládkovičova, pri ktorých mesto v súčasnosti buduje cyklostojany.“

Začiatok cyklochodníka je naplánovaný priamo v centre mesta v blízkosti Synagógy s napojením na pešiu zónu v centrálnej zóne mesta. Železničná a autobusová stanica sú vzdialené 250 m, prístupné miestnymi obslužnými komunikáciami a chodníkmi. Cyklotrasa je priamo napojená aj na mestskú pešiu zónu na ulici Riadok. Ukončenie cyklotrasy je v oddychovej nábrežnej zóne na začiatku sídliska BANIČNÉ pri rieke Revúca. Pokračovaním v súbehu s riekou Revúca po miestnej komunikácii je cyklotrasa vedená až na začiatok Cyklokorytničky.“

F_Mapa-nyvrhovanej-cyklistickej-infrastruktury

Mapa navrhovanej cyklistickej infraštruktúry na území mesta. Zdroj: mesto Ružomberok

Projekt je súčasťou strategických dokumentov

Projekt je súčasťou strategických dokumentov rozvoja cyklistickej siete. Výstavba cyklochodníka je navrhnutá v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja dopravného systému v zmysle platnej územno-plánovacej dokumentácie ÚPN mesta Ružomberok a rozvojovým programom CR na území mesta,“ uvádza sa v žiadosti.

V rámci komplexnej koncepcie budovania cyklochodníka sa uvažuje s napojením na existujúcu sieť cyklodopravy regiónálneho a nadregionálneho významu (006 Oravská cyklomagistrála, 033 Donovalská cyklomagistrála, 2418 Podsuchá – Smrekovica -Ružomberok,  2436 Pribylina – Vlkolínec). „V súčasnosti 033 Donovalská cyklomagistrála je vedená mestom Ružomberok zbernou komunikáciou B3. Vybudovaním úseku navrhnutej cyklotrasy bude cyklomagistrála vedená samostaným cyklistickým chodníkom a plynule prejde na miestnu obslužnú komunikáciu, čím sa výrazne zvýši dopravná bezpečnosť trasy.“

Po celej dĺžke trasy je navrhnutý asfaltový povrch, okraje dráhy sú stabilizované betónovými obrubníkmi. Celá trasa cyklochodníka bude vybavená parkovým osvetlením. Celý projekt je rozdelený na tri úseky. Úseky sú navrhnuté tak, aby nezávisle na sebe bol každý úsek schopný prevádzky bez ohľadu na väzbu na ďalší úsek a zároveň spĺňal požiadavku funkčných celkov podľa optimálneho prevádzkového režimu v priebehu prevádzky počas celého roku a vo väzbe na dopravné požiadavky pri zohľadnení všetkých kritérií bezpečnosti prevádzky.“

Mapa výhľadovej siete cyklistickej infraštruktúry v území. Zdroj: mesto Ružomberok

Nábrežný cyklochodník pozdĺž rieky Revúca

Navrhovanou výstavbou sa dosiahne vytvorenie nábrežného cyklochodníka pozdĺž rieky Revúca. „Cyklochodník poskytne bezpečné rekreačné a relaxačné aktivity pre cyklistov, turistov a širokú verejnosť a rozšíri sa sieť regulárnych bezpečných cyklistických komunikácií v zmysle platnej legislatívy (TP085 SSC 2019) na území mesta Ružomberok. Dosiahne sa rozsiahla humanizácia a oživenie nábrežných priestorov v atraktívnom prostredí v dotyku s riekou Revúca v intraviláne mesta Ružomberok,“ uvádza sa v žiadosti.

„Spracovaný úsek cyklochodníka prirodzene spája centrum mesta a priľahlé obytné štvrte s južným okrajom mesta s okolitými prírodnými a rekreačnými zónami,“ tvrdia navrhovatelia. Prevýšenie na celej trase tvorí len 9.94 m a priemerný sklon trasy je 0.7 percenta, pričom maximálny sklon trasy je 8 %. Šírka trasy na celom chodníku bude 3 metre. „Spojená cestička pre chodcov a cyklistov bude smerovo rozdelená. Vedená je v intraviláne mesta po nábreží rieky Revúca mimo cesty.“

Projektová dokumentácia je rozdelená na 5 stavebných objektov: stavba cyklochodníka, statika cyklochodníka, vonkajšie osvetlenie, objekty vybavenosti cyklochodníka – odpočívadlá a parkový mobiliár, sadové úpravy – revitalizácia a úprava parkovej zelene. Mesto Ružomberok ako predkladateľ Žiadosti o poskytnutie dotácie z Plánu obnovy v rámci tejto žiadosti si nenárokuje finančné prostriedky na cyklostojany.

Mapa umiestnenia významných cieľov ciest: Zdroj: mesto Ružomberok

Už vybrali aj zhotoviteľa stavby

Verejné obstarávanie (VO) na výber zhotoviteľa prebehlo ešte v auguste minulého roka (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/444491), víťazom VO je spoločnosť: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o., Pod stráňami 4, 03101 Liptovský Mikuláš. „Stále nám neprišlo oficiálne oznámenie o podporení projektu z ministerstva, ale myslím, že môžeme operovať informáciami z projektu, že to schválili, ako to bolo predložené,“ upozornil Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Ružomberok.

„Teším sa, že sme s projektom uspeli. Podpora ekologických spôsobov dopravy je veľmi dôležitá, preto sa chceme aj v budúcnosti zapájať do výziev zameraných na budovanie cyklotrás, cyklochodníkov či podporu zázemia pre cyklistov, napríklad budovaním cyklostojísk, cyklostojanov či nabíjacích staníc na elektrobicykle,“ uviedol pre RK Magazín ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.

„Tento rok sa znovu zapájame aj do celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ktorá si v Ružomberku nachádza stále viac priaznivcov a v auguste nás čaká ďalšie mimoriadne obľúbené podujatie pre milovníkov bicyklovania – Káčer na bicykli, kde sa spája krásna myšlienka pomoci hendikepovaným a ľuďom v núdzi s aktívnym, športovým využitím voľného času,“ dodal  Kubáň.

Zdroj: Mesto Ružomberok, MD SR

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.