Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020

Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko – slovenskom pohraničí.

Názov projektu: Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych

instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego

Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko – slovenskom pohraničí

Predmetom projektu je vytvorenie oddychovo relaxačnej zóny v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Projekt rieši vybudovanie náučného chodníka – „kyslíkovej dráhy“ a oddychovej zóny v okolí jestvujúceho jazera. Riešenie počíta s prepojením skanzenu s konečnou stanicou – depom úzkokolajovej  železničky. Projekt zohľadňuje cieľovú skupinu návštevníkov – osoby so špeciálnymi potrebami.

Riešenie počíta najmä s 

– úpravou priestranstiev a  zelene

– výstavbou a rekonštrukciou chodníkov

– osadením prvkov drobnej architektúry

– vybudovaním objektu rozhľadne

Vstupná zóna – začiatok trasy, napojenie na jestvujúcu komunikačnú sieť.

Zážitkový chodník „bosou nohou“ – Chodník umiestnený pozdĺž hlavnej trasy

V tejto zóne bude priestor na spoznávanie okolitej fauny. Na informačných tabulách budú informácie o okolitej prírode zameranej na plazy – odprezentované druhy: vretenica severná, užovka obyčajná jašterica obyčajná, slepúch lámavý.

Hracia zóna – pozdĺž chodníka bude vytvorený priestor pre osadenie hracích prvkov pre deti so sprievodnými informáciami o okolitých vtákoch a hmyze. Hracia lúka bude vyčistená od pňov, haluziny a náletov, plocha bude čiastočne vyrovnaná pre osadenie hracích prvkov s dopadovými plochami.

V tejto zóne bude priestor na spoznávanie okolitej fauny. V tejto zóne bude aj mostík cez suchú priekopu ako odbočenie z hlavnej trasy. Chodník v danom mieste bude rozšírený a budú tu umiestnené betónové šľapáky s odtlačkami stôp lesných zvierat, odprezentované druhy: líška obyčajná, lasica hranostaj, kuna skalná, hraboš poľný, zajac poľný, medveď hnedý.

Na informačných tabulách budú informácie o okolitej prírode zameranej na cicavce – odprezentované druhy: líška obyčajná, lasica hranostaj, kuna skalná, hraboš poľný, zajac poľný, medveď hnedý.

Koncová zóna – ukončenie trasy chodníka, napojenie na jestvujúcu komunikačnú sieť v areáli MLB.

Obdobie realizácie: 2018 – 2020

Celkové oprávnené náklady za celý projekt: 2 929 647,01 €

Celkové oprávnené náklady za Liptovské múzeum: 233 782,53 €

Z toho percentuálny podiel 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,

zo štátneho rozpočtu SR 10 %, zdroje ŽSK 5 %.

PR článok