Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika na roky 2014 – 2020.

Názov projektu: Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych
instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego
Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko – slovenskom pohraničí

Výstupy projektu:

Cieľom tohto projektu je priblížiť zaujímavosti múzeí pohraničia návštevníkom so špeciálnymi potrebami a so špeciálnym postihnutím. Jednotliví partneri vybudujú vo svojich zariadeniach senzorické záhrady resp. objekty určené pre osoby so špeciálnym postihnutím, či už s rôznou formou zrakového alebo sluchového postihu, autizmus, formy mentálnych porúch a podobne.

V rámci Liptovského múzea sa vytvorí oddychovo relaxačná zóna v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Projekt rieši vybudovanie náučného senzorického chodníka – „kyslíkovej dráhy“ a oddychovej zóny v okolí jestvujúceho jazera. Projekt zohľadňuje cieľovú skupinu návštevníkov – osoby so špeciálnymi potrebami.

K výstupom projektu za Liptovské múzeum patrí:

  • • úprava okolia a zelene, výstavba senzorických chodníkov, prvky drobnej architektúry t. j. oplotenia, lavičky, hracie prvky, značenie
  • • výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov, obohatenie ich okolia o senzorické modely a informačné tabule obsahujúce opisy prírody, fotografie
  • • výstavba rozhľadne, jednoposchodovej nepodpivničenej budovy, ktorá umožňuje obdivovať krásu Vysokých Tatier a tatranskej prírody.

Partneri projektu:

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów Gorlice (vedúci partner)
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Liptovské múzeum v Ružomberku
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Obdobie realizácie: 2018 – 2020

Celkové oprávnené náklady za celý projekt: 2 929 647,01 €
Celkové oprávnené náklady za Liptovské múzeum: 233 782,53 €
Z toho percentuálny podiel 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
zo štátneho rozpočtu SR 10 %, zdroje ŽSK 5 %.


Liptovské múzeum v Ružomberku realizuje projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Tytuł projektu:
Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

Partnerzy projektu:
Partner wiodący – Wnioskodawca
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach http://www.muzeum.gorlice.pl

(P 1) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu http://muzeum.sacz.pl/
(P 2) Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec http://mnpe.pl/
(P 3) Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/
(P 4) Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/
(P 5) Liptovské múzeum v Ružomberku https://liptovskemuzeum.sk/
(P 6) Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej http://www.orawa.eu/
(P 7) Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem http://muzeumtatrzanskie.pl/

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

Opis projektu w części dotyczącej Liptovské múzeum v Ružomberku:
V rámci Liptovského múzea sa vytvorí oddychovo relaxačná zóna v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Projekt rieši vybudovanie náučného senzorického chodníka – „kyslíkovej dráhy“ a oddychovej zóny v okolí jestvujúceho jazera.
Výstavba senzorického chodníka zohľadňuje cieľovú skupinu návštevníkov – osoby so špeciálnymi potrebami.
K výstupom projektu za Liptovské múzeum patrí:
• úprava okolia a zelene, výstavba senzorického chodníka, prvky drobnej architektúry t. j. oplotenia, lavičky, hracie prvky, značenie
• výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov, obohatenie ich okolia o senzorické modely a informačné tabule obsahujúce opisy prírody, fotografie
• výstavba rozhľadne, jednoposchodovej nepodpivničenej budovy, ktorá umožňuje obdivovať krásu Vysokých Ta?er a tatranskej prírody.

Okres realizacji projektu:
2018-2020

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€
Wartość projektu (w części dotyczącej Liptovské múzeum v Ružomberku) 233 782,53 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85% kosztów kwalifikowanych
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PR článok