Riaditeľ ÚVN: Chýbajú nám lekári, ale najmä sestry

Rozhovor s riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN Petrom Vaněkom.

Podmienkou poskytnutia rozhovoru zo strany riaditeľa ÚVN bolo, že prebehne písomnou formou. Na viaceré otázky neodpovedal s tým, že ich máme adresovať zriaďovateľovi nemocnice, ktorým je Ministerstvo obrany SR.

Do funkcie ste nastúpili v auguste 2018. S akými úlohami a ambíciami sta začínali a ako hodnotíte svoje pôsobenie?

Ústredná vojenská nemocnica sa už roky drží v top trojke slovenským nemocníc v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako aj prístupe k pacientom. Mojím cieľom je udržať toto postavenie nemocnice a urobiť maximum pre zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov.

Aby toto bolo možné, je potrebná pravidelná obnova zdravotníckej techniky a prístrojov, kam smerujú aj naše investície. Rovnako potrebné sú aj stavebné úpravy v areáloch a našou veľkou prioritou na tento rok je spustenie urgentného príjmu.

Okrem toho postupne obnovujeme vojenské zdravotníctvo v štruktúre nemocnice, samozrejme, s podporou a koordináciou  Ministerstva obrany SR, ako nášho zriaďovateľa.

Popri funkcii vykonávate aj svoju lekársku prax, dá sa to skĺbiť?

Je veľmi dôležité, aby som dostal aj spätnú väzbu.  Konštruktívna spätná väzba je dôležitá pre každého manažéra. Inými slovami, práve v klinickej praxi najrýchlejšie zistím, ako sa zmeny, ktoré sme zaviedli prejavia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako aj to, čo je ešte potrebné zmeniť a zlepšiť.

Svoju klinickú prax vykonávam na Klinike radiačnej a klinickej onkológie na pozícii primár radiačnej onkológie. Pracovisko, ako ho poznáte v dnešnej podobe, sme spolu s kolegami a s podporou predchádzajúcich vedení budovali takmer tri roky. Je preto potrebné ďalej kontrolovať jeho smerovanie, kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a hľadať aj naďalej možnosti jeho zlepšovania.

Po Igorovi Čomborovi ste prvým riaditeľom zvnútra nemocnice, považujete to za výhodu oproti vašim predchodcom?

Vnímam to ako veľkú výhodu oproti mojim predchodcom. V riadení takej veľkej nemocnice, akou je ÚVN, je najdôležitejšia tímová práca, a práve tu je veľkou výhodou to, že väčšinu pracovníkov roky poznám. Zároveň poznám aj nedostatky nemocnice, kde spoločne, aj s naším zriaďovateľom, hľadáme priestor a možnosti na ich odstránenie.

Primátor Čombor v novoročnom príhovore hovoril o narastajúcej investičnej činnosti v ÚVN. Do čoho nemocnica aktuálne investuje a plánuje investovať?

Od môjho nástupu do funkcie investujeme predovšetkým do obnovy zdravotníckej techniky. Medzi najväčšie investície patrí univerzálny celotelový priamy digitálny röntgenový (RTG) komplet  pre Polikliniku Sliač, materiálno-technické vybavenie urgentného príjmu, nový mamograf pre kliniku rádiológie, či mobilné RTG s C-ramenom pre centrálne operačné sály.

V procese verejného obstarávania je RTG pre oddelenie stomatológie. Momentálne prebieha rekonštrukcia kliniky infektológie a dobudovanie urgentného príjmu.

Ohlásený bol urgentný príjem kontajnerového typu, o čo pôjde a kedy bude dobudovaný riadny urgentný príjem?

ÚVN v súvislosti so splnením požiadaviek stanovených príslušnými právnymi predpismi prijíma potrebné opatrenia tak, aby boli splnené prevádzkové požiadavky v zmysle platnej legislatívy – personálne zabezpečenie, priestorové a prístrojové vybavenie, vybavenie informačnými technológiami. ÚVN v súvislosti s prevádzkovými požiadavkami úzko spolupracuje s Vojenským ústavom hygieny a epidemiológie.  Aby sme  splnili podmienky pre odsúhlasenie prevádzkového poriadku, podmienky zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR,  a aby sme mohli  prevádzku zahájiť čo najskôr, bolo potrebné  doriešiť chýbajúci priestor pre dve ambulancie urgentného príjmu. Práve tie budú v mobilnej prístavbe napojenej na budovu urgentu.

Predpokladáme, že urgentný príjem v ÚVN bude prevádzkyschopný – v zmysle platnej legislatívy, podľa vestníka ministerstva zdravotníctva.

Čo plánuje nemocnica s budovou bývalej Polikliniky na Považskej ulici a kedy by chcela rekonštrukciu dokončiť? Bude zahŕňať aj úpravu nevábneho parkoviska v časti patriacej nemocnici?

Budova polikliniky na Považskej ulici prejde kompletnou rekonštrukciou a slúžiť by mala ako ubytovacie zariadenie pre mimoružomberských lekárov ÚVN, nakoľko súčasné kapacity ubytovacích zariadení nepostačujú. Veľakrát je možnosť ubytovania, ako benefitu, podmienkou mladých lekárov pri žiadosti o zamestnanie.

Je predčasné hovoriť o termíne ukončenia, nakoľko v blízkej dobe len začneme pracovať na projektovej dokumentácii. Realizácia a finalizácia projektu bude samozrejme závisieť od finančných možností nemocnice.

Jeden z vašich predchodcov hovoril aj o škôlke pre deti zamestnancov v areáli, taktiež o riešení dopravnej situácie v okolí nemocnice. Existujú takéto alebo iné plány a aký je horizont ich realizácie?

Na skvalitnení dopravnej situácie v areáloch ÚVN pracujeme veľmi intenzívne už od môjho nástupu do funkcie. V posledných mesiacoch prebehla pasportizácia značiek v spolupráci s dopravným inšpektorátom. Veľmi úzko spolupracujeme s vojenskou, mestskou, ako aj štátnou políciou. Keďže sa stávalo, že vodiči zaparkovali na miestach, kde bránili prejazdu sanitiek, sanitných vozidiel a zásobovacích vozidiel, museli sme od februára 2019  prikročiť k pokutovaniu takýchto vodičov.

Postupne plánujeme zaviesť v areáli jednosmernú premávku, kde vjazd bude prednou bránou a výjazd zadnou bránou. Taktiež pristúpime k zmene parkovania a k navýšeniu parkovacích miest v našich areáloch. Našim prvoradým cieľom je  zvýšenie bezpečnosti.

Veľa sa hovorí o projekte e-health a projekte inteligentného zdravotníctva. Ako vyzerá proces zdieľania dát o pacientoch medzi lekármi a nemocnicami z pohľadu pripravenosti ÚVN?

Postupujeme v súlade s Národným centrom zdravotníckych informácií a postupne implementujeme veci do klinickej praxe.

Prezident asociácie nemocníc Marián Petko len nedávno vyhlásil, že v zdravotníctve chýbajú tisícky lekárov a sestier. Chýba zdravotnícky personál aj ÚVN?

Určite nie sme výnimkou. V našej nemocnici chýba hlavne stredný zdravotný personál. V súčasnosti je to približne okolo 30 sestier. Na pozícii lekár sa nemocnica už dlhšie snaží doplniť anesteziológov a intenzivistov – zhruba šesť lekárov.

Keďže veľký problém je najmä so sestrami, ako si ich chcete udržať a popri nich získať aj nové?

Máme vypracovaný program stabilizácie zdravotníckych pracovníkov, ktorý sa dotýka aj povolania sestra. K zásadným bodom stabilizácie patrí samozrejme finančné ohodnotenie. Posledná úprava platov prebehla podľa legislatívy od januára 2019.  Platy sestier sa v ÚVN snažíme porovnávať s príjmami sestier v okolitých nemocniciach, aby sme na trhu práce boli konkurencieschopní. Treba však dodať, že u stredného personálu došlo v minulosti k výraznejšiemu navýšeniu platov, ako nám v tom čase prikazovala legislatíva.

Je pravda, že aj za nedávno medializovanými problémami so starostlivosťou a prístupom zamestnancov ku pacientom na geriatrickom oddelení je predovšetkým nedostatok sestier?

Incident, ktorý na sociálnej sieti opísala sťažovateľka, nijako nesúvisí s nedostatkom personálu. V súvislosti s celou kauzou vedenie ÚVN iniciovalo stretnutie so sťažovateľkou a prerokovalo s ňou neoficiálnu sťažnosť, ktorú uverejnila na sociálnej sieti. Spolu so sťažovateľkou sme si prešli jednotlivé body sťažnosti. O celej veci už dokonca rozhodol aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa jeho rozhodnutia ÚVN medicínsky nepochybila.

Jeden z primárov ÚVN kandiduje do europarlamentu za ĽSNS. Nevnímate to ako problém s ohľadom na profil tejto politickej strany?

Keďže podľa Ústavy Slovenskej republiky čl. 29 majú občania SR právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich, nebudem sa k tejto otázke vyjadrovať. Ide o súkromnú aktivitu lekára.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 2/2019.

Fotografie: Peter Vaněk, riaditeľ ÚVN Ružomberok. Zdroj: Petra Dišková, ÚVN Ružomberok

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.