Spájanie síl pre rozvoj dolného Liptova

Dolný Liptov je všeobecne známy svojou zaujímavou históriou, krásnou prírodou a potenciálom rozvoja v rôznych oblastiach do budúcna. O to, aby sa obyvatelia dolného Liptova cítili doma ešte lepšie a región napredoval, sa snaží aj Miestna akčná skupina (MAS) Dolný Liptov.

Už v roku 2014 vzniklo Občianske združenie ,,Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“, ktoré sa utvorilo na základe úsilia viacerých aktívnych rodákov z tohto regiónu, snažiacich sa docieliť koordinovanú prosperitu tohto územia. Jednotlivé potreby obyvateľov dolného Liptova sa zisťovali počas spoločných workshopov, dotazníkových prieskumov, seminárov a osobných konzultácií. Dôležitými  princípmi bolo najmä zapojenie verejnosti a pochopenie základného poslania – teda spájanie síl pre rozvoj územia, čo je aj základné motto tohto občianskeho združenia.

Spomínaný projekt je založený na verejno-súkromnom partnerstve, ktorého verejný sektor vytvorili zástupcovia obcí na území Ružomberského okresu, čiže z 25 obcí okresu je členom združenia 24 z nich. Súkromno-občianska zložka sa paralelne vytvárala s formovaním už spomenutého verejného sektora a tvoria ju vyrovnane zastúpené sektory miestnych podnikateľov, živnostníkov, urbariáty, poľnohospodárske podniky i občania. V súčasnosti má združenie 58 členov verejno-súkromného partnerstva, pričom verejný sektor je zastúpený 41,38 %. Súkromný podnikateľský sektor zastupuje 32,76% a občiansku časť tvorí 25,86%. Tým je dodržaný percentuálny pomer rozhodovania, pretože ani orgány verejnej moci, ani žiadna iná záujmová skupina nemá viac ako 49% hlasovacích práv.

Fungovanie a ciele MAS Dolný Liptov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR umožnilo,  po tri a pol ročnom úsilí, MAS Dolný Liptov čerpať prostriedky zo zdrojov Európskej únie v nadchádzajúcich rokoch 2018 – 2023. Združenie je mimovládne, nepolitické a nezávislé, snažiace sa o napĺňanie cieľov na danom území a to realizáciou miestneho rozvoja vedeného komunitou. Ide o inovatívnu metódu nazvanú CLLD (Community Lead Local Development), ktorá podporuje regióny vytváraním partnerstiev na princípe zdola nahor a na základe nástroja LEADER. Táto stratégia je založená na rozhodovaní o podpore projektov miestnych subjektov, následne ich monitoruje a snaží sa napĺňať spoločné rozvojové projekty a programy. ,,Výhodou tohto princípu je zapojenie miestnych aktérov, ktorí poznajú miestne problémy a nevyhnutnosťou úspechu projektu je vzájomná spolupráca členov a sektorov,“ hovorí predseda MAS Dolný Liptov Rastislav Horvát.

Kde ste sa už mohli s MAS Dolný Liptov stretnúť a aké sú jej aktivity?

Činnosti a rôzne aktivity MAS Dolný Liptov ste si mohli všimnúť pri ich rôznych spolu- organizátorských a sponzorských aktivitách. Už v lete to bol v Čutkove organizovaný športový deň pre najmenších s názvom Po stopách ovečky Valašky. Pre materské a základné školy vyhlásilo združenie výtvarnú súťaž Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova, do ktorej sa zapojilo až 174 súťažných prác. Na tohtoročnom jarmoku mesta malo občianske združenie svoj informačný stánok, kde mohli občania vyplniť krátku anketu a porozprávať sa o lokálnom rozvoji. MAS Dolný Liptov takisto registruje remeselníkov z regiónu, ktorí sú evidovaní v Katalógu výrobcov lokálnych produktov dolného Liptova. ,,Všetci remeselníci a výrobcovia, ktorí sú registrovaní v katalógu, môžu zviditeľniť svoju tvorbu na rôznych lokálnych podujatiach. Našou ambíciou do budúcna je na základe tohto katalógu vytvoriť značku regionálneho produktu dolný Liptov,“ vysvetľuje Rastislav Horvát.

Spolupráca a vízia do budúcnosti

Pre rozvoj regiónu je dôležitá aj spolupráca so samosprávami. Z tohto hľadiska bolo dôležité rokovanie s novou župankou Žilinského samosprávneho kraja, Erikou Jurinovou, s ktorou sa stretlo šesť vybraných hostí z nášho kraja, ktorí riešili témy súvisiace s duálnym vzdelávaním, regionálnym a dopravným rozvojom, stavebníctvom a víziou života v kraji.  Medzi vybranými hosťami bol  aj predseda MAS Rastislav Horvát, ktorý, okrem iného, mal možnosť otvoriť témy regionálneho rozvoja a predstaviť víziu a ciele MAS Dolný Liptov na najbližšie programové obdobie.

Do budúcna bude združenie pokračovať vo svojich aktivitách a ďalej podporovať rôzne oblasti, napríklad investíciami do poľnohospodárskych podnikov, zlepšovania lesného hospodárstva, do výskumu a inovácií, ale tiež do rozvoja infraštruktúry či občianskej vybavenosti v obciach dolného Liptova. Všetky aktivity MAS Dolný Liptov budú zamerané na zlepšovanie životných podmienok obyvateľov a tvorbu atraktívneho životného prostredia v členských obciach, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov a v neposlednom rade aj na tvorbu pracovných miest. ,,Podporou rozvoja občianskych aktivít a iniciatív, rozvojom práce s deťmi, budovaním povedomia o miestnej histórii, zvykoch a tradíciách, budovaním vzťahu k životnému prostrediu a ďalšími aktivitami chceme dosiahnuť rozvoj nášho regiónu,“ dopĺňa Rastislav Horvát.

PR článok