Ulice je možné meniť aj prostredníctvom malých zmien, dôležité je poznať svoje mesto

Investičné akcie v Ružomberku majú zväčša charakter revitalizácii územia z dôvodu jeho aktuálne nevyhovujúceho stavu, prípadne absentujúcej funkcie v danom území. Najčastejšie sa jedná o rekonštrukcie chodníkov a ciest, či stavby detských, alebo polyfunkčných ihrísk.

Takéto typy investícii zväčša stoja nemalé finančné prostriedky a od procesu prvotnej prípravy až po finálnu realizáciu trvajú aj niekoľko rokov. Premena ulíc je tak v našich reáliách často dlhoročný proces s neistým výsledkom. Na to, aby sa verejný priestor skrášlil však často netreba milióny eur, ani roky času.

Jedným z najviditeľnejších problémov Ružomberka v oblasti kvality verejného priestoru je bezpochyby absentujúci dizajn manuál verejného priestoru, ktorý by definoval rámcové pravidlá rekonštrukcii a revitalizácii konkrétnych území. Výsledkom absencie základných pravidiel pri tvorbe verejného priestoru sú realizácie, ktoré sú nesúrodé a nezapadajú do daného územia a zároveň nevhodne dopĺňajú staršiu revitalizáciu. Príkladom môže byť sídlisko Roveň, kde sa v priebehu uplynulej dekády vymenila väčšina chodníkov, avšak až na malé výnimky, každá realizácia si sebou niesla vlastnú typológiu i mozaiku dlažby, čo celé sídlisko poznačuje negatívnym, veľmi nesúrodým a nekoncepčným dojmom. Problémom však nie sú len rôzne typy dlažieb, ale aj absentujúca politika v oblasti funkcionality jednotlivých území. Mesto nemá definované plochy jednotlivých štvrtí tak, aby sa funkčne dopĺňali a tvorili kvalitný verejný priestor. Investičné akcie sú tak potom často v rukách poslancov jednotlivých obvodov, ktorí nie vždy požadujú to, čo sa do daného územia hodí a je koncepčne prospešné.

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

Výsledkom takejto politiky je tak často verejný priestor, ktorý nie je k obyvateľom, či návštevníkom danej lokality prívetivý. Na to, aby sa konkrétne územie premenilo a bolo atraktívne však často stačia malé zmeny, ktoré rozpočet buď nezaťažia, alebo len veľmi okrajovo. Tu môže byť príkladom lokalita tzv. „Sihote“ na nároží ulice Zárevúca.

Priestor je v súčasnosti charakterizovaný najmä prerastenými stromami, ktoré sa však do daného územia nehodia. Foto: Google maps

Pozemok trojuholníkového tvaru je definovaný pešími komunikáciami, križovatkou a bytovým domom. Nachádza sa na ňom zastávka MHD na ktorej v časoch rannej a poobedňajšej špičky stojí aj nemálo spojov medzimestskej dopravy smerujúcej do okolitých dedín. Ulica Zárevúca zároveň plní funkciu dôležitej dopravnej tepny v smere do Vojenskej nemocnice a na sídlisko Roveň, čo z celého územia robí dôležitý vnútromestský dopravný uzol. Zmienený pozemok na ktorom je zastávka MHD dopĺňa niekoľko vzrastlých ihličnanov a reklamný bilboard. Priestor je tak funkčne nevyužívaný a pre verejnosť prakticky nepotrebný. Vzhľadom na vysokú fluktuáciu ľudí by však bolo vhodným riešením aby sa parcela, ktorá je plne v rukách mesta premenila na malý oddychovo-relaxačný priestor, kde by ľudia čakajúci na spoje mohli tráviť čas. Zároveň, vzhľadom na blízkosť základnej školy by takýto priestor mohli využívať jej žiaci aj v časoch pred a po vyučovaní, čo by celé územie prívetivo transformovalo. Vhodná zeleň a oddychovo-relaxačné prvky určené pre širšie sociálne skupiny by vedeli túto lokalitu na okraji centra mesta zatraktívniť a sfunkčniť. Takáto investícia by mohla byť zároveň aj akcelerátorom premeny územia začínajúce sa práve na tejto križovatke, ktoré sa borí s rôznymi ťažkosťami a ešte len čaká na svoju komplexnú premenu.

V našich končinách je žial takéto nazeranie na funkcie a typológiu verejného priestoru len veľmi okrajovým až absentujúcim prvkom. Posledné náznaky aktívnejšieho prístupu v tejto lokalite sa udiali ešte v predvolebnej kampani minulých komunálnych volieb, kde sa vtedajší kandidát na primátora Róbert Kolár pokúšal so svojim tímom práve na malých premenách ukázať potenciál a hodnotu niektorých priestorov, vrátane ružomberskej „Sihote“.

Dôkazom, že aj triviálne vyčistenie územia vie lokalitu zhodnotiť je aj táto premena v parku pred „Okom“ z čias predvolebnej kampane. Foto: Robo Kolár za Ružomberčanov
V iných mestách už aj na Slovensku sa podarilo transformovať aj menšie územia.

„Quick fix“ v Nitre

Foto: skyscrapercity.com

Námestie nežnej revolúcie Bratislava

Funkčnosť mikroúzemia zhodnotená aj vďaka kreatívnemu sedeniu.

Foto: MIB

Takéto, ale aj ďalšie riešenia by mohli byť dobrou inšpiráciou aj pre kompetentných vo vedení mesta Ružomberok. Ak má totiž magistrát problém s veľkými projektami, bolo by dobré zrealizovať aspoň tie menšie. Na takto pozitívnych premenách ulíc by určite radi participovali všetci, počnúc primátorom, pokračujúc poslancami a končiac aktívnou verejnosťou.

Hlavná foto: Google maps

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.