Detská pohotovosť zostáva nateraz zachovaná

Ilustračná fotografia. Zdroj: FNsP Žilina
K hrozbe zrušenia detskej pohotovosti v Ružomberku na Hurbanovej ulici sme dostali aj vyjadrenie Silvie Pekarčíkovej, riaditeľke odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). 

Pripomíname, že pediatri dali prevádzkovateľovi pohotovosti, ktorým je spoločnosť Nosko Health Prevention, výpovede v júni. Ako dôvod uvádzajú pracovnú preťaženosť a vysoký počet nadčasových hodín. Na tri mesiace – od júla do konca septembra vypisuje povinné služby ŽSK. Ak lekári dovtedy nestiahnu výpovede a nepodpíšu so súčasným prevádzkovateľom pohotovosti zmluvy, môže dôjsť k jej zrušeniu. O dôvodoch sme informovali už predtým.

V Ružomberku hrozí zrušenie detskej pohotovosti

Kraj so zmenou legislatívy nesúhlasil

Podľa S. Pekarčíkovej v roku 2018 došlo v zmysle novej legislatívy (s ktorou ŽSK nesúhlasil a pripomienkoval ju) k zmene organizovania ambulantnej pohotovostnej služby (APS) a následne  Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej Ambulantnej pohotovostnej služby (APS). Vytvorenie siete ustanovila na pevné body v spádovom území vyhláška MZ SR (č. 22/2018 Z. z.).

„V celom Žilinskom kraji sa do výberového konania na poskytovanie APS prihlásili len štyria poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, čo potvrdilo obavu kraja z nedostatočného zabezpečenia  detskej pohotovosti v regiónoch. Úspešní uchádzači, organizátori, sa podpisom povolenia zaviazali zabezpečiť tak materiálno-technické aj personálne obsadenie (zmluvy s lekármi, pre zabezpečenie služieb v APS). Mohli využiť služby lekárov primárneho kontaktu, ktorí sú v zmysle zákona povinní slúžiť. To je i prípad detskej pohotovosti v Ružomberku,“ uviedla Pekarčíková.

Alternatíva pohotovosti pri zdravotníckych zariadeniach

Ako sa ďalej v stanovisku uvádza, kraj začal okamžite komunikovať s MZ SR s cieľom nájsť možnosti pre stabilizáciu ďalších APS v regiónoch. „Najrozumnejšie z hľadiska odbornosti a stabilizácie služby APS bolo pre kraj zriadiť APS pri zdravotníckych zariadeniach – nemocniciach, kde má pacient zabezpečené i všetky dostupné vyšetrovacie zložky a zároveň aj rýchlu dostupnosť k urgentnému príjmu, ak by lekár v APS vyhodnotil potrebu hospitalizácie pacient,“. vysvetlila Pekarčíková.

„Následne na základe viacerých rokovaní s MZ SR všetky naše nemocnice dostali poverenie na prevádzkovanie APS v regiónoch, kde neboli prihlásení žiadni záujemcovia a po komunikácii s nemocnicami sme začali pripravovať ambulancie APS, ktoré fungujú dodnes,“ doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

Celý proces zabezpečenia ambulantnej pohotovostnej služby (APS) je v kompetencií Ministerstva zdravotníctva SR. Samosprávny kraj vstupuje do procesu iba v prípade, keď mu prevádzkovateľ oznámi, že nie je schopný samostatne zabezpečiť rozpis APS a to sa stalo 16. júna, kedy pediatri oznámili (doručené na Úrad ŽSK 23. 6. 2022) vypovedanie zmluvy pre organizátora – APS pre deti a dorast v Ružomberku.

Nedostatok pediatrov a ich preťaženosť

Na základe uvedeného Úrad ŽSK začal aktívne komunikovať s krajskou odborníčkou i hlavnou odborníčkou SR pre pediatriu. Na utorok 28. júna zvolal pracovné stretnutie k riešeniu problému s APS pre deti a dorast v okrese Ružomberok. Pozvaní boli privátni detskí lekári, prednosta a primár detského oddelenia z Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) Ružomberok i hlavná odborníčka SR pre pediatriu. Cieľom stretnutia bolo detailne vyhodnotiť dôvody vypovedania zmluvy pre organizátora APS, popísať aktuálny stav a spoločne nájsť riešenie.

V diskusii sa ukázal ako najzávažnejší problém personálne poddimenzovanie pediatrov, ich preťaženie, čo vyústilo do vypovedania služieb. Organizátor prejavil záujem o nadviazanie spolupráce aj s lekármi z oddelenia v ÚVN Ružomberok, ktoré však tiež nemá dostatok personálnych kapacít na riešenie daného stavu. Upozornili, že ide o problém organizátora a lekárov primárneho kontaktu a nie je v kompetencii UVN zabezpečenie APS. Deklarovali však snahu byť ústretoví v prípade záujmu zo strany lekárov oddelenia, ktorým umožní mimo služby v ÚVN poskytovať svoje služby pre APS.

„Hlavná odborníčka vidí problém v nedostatočnom počte pediatrov nielen v Žilinskom kraji, ale na celom Slovensku, ktorý sa bude stupňovať. Do budúcnosti existuje obava z udržania nastavených niektorých pevných bodov. Žilinský samosprávny kraj eviduje dlhodobo problém nedostatku pediatrov a ich vysoký priemerný vek. Rovnako tak vnímame problém vo viacerých regiónoch v zabezpečení detskej APS a nevyhnutnosť konštruktívneho hľadania riešenia pre kraj,“ dodala Pekarčíková.

Riešenie detskej pohotovosti vidia v nemocniciach

Podľa nej si VÚC potvrdil správnosť rozhodnutia umiestniť APS pri ústavných zdravotníckych zariadeniach – nemocniciach, kde je priama dostupnosť na zobrazovaciu a laboratórnu diagnostiku a zároveň nadväznosť v prípade potreby na urgentný príjem, prípadne na lekárenskú starostlivosť. S takýmto návrhom súhlasia aj pediatri primárneho kontaktu, keďže si uvedomujú význam lokalizácie, zároveň deklarujú ochotu slúžiť a zabezpečiť tak dostupnosť APS pre verejnosť.

Ako veľmi dôležité však vnímajú všetci odborníci nevyhnutnosť vzdelávať rodičov vo veci opodstatnenosti návštev na detskej pohotovosti. Zároveň organizátor si musí uvedomiť mieru svojho záväzku, zodpovednosti a povinnosti v napĺňaní poverenia vo vzťahu k zabezpečeniu APS pre verejnosť.

„Z pohľadu Žilinského samosprávneho kraja je najvhodnejšie riešenie zabezpečovať APS pri ústavných zdravotníckych zariadeniach, jej s profesionalizovanie a adekvátne ohodnotenie slúžiacich lekárov. Kraj o uvedenej skutočnosti informoval ministerstvo zdravotníctva v záujme spoločného riešenia vzniknutej situácie,“ uzavrela riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

Pomôžu lekári z vojenskej nemocnice

Vo štvrtok 14. júla popoludní informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová o tom, že organizátorka detskej pohotovostnej služby p. Janka Nosková požiadala VÚC o rozpis služieb na ambulantnú detskú pohotovosť v Ružomberku v plnom rozsahu. ,,V rozpise na nasledujúci mesiac sú zaradení lekári primárneho kontaktu z okresu Ružomberok, v priemere to vychádza 4 až 5 služieb na jedného lekára v danom mesiaci,”.

Hovorkyňa ÚVN v Ružomberkui Petra Dišková pre TASR potvrdila, že ak budú mať ich atestovaní pediatri záujem vo voľnom čase dobrovoľne slúžiť na APS, nemocnica im v to umožní. Primárne však podľa jej slov musí byť zabezpečená starostlivosť o hospitalizovaných pacientov. „Naši pediatri úzko spolupracujú s viacerými pracoviskami nemocnice, zabezpečujú starostlivosť o pacientov odoslaných z nášho urgentného príjmu, ako aj pacientov privezených RZP a poskytujú ústavnú pohotovostnú službu od 22.00 do 7.00 h,” priblížila Dišková.

Pediatri z ružomberskej detskej APS dali hromadnú výpoveď z dôvodu personálneho poddimenzovania a preťaženia. Pokiaľ by súkromná APS prestala fungovať, najbližšia pohotovosť pre deti je dostupná v Dolnom Kubíne, prípadne v Liptovskom Mikuláši.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Vyštudovala som publicistiku a masmediálnu komunikáciu. Vyše dvadsať rokov pôsobím v médiách ako redaktorka a manažérka marketingu. V poslednom období pomáham klientom zviditeľniť sa v online svete, cez digitálny marketing. Najviac je pre mňa moja rodina. Vychutnám si chvíle pri dobrej a voňavej káve či knihe. Snažím sa čo najviac hýbať, mám rada bicyklovanie, turistiku a beh na lyžiach.