Liga proti rakovine SR zaznamenala na „Deň narcisov” výnimočnú účasť podporovateľov

Celkovo 15 493 dobrovoľníkov v uliciach Slovenska vrátane dobrovoľníkov dolného Liptova a rekordné množstvo vyzbieraných prostriedkov. Kam ale tieto prostriedky ďalej putujú prebehne hlavou nie jednému potencionálnemu darcovi a v zlomkoch sekúnd sa rozhodne či sa pri dobrovoľníkoch zastaví, alebo prejde okolo s pohľadom upreným do chodníka či do mobilu. 

Jedným z projektov podporených zo zbierky 23. ročníka Dňa narcisov organizovanom Ligou proti rakovine je aj výskum  Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, na ktorý prispela čiastkou 10-tisíc eur. Riešiteľky projektu Mgr. Maríny Cihovej PhD. sme sa opýtali, čo je hlavným cieľom podporeného projektu.

Čoho sa výskum týkal a aký je/môže byť jeho praktický význam pre spoločnosť?

Na Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV sa už dlhšie venujeme výskumu karcinómu prsníka, pričom študujeme predovšetkým vplyv nádorového mikroprostredia na jeho rast, invazivitu, ale aj rezistenciu na liečbu. Karcinóm prsníka patrí medzi najčastejšie diagnostikované nádorové ochorenie a najčastejšiu príčinu úmrtia u žien na Slovensku, ale aj celosvetovo. Preto vnímame nutnosť a dôležitosť toho, aby sme výskum realizovali na čo najlepšom predklinickom modeli. Čo zjednodušene znamená, aby to, čo vyskúmame v laboratóriu, sa v budúcnosti mohlo rýchlejšie a efektívnejšie dostať k pacientkam. Projekt je teda zameraný na zavedenie modelu tzv. nádorových organoidov, ktoré vďaka spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave dokážeme založiť priamo z nádorového tkaniva pacientiek. V súčasnosti je model nádorových organoidov, aj keď v oblasti karcinómu prsníka bol prvý krát zavedený len v roku 2018, považovaný za najperspektívnejší a najviac sa približujúci svojimi vlastnosťami, 3D štruktúrou a správaním ľudskému nádoru.

Prečo sú predklinické modely v onkologickom výskume dôležité?

Jeden z dôvodov je napríklad testovanie nových liekov alebo hľadanie najoptimálnejšej liečby pre konkrétneho pacienta. Kým veľa vyvíjaných protinádorových liečiv úspešne prejde prvým štádiom klinických štúdií, častokrát sa stáva, že v druhej či tretej fáze klinického testovania zlyhajú. Dôvodom je chabá reprezentatívnosť predklinických modelov, ktoré slabo odzrkadľujú zložitosť ľudského nádoru. Najčastejšie využívaným predklinickým modelom v experimentálnej onkológii sú tzv. nádorové bunkové línie, ktoré rastú ako poslušná vrstva buniek na dne Petriho misky a ktoré sme si v priebehu rokov prispôsobili na prácu v laboratóriu. Síce sa s bunkovými líniami pracuje pomerne ľahko a slúžili pri mnohých významných zisteniach a objavoch, dnes vieme, že takémuto modelu chýba spomínaná komplexnosť, 3D anatómia nádorov a z nej vyplývajúci napríklad rôznorodý prísun k živinám či kyslíku. Čiže sa  líšia od pôvodného reálneho nádoru. 

Aký bol rozpočet na výskum a aké socio-ekonomické výhody môže znamenať do budúcnosti?

Liga proti rakovine nám poskytla finančný dar vo výške 10-tisíc eur. Jednotlivé komponenty k vyvinutiu organoidov sú zatiaľ veľmi drahé, takže takmer všetky prostriedky išli na nákup zložiek a pomôcok. Tie nám však poslúžia na spracovanie mnohých pacientskych vzoriek a pomôžu nám založiť základ nádorovej biobanky, ktorá má veľký význam a prínos pre súčasné aj budúce výskumné projekty. Vnímame, že nepriaznivé trendy vývoja mortality na karcinóm prsníka na Slovensku poukazujú na potrebu hľadania nových terapeutických postupov vedúcich k lepšiemu prežívaniu a zvýšenej kvalite života. Využívanie týchto modelov predstavuje novú platformu na testovanie experimentálnych liečiv relevantných pre klinickú prax. 

Týmto by som chcela ešte samostatne poďakovať za podporu výskumu Lige proti rakovine, ale aj všetkým darcom a dobrovoľníkom, ktorí sa spájajú v tomto spoločnom úsilí.

Foto: ilustračné, web Liga proti rakovine

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.