Poslanci schválili zmeny rozpočtu mesta Ružomberok

Pri výstavbe bytovky Plavisko 1 sa zvýšia náklady, ktoré bude mesto hradiť z vlastných zdrojov. Ilustračné foto: Viktor Mydlo

Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ružomberku poslanci schválili zmeny rozpočtu mesta v prvom polroku 2023. Došlo k navýšeniu príjmovej a výdavkovej časti mestského rozpočtu v celkovej sume o takmer 1,152 milióna eur.

Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 30. júnu tohto roku predkladala Ing. Miroslava Čiešková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mestského úradu (MsÚ). K zvýšeniu príjmov mestského rozpočtu došlo vďaka príjmu z prenájmu pozemkov v súvislosti s dodatkom k nájomnej zmluve s obchodnou spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o. o 40.000 eur, výnosu dane z príjmov fyzických osôb (FO) o 87.656 eur a prevodom z Fondu rozvoja mesta (FRM ) o 62.051 eur.

Najvyššiu položku v rámci príjmovej časti rozpočtu mesta podľa dôvodovej správy tvorí nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt Ružomberok pre Ukrajinu v sume 962.000 eur. Na základe zmluvy ho mestu poskytlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Verejný prísľub primátora mesta

Uvedené prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja použijú na krytie zvýšených výdavkov na dotáciu pre mestskú autobusovú dopravu (MAD) v Ružomberku, ktorú prevádzkuje spoločnosť BLAGUSS Slovakia, s.r.o.

„Ja k tomuto by som ešte dodal takú dôležitú informáciu, že vám tu verejne dávam prísľub, že z tejto sumy nebudeme brať žiadne finančné prostriedky bez súhlasu poslancov a poslankýň mestského zastupiteľstva. Ako vysvetľovala pani vedúca, tieto zdroje sa môžu presunúť iba na túto položku, lebo alokovať ich do fondu rozvoja mesta sa nedá. Viac-menej z tejto sumy si vytvárame rezervu na možnú úhradu výdavkov, ktoré máme v spojení so spoločnosťou Blaguss za roky 2021 a 2022,“ vysvetlil primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Reagoval tak na poslanca Miroslava Zuberca, ktorý na rokovaní Komisie pre financie, majetok a podnikateľské prostredie navrhol presunúť prostriedky z NFP do fondu rozvoja mesta. „Po rokovaní mestskej rady a tomto vysvetlení i prísľube pána primátora sme sa s vedením mesta dohodli, že to uznesenie finančnej komisie je v tomto smere irelevantné a nebudeme sa ním riadiť,“ uznal člen mestskej rady.

Navýšenie výdavkov na výstavbu bytovky Plavisko

K zmena rozpočtu mesta došlo aj pri navýšení položky realizácia nových stavieb v rámci Bytového domu Plavisko – I. etapa (vlastné zdroje) v súvislosti s dodávateľskou faktúrou od spoločnosti Chemkostav, a. s. vo výške 62.050,54 eur. Vystavili ju 4. 8. 2022 a dali na kontrolu Okresnému úradu (OÚ) v Žiline na základe uzatvorenej zmluvy o úvere ŠFRB na bytovku 39 b. j. Plavisko 1.

„Je to zaujímavá položka, ktorá ešte navýši výstavbu bytového domu Plavisko 1. Vyhodnotili to ako neoprávnený výdavok pre Štátny fond rozvoja bývania, ktorý bude musieť hradiť mesto z vlastných zdrojov,“ doplnil Ľ. Kubáň.

„Po kontrole OÚ v Žiline bola predmetná faktúra vrátená, nakoľko v prílohách – súpis vykonaných prác, bol fakturovaný aj Vodovod pre Plavisko II. a III. etapa. Z tohto dôvodu nie je možné predmetnú faktúru uhradiť zo ŠFRB, ale z vlastných zdrojov. Tento výdavok bude krytý z fondu rozvoja mesta,“ vysvetľuje dôvodová správa.

Ďalšie výdavky na údržbu komunikácií a rozšírenie kanalizácie

Podľa navrhovateľky po prehodnotení požiadaviek správcov jednotlivých kapitol po aktualizácii schváleného rozpočtu na rok 2023 boli upravené aj ďalšie rozpočtové položky. Došlo k navýšeniu položky údržba komunikácií o 75.000 eur (v súčasnosti je 129.000 €).

 „Z tejto položky realizuje aj oprava chodníkov a dlažieb v meste. Dlažby, najmä v okolí MsÚ, ale aj v iných častiach mesta sú značne poškodené a taktiež je nutná oprava viacerých častí chodníkov v meste,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

K ďalšiemu navýšeniu výdavkov o 6.030 eur došlo vytvorením položky Štúdie, expertízy a posudky v rámci investičnej akcie Rozšírenie verejnej kanalizácie na Ulici Horská z dôvodu potreby vysporiadania pozemkov pod komunikáciou, nakoľko sú vedené ako lesný pozemok.

„Z uvedenej položky bude hradený znalecký posudok, náhrada za obmedzenie vlastníckych práv z lesného pozemku a ZP, ako aj odvod štátu za trvalé vyňatie lesných pozemkov. Krytie tejto položky bude z výnosu dane z príjmov fyzických osôb,“ dôvodí správa.

Navýšenie nákladov na prevádzku zimného štadióna

Poslednou zmenou mestského rozpočtu bolo navýšenie položky na údržbu a prevádzku Zimného štadióna o 46.626 eur. Dôvodom je uzatvorenia dodatku č. 13 ku Koncesnej zmluve, ktorý rieši indexáciu ročnej úhrady za prevádzkovanie koncesného majetku v dôsledku dynamického a nepredvídateľného vývoja cien takmer všetkých materiálov a energií.

„Navýšenie nákladov na prevádzku zimného štadióna, ktoré bolo schválené podpisom dodatku ku koncesnej zmluve, sa týka elektrickej energie,“ vysvetlil ružomberský primátor na rokovaní mestského zastupiteľstva.

„V prílohe 01 je vypracovaný rozpis mesačných úhrad na prevádzkovanie koncesného majetku, z ktorého vyplýva potreba navýšenia uvedeného výdavku na prevádzkovanie Zimného štadióna. Tento bude krytý z výnosu dane z príjmov fyzických osôb,“ uzatvára dôvodová správa.

Za uvedené zmeny rozpočtu hlasovalo všetkých 20 prítomných poslancov mesta Ružomberok.

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.