Reakcia ružomberskej radnice k odstúpeniu od zmluvy so zhotoviteľom plavárne

V piatok 17. marca poskytla médiám spoločnosť GreMI KLIMA tlačové oznámenie k odstúpeniu od zmluvy zo strany spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o., a mesta Ružomberok. Prinášame aj vyjadrenie ružomberskej radnice.

RK Magazín ho uverejňuje v plnom znení – bez redakčnej úpravy, doplnili sme len odstavce a medzititulky pre lepšie členenie textu. Tlačové oznámenie zhotoviteľa sme uverejnili v predchádzajúcom článku opäť v plnom znení.

 Vyjadrenie Mesta Ružomberok a CZT Ružomberok, s. r. o., k tlačovej správe GreMi KLIMA, s. r. o. zo dňa 17. 3. 2023.

 V záujme poskytovania úplných informácií si dovoľujeme opätovne reagovať na posledný mediálny výstup spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o., ktorého jediným účelom je už nielen bezdôvodné zastrašovanie zástupcov mesta Ružomberok a mestskej spoločnosti CZT Ružomberok, s. r. o.,  ale aj doslova šírenie nepravdivých informácií smerujúcich k ovplyvneniu verejnej mienky prezentovaním neúplných a pravde odporujúcich informácií.

   Stotožňujeme sa s názorom zhotoviteľa GreMi KLIMA, s. r. o, že nikto by sa nemal nechať podvádzať, práve preto sme už zrealizovali právne kroky smerujúce k ochrane verejných zdrojov, ktoré v dôsledku konania zhotoviteľa vyústili až do zrušenia zmluvy o dielo. Stalo sa tak po zrelom uvážení všetkých rozhodujúcich skutočností, zohľadniac príslušné ekonomické determinanty tohto úkonu a po súhlase Mestského zastupiteľstva v Ružomberku, ktoré vyjadrilo takémuto postupu takmer jednomyseľnú podporu.

Mesto poukazuje na zásadné skutočnosti

Verejnosť by si však mala sama vytvoriť názor na to, kto v danej veci koná transparentne a férovo a kto v rozpore s týmito princípmi. V tomto smere je nemožné si nevšimnúť tie skutočnosti, ktoré sú zásadné a na ktoré mediálne výstupy danej spoločnosti z neznámych dôvodov nereagujú:  

 GreMi KLIMA, s. r. o., ešte dňa 5. 9. 2022 v rámci elektronickej aukcie realizovanej v procese verejného  obstarávania na stavbu Mestskej plavárne Ružomberok, deklarovala pripravenosť zhotoviť dielo za sumu 7 151 562,43 eur bez DPH, a už krátko po podpise zmluvy o dielo iniciovala zvýšenie ceny diela  o zásadnú čiastku vo výške sumu 1 158 416,86 Eur bez DPH, a

– GreMi KLIMA, s. r. o., sa priamo v zmluve zaviazala dielo zhotoviť v lehote 456 dní, ale už dňa 13. 3. 2023 verejne vyhlásila, že v tejto lehote dielo nie je schopná zhotoviť, pričom už predtým opakovane žiadala o predĺženie lehoty diela o 120 dní, konštatujúc nemožnosť zhotoviť dielo v zmluvne dohodnutej lehote 

O zásadných skutočnostiach determinujúcich úspešnosť uchádzača v danom verejnom obstarávaní (cena a lehota zhotovenia diela) zjavne uvedený zhotoviteľ GreMi KLIMA nehovoril pravdu, resp. nebol schopný či ochotný splniť to, čo sám podpisom zmluvy  o dielo sľúbil a zaviazal sa splniť. Iba tieto dva kritériá pritom rozhodovali o úspešnosti uchádzačov daného verejného obstarávania, takže tento postup  je možné hodnotiť aj ako nekorektný vo vzťahu k ostatným účastníkom daného verejného obstarávania.  

Legenda o náraste inflácie a „pokútny“ dodatok

Pokiaľ ide o doslova legendu, ktorú zhotoviteľ GreMi KLIMA šíri o náraste inflácie ako pomyselnom dôvode na zmenu pôvodne ním deklarovanej ceny diela (samozrejme, bez vysvetlenia a riadneho ekonomického zdôvodnenia bližších ekonomických dopadov na cenu danej stavby ), treba poukázať na to, že súčasťou zmluvy o dielo z 19. 9. 2022 bolo vyhlásenie tohto zhotoviteľa, že v pôvodnej cene diela je už zohľadnený inflačný nárast, a tiež vyhlásenie zhotoviteľa, že do pôvodnej ceny už zahrnul všetky faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela pred predložením ponuky. Za daného stavu nemohol byť inflačný rast objektívnym dôvodom na zmenu riadne vysúťaženej ceny diela.

Už vo svetle týchto okolností je podpis uvedeného „pokútne“ uzatvoreného dodatku č. 1 bez vedomia orgánov mesta, mestského zastupiteľstva a aj ostatných konateľov a zodpovedných pracovníkom objednávateľa, podľa našej mienky viac ako pochybné a v súčasnosti už predmetom trestného oznámenia,  ktoré sme v danej veci podali Generálnej prokuratúre SR pre podozrenie z viacerých trestných činov.  

Máme za to, že každý rozumne zmýšľajúci občan mesta Ružomberok musí súhlasiť s tým, aby komukoľvek neboli z verených zdrojov mesta poskytované plnenia, na ktoré nie je právny nárok. Mesto trvalo na tom, aby sa dôsledne realizovala a plnila zmluva o dielo, čo označený zhotoviteľ odmietal rešpektovať sledujúc len jeho vlastné ekonomické a zjavne nepodložené záujmy, nezlučiteľné s povinnosťami zástupcov objednávateľa a mesta.

Viniť objednávateľa, ktorý nikdy nemal problém splniť si svoje reálne povinnosti zo zmluvy o dielo za to, že zhotoviteľ si zrejme neplní povinnosti voči svojim subdodávateľom a vystavuje vecne a formálne nesprávne daňové doklady, ktoré nie je ochotný opraviť, je nenáležité už aj preto, že zástupca zhotoviteľa sám priznal, že mu banka zastavila financovanie daného diela.

V danej veci rozhodne súd

Skutočnosť, že uvedený zhotoviteľ GreMi KLIMA po neoprávnenom navýšení ceny diela o sumu 1 158 416,86 Eur bez DPH akoby „veľkoryso“ ponúkol zľavu 300 000 eur z ceny diela, ani štatutárny zástupcovia objednávateľa a ani Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku neakceptovalo, nakoľko by to znamenalo čiastočnú legalizáciu uvedeného protiprávneho stavu, pričom zhotoviteľ navyše naďalej trval na tom, že bude žiadať o preplatenie akýchsi prác naviac, na ktoré mu opäť podľa zmluvy o dielo nevznikol právny nárok.

Je doslova úsmevné za daného stavu pozorovať ponuky zhotoviteľa GreMi KLIMA, ktorý najskôr hovorí o akejsi škode vo výške 3 840 000 eur a v priebehu ani nie týždňa v prvom mediálnom výstupe, už o škode v sume 6 500 000 eur, pritom je zrejmé, že jediný kto nesplnil a nebol pripravený splniť svoje zmluvné záväzky zo zmluvy o dielo je práve GreMi KLIMA. Nakoľko objednávateľ svoje povinnosti neporušil, sú prezentované hrozby náhrady škody doslova zákonu odporujúcim strašením laickej verejnosti, voči ktorému sa dôrazne ohradzujeme.

Na doslova vulgárny štýl verejnej diskusie zo strany GreMi KLIMA, plný nepodložených obvinení a vyhrážok, nebudeme reagovať rovnakým spôsobom a chceme sa držať faktov, ktoré sú pre zhotoviteľa zjavne nepríjemné. Je zjavné, že v danej veci bude musieť rozhodnúť súd, pretože spôsob konania a postup GreMi KLIMA hodnotíme ako nekorektný a nevytvárajúci žiadny predpoklad na vyriešenie veci vzájomnou dohodou, aj preto že očakávania zhotoviteľa sú ekonomicky nepodložené a zjavne iracionálne.

 Mesto Ružomberok, 

zastúpené primátorom mesta JUDr. Ľubomírom Kubáňom            

CZT Ružomberok, s. r. o.,

zastúpená konateľmi spoločnosti: JUDr. Ľubomírom Kubáňom, Ing. Róbertom Kolárom

V Ružomberku 17. marca 2023

Zhotoviteľ stavby novej mestskej plavárne reaguje na odstúpenie od zmluvy

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.