Rok od protestov za čisté ovzdušie: čo všetko sa stalo

Už je to viac ako rok, odkedy vyšli Ružomberčania do ulíc a dali najavo nespokojnosť so zápachom, ktorý opakovane unikal zo závodu Mondi SCP. Zhrnuli sme, kam sa situácia medzičasom posunula.

Najprv v decembri 2018 a potom v januári 2019. V krátkom slede zalial mesto silný zápach látok totálne redukovanej síry známych aj ako TRS. Nebolo to prvý ani poslednýkrát. No pravdou, je že v takej veľkej miere sa to odvtedy už nezopakovalo.

Petícia

Situácia dala dokopy viacero starších aj novovzniknutých občianskych združení, ktoré vytvorili spoločné občianske združenie (OZ) Za zdravý Ružomberok. Odbornú časť v zoskupení zastupuje OZ Ochrana ovzdušia dolný Liptov, ktoré už dvadsať rokov pripomienkuje zvyšovanie výroby buničiny vo fabrike, pretože to považuje za škodlivé pre región z pohľadu dopadov na životné prostredie a obyvateľstvo. Za ten čas sa ročná výroba buničiny v Mondi SCP viac ako zdvojnásobila.

Nové OZ iniciovalo protesty a najmä petíciu. Požadovali v nej účinné opatrenia zo strany fabriky, varovný systém, nezávislé a certifikované meranie zapáchajúcich látok, ale aj zavedenie normy do celoslovenskej legislatívy na ich meranie, pretože doteraz neexistuje, kým napríklad v USA áno.

Petíciu podpísalo viac ako 11-tisíc Slovákov a v septembri 2019 ju odovzdali do Národnej rady SR. Odtiaľ ju posunuli na ministerstvá zdravotníctva a životného prostredia.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR) odpísalo, že problém vníma, no dodalo, že za zlým ovzduším nie je len fabrika.

„Ministerstvo upozorňuje na negatívne dôsledky priemyslu na zdravie, avšak upozorňuje aj na kumuláciu faktorov prostredia a nevníma problém so znečistením len od jedného producenta emisií. MZ SR bude naďalej podporovať všetky snahy a aktivity pre znižovanie, resp. odstraňovanie všetkých negatívnych vplyvov resp. dopadov na verejné zdravie,” odpísali v reakcii na predloženú petíciu ľudia z Ministerstva zdravotníctva.

Ministerstvo zároveň podporilo monitorovanie zdravotného stavu a biomonitoring obyvateľov, akonáhle budú na to prístrojové a finančné možnosti. Podporilo tiež nenavyšovanie vypúšťaných imisií a stanovenie ich limitov v legislatíve.

„Predpokladáme lepším monitoringom zainteresovaných tlak na producenta emisií, aby nedochádzalo k ich navyšovaniu a aby sa následne stanovili limity pre túto oblasť, ktoré sa nesmú prekračovať. Rezort zdravotníctva sa pokúsi prostredníctvom úradov verejného zdravotníctva všetkými dostupnými prostriedkami pozitívne ovplyvňovať zdravotnú situáciu v regióne a pristúpiť aj k biomomitoringu obyvateľov mesta Ružomberok, hneď ako sa na túto aktivitu vytvoria podmienky, ako odborné a prístrojové, tak aj finančné. Zároveň vnímame ako podstatný fakt, že je potrebné dôsledne monitorovať zdravotný stav obyvateľstva aj na regionálnej úrovni,” píšu v liste úradníci z MZ SR.

Ministerstvo životného prostredia môže vo veci len dohliadať na iné úrady

V zmysle zákona o ovzduší ministerstvo „dozerá, ako okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, inšpekcia, obce, oprávnení posudzovatelia, oprávnené osoby, zodpovedné osoby a poverené organizácie dodržiavajú ustanovenia tohto zákona,” reagovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) na petíciu a jej požiadavky o opatreniach proti zápachu a zamedzenie ich opakovania. Ide o odkaz na ďalšie úrady, najmä Inšpektorát životného prostredia v Žiline, ktoré sa majú situáciou zaoberať.

V prípade požiadavky na verejný, nezávislý, kontrolný merací a varovný systém ministerstvo odkázalo na viaceré platné ustanovenia legislatívy, podľa ktorých musí každý prevádzkovateľ neštandardné situácie, napríklad havárie, nahlásiť a bezodkladne o nich informovať kompetentné úrady.

Zavedenie meracieho systému na zapáchajúce TRS látky zatiaľ nie je v pláne, nakoľko je to komplikované a európska legislatíva to nevyžaduje ani inak komplexne nerieši.

Pri požiadavke na monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov ministerstvo odpovedalo: „posudzovanie zdravotného stavu obyvateľstva nie je v kompetencii MŽP SR. Ministerstvo môže poskytnúť súčinnosť a príslušné informácie, ktorými disponuje, v prípade, že tieto budú potrebné k takémuto posudzovaniu.”

Úradníci z ministerstva tiež konštatujú, že Ružomberok už je vyhlásený za oblasť riadenia kvality ovzdušia.

Obe ministerstvá považujú svojimi odpoveďami jedenásť tisícovú petíciu za vybavenú.

Novou webstránkou o ovzduší Mondi čiastočne plní požiadavku z petície

Veta

Aktivisti okrem iného upozornili aj na časti územného plánu mesta týkajúce sa životného prostredia. Od roku 2012 tam bola napríklad veta: „Na území mesta neuvažovať o lokalizácii prevádzok produkujúcich obťažujúci zápach, pri povoľovaní investičných  zámerov dôsledne uplatňovať environmentálne hodnotenie a platnú legislatívu.“

Táto veta ale v apríli, na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve organizovanom na Smrekovici len ku schváleniu dodatku územného plánu mesta č. 4, vypadla. Keď si poslanci pod tlakom aktivistov chybu uvedomili, v neprítomnosti primátora prijali rozhodnutie, že chcú vetu do územného plánu naspäť. Primátor ich uznesenie vetoval. Keď hlasovali o prelomení veta, už aj za účasti primátora, dostatok hlasov nenazbierali.

V decembri mesto predložilo Zmeny a doplnky územného plánu číslo 5. Nová veta tam nepribudla. Podľa radnice preto, lebo vec netreba šiť horúcou ihlou. Mesto ju nechá odborne naformulovať a schváliť až do zmien a doplnkov číslo 6, aby bol starostlivo dodržaný legislatívny a formálny proces prijímania takýchto zmien.

Práve kvôli tejto vete existuje na súdoch žaloba, že Projekt 2000 – rozšírenie výroby v Mondi SCP, nemal byť úradmi schválený. Dnes, keď súdy vo veci rozhodujú, už veta v mestských dokumentoch nie je.

Európska agentúra varuje pred kvalitou ovzdušia na Slovensku

Komisia na riešenie zápachu a prašnosti

Na kauzu s ovzduším reagovala aj radnica. Primátor Igor Čombor prakticky okamžite zriadil Komisiu na riešenie zápachu a prašnosti. Okrem zástupcov mesta sú v nej aktivisti z OZ Za zdravý Ružomberok, lekári z Ústrednej vojenskej nemocnice, zástupcovia Mondi SCP a miestnej štátnej správy v oblasti životného prostredia.

Častým hosťom je Jiří Bílek z Technickej univerzity v Ostrave, ktorá sa zaoberá práve ovzduším v tomto regióne. V Ružomberku realizoval v roku 2015 na objednávku Mondi SCP štúdiu zdrojov prachu nad mestom. Teraz sa stal poradcom primátora pre oblasť životného prostredia.

Kým aktivisti ťahajú myšlienky a postoje smerom k riešeniu zápachu, čo sa spája s Mondi SCP, zvyšok komisie kladie dôraz najmä na prašnosť. Rozkol prehĺbil aj hlavný hygienik SR Ján Mikas, ktorý za zdroj zlého ovzdušia označil najmä kúrenie a dopravu a až potom priemysel.

OZ Zdravý Ružomberok zatiaľ stále neúspešne pretláča aj realizovanie zdravotných štúdií a monitoringu zdravia respektíve chorobnosti a ich príčin u obyvateľov mesta.

Prienik našli v mestom navrhovanej 80-tisícovej investícii na meracie zariadenia pre zápach. Diskusia o tom, ako to bude vyzerať, kto to bude robiť a čo všetko sa bude merať, je ešte pred nimi. OZ Za zdravý Ružomberok je pripravené predložiť svoju predstavu aj realizátora podľa nich nezávislého merania.

Komisia však už dnes navrhuje viaceré opatrenia na riešenie prašnosti, teda látok PM10 a PM2.5, ktoré nesmrdia, ale pre dýchaciu sústavu sú nebezpečné. Začal fungovať nový informačno-varovný web ovzdusieruzomberok.sk. Komisia tiež hľadá cestu, ako pozametať krajnice a hlavné cestné ťahy I/18 a I/59, ktoré správca, Slovenská správa ciest, nezametá. V hre bolo aj kúpenie zametacieho auta zo strany Mondi SCP. Nateraz však nie je jasné, kto by platil prevádzku 200-tisícového vozidla.

V meste pribudla aj mobilná monitorovacia stanica hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a rozšírila tak doterajšie portfólio štyroch staníc prevádzkovaných Mondi SCP a jednou od SHMÚ. Zaujímavosťou je, že SHMÚ sa rozhodol akceptovať a dôverovať staniciam Mondi SCP. Dokázal to preberaním a zverejňovaním ich dát pod vlastnou hlavičkou. A to aj v oblasti TRS látok.

Mesto tiež chystá záväzný, takzvaný strategický dokument, ktorý by mal vyžadovať od firiem, ale aj od obyvateľov konkrétne úlohy a opatrenia smerujúce ku zlepšeniu ovzdušia.

Titulná fotografia – Protesty proti zápachu z januára 2019. Foto – autor.

Článok bol publikovaný v Ružomberkom magazíne číslo 2/2020.

Hlavný hygienik SR: problémom Ružomberka je prach

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.