Ružomberskí kandidáti na poslancov VÚC odpovedajú na naše otázky (4)

O politických plánoch Gustáva Kapinu, Zdenky Klinkovej, Ľubomíra Kubáňa, Dušana Lauka a Tibora Lauka si môžete prečítať v štvrtej časti ankety s kandidátmi na poslancov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) za volebný obvod Ružomberok.

Kandidátov predstavujeme v abecednom poradí. Tým, ktorí nás vo VÚC zastupovali počas končiaceho funkčného obdobia, sme položili štyri otázky. Nových kandidátov sme požiadali o zodpovedanie troch otázok. V prípade presiahnutia nami stanoveného rozsahu boli zaslané vyjadrenia krátené. Za obsahovú, štylistickú a jazykovú stránku odpovedí zodpovedajú samotní kandidáti. 

 

16. Gustáv Kapina /53 r., invalidný dôchodca, Ružomberok, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Pokúsiť sa získať viac financií a iných výhod pre Ružomberský okres. Pozrieť sa na prácu doterajších poslancov za okres Ružomberok či nebolo v ich silách získať pre okres viac ???  V rámci možností zabojovať o udržanie Vojenskej nemocnice v Ružomberku !!!

Aké tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

Pokračovať vo výstavbe a dobudovaní diaľnice. Vykonať opravy ciest 2 a 3 triedy ktoré sú v katastrofálnom stave. Zastaviť zánik odborných škôl.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Náš ružomberský okres je jednoznačne znevýhodňovaný, nie len v pozícii okresu pripadajúceho pod ŽSK, ale aj ako okres patriaci pod Slovenskú republiku. Nejdem tu rozpisovať za a proti ľudia z Ružomberka jazdia po Slovensku tak vidia ! ak chcú zmenu treba isť voliť a dať šancu ľuďom ktorý chcú pomôcť tomuto mestu a nie len počúvať sľuby stále tých istých ľudí každé 4 roky.

 

17. Zdenka Klinková /Ing., PhD., 54 r., daňová poradkyňa, Liptovská Teplá, nezávislá kandidátka/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Ružomberok je môj rodný kraj. Pri práci daňovej poradkyne vidím, ľudí ktorí rezignujú a nevládzu bojovať s tým, čo ich trápi. Nápadov aj možností je veľa a prichádzajú priamo od tých, ktorých sa týkajú, chýba len vôľa a odhodlanie ich presadiť. Verím, že vďaka  skúsenostiam a praxi, sa budem vedieť ako ekonómka, matka a žena postaviť za náš okres a ľudí bez straníckeho trička.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolená?

Zlepšiť život obyvateľov nášho regiónu v rodinách, v komunitách a uľahčiť podnikanie. Pozrieť sa na to, ako funguje samotný úrad župy.

Rodina:

  • už pri výbere strednej školy umožniť našim deťom študovať v odboroch uplatniteľných na trhu práce, zabezpečiť technické vybavenie pre výučbu a prax. V sociálnej a zdravotnej starostlivosti zlepšiť podmienky a príspevky pre starších a odkázaných ľudí v zariadeniach sociálnych služieb a zlepšiť ich prístup k zdravotnej starostlivosti a všeobecnej podpore a pomoci.

Komunita:

  • podpora dobrovoľníckych neziskových organizácií v oblasti kultúry, športu, zdravia, či školstva, ktoré mnohokrát suplujú povinnosti štátnych orgánov, a to dostupnosťou informácií o možnostiach financovania ich aktivít
  • podpora cestovného ruchu spájaním rodinného podnikania, dobrovoľníctva a cezhraničnej spolupráce

Transparentnosť vynakladania financií VÚC:

  • spôsob prideľovania peňazí okresu

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Výstavbu diaľnic nevie vyriešiť ani mesto, ani župa, obyvatelia okresu by mali dostať kompenzáciu za tento dlhodobý stres, ktorému čelia vo forme väčšej podpory a investícii z úrovne župy.

 

18. Ľubomír Kubáň /JUDr., 42 r., právnik, Ružomberok, nezávislý kandidát/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Svojou kandidatúrou chcem posilniť pozíciu nezávislých poslancov v komunálnej politike. Vo veľkej miere mi chýba zo strany našich volených zástupcov informovanosť o fungovaní  ŽSK, grantovej politike v oblasti športu, školstva, kultúry, sociálnych vecí a cestovného ruchu, vadí mi zanedbaná cestná infraštruktúra, nedostatočná modernizácia stredných škôl rôzneho druhu. Taktiež mi chýba zastúpenie odborníkov zo strany verejnosti v rôznych komisiách pri ŽSK, kde sa vyžaduje odbornosť a nie stranícka príslušnosť.

Aké tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

V prvom rade zlepšiť informovanosť o VÚC, zmeniť system a pravidlá dotačného systemu v oblasti cestovného ruchu, školstva, športu a kultúry. Podielať sa chcem na výraznom zlepšení cestnej infraštruktúry v okrese Ružomberok. A samorejme nezabudnem na samotných obyvateľov a ich potreby, požiadavky, kritiku, pravidelnú komunikáciu lebo bez komunikácie nemá verejná služba v politike zmysel.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Každý náš volený zástupca si mal zadefinovať priority, ktoré bude presadzovať v ŽSK, ale tie som za posledné obdobie nenašiel. V porovnaní s mikulášskym okresom má okres Ružomberok katastrofálnu infraštruktúra cesty II. a III. triedy, o investíciách do stredných škôl ani nehovorím. A financie do oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu končia taktiež v prevažnej miere v susednom okrese.

 

19. Dušan Lauko /57 r., starosta obce, Liptovská Štiavnica, Slovenská národná strana/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Kandidovať na poslanca VUC Žilina som sa rozhodol na základe skúseností z minulých volebných  období. Treba povedať, že v samosprávne I. stupňa pracujem ako starosta obce 24 rokov a taktiež 3 volebné obdobia vo VUC, kde som získal nemalé skúsenosti.

Aké tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

V prípade úspešnosti by som sa chcel zamerať na priority v prvom rade v doprave cest II. a III. triedy a tiež  prímestskej autobusovej doprave , v sociálnej oblasti, kde by som chcel byť nápomocný hlavne pre starších obyvateľov regiónu,ktorí sú mnohokrát odkázaní na pomoc iných napr. pri umiestnení v soc. zariadení v pôsobnosti VUC Žilina.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Ružomberský okres v rámci župy má 5 poslaneckých mandátov. Pri hlasovaní alebo presadení nejakých mimoriadne dôležitých vecí pre Ružomberok je to ale strašne málo a na druhej strane treba povedať, že základné priority stredné školstvo, kultúra, doprava, zdravotníctvo a sociál som nepociťoval za zvlášť nevýhodné vždy sme sa snažili, aby v okrese Ružomberok tieto jednotlivé priority boli naklonené v celku na slušnej úrovni

Čo sa vám podarilo zmeniť počas vášho pôsobenia v ŽSK?

V rámci pôsobenia v zastupiteľstve ŽSK musím vyzdvihnúť udržanie 5 stredných škôl na území RK. Boli viaceré tlaky znížiť počet tried a tým pádom aj ohroziť samotný chod školy.  V rámci regionálneho ZMOS-u som sa snažil vždy predniesť problematiku zo zasadnutia ŽSK na informovanie mojich kolegov v našom regióne. Podarilo sa nám uskutočniť aj rekonštrukciu viacerých ciest II. a II triedy a smelo môžem povedať, že komunikácie v obciach sú mnoho ráz kvalitnejšie ako cesty v správe štátu.

 

20. Tibor Lauko /57 r., vedúci autoservisu, Ružomberok, Slovenská národná strana/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Ako poslanec mestského zastupiteľstva som sa stretol  s problémami pri riešení závažných vecí týkajúcich sa nášho regiónu,  spôsobené či už  nedostatočnou komunikáciou, alebo takmer žiadnou zo strany VÚC, či veľmi malou ochotou podporovať nie len samotný Ružomberok, ale  i priľahlé obce. Chcel by som v prípade zvolenia usmerniť pozornosť župy aj na záležitosti mimo centra VÚC,  ktoré sú momentálne bohužiaľ niekde na okraji  záujmu.

Aké tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

Máme tu toľko roky zanedbávaných problémov,  že čo sa priorít týka, neviem ani kde začať. Ako predseda dopravnej komisie sa budem samozrejme snažiť o zlepšenie katastrofálnej dopravnej situácie v našom meste a okolí, o dostavbu diaľnice, obchvatu  mesta či zlepšenie celkového stavu komunikácií. To súvisí aj s rozvojom cestovného ruchu a stým spojeným rozvojom.miestnych podnikateľských aktivít. Školstvo,  zdravotníctvo,  starostlivosť o seniorov je tiež problém, na ktorý treba poukázať. Som tiež členom športovej komisie a aktívny športovec, tak sa chcem zasadzovať aj za rozvoj športových a voľnočasových aktivít mládeže .

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný či znevýhodňovaný?

Na otázku,  či je Ružomberok v rámci župy znevýhodňovaný každý, kto  tu žije, podniká alebo len prechádza, odpoveď pozná. Za niekoľko volebných období poslanci za ružomberský okres nedokázali posunúť ,,hranice” župy od Žiliny či Martina bližšie smerom k nám. Obyvatelia Ružomberka tak ako aj Žilinčania platia rovnaké dane a nezaslúžia si byť na okraji župného záujmu, zaslúžia si rovnaké podmienky pre lepší dôstojnejší život.

Titulná fotografia – zask.sk

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.