Schválili spolufinancovanie dvoch projektov

Ilustračná fotografia. Zdroj: Viktor Mydlo
Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku malo v stredu 28. septembra rokovať posledný raz v tomto volebnom období. Poslanci schválili aj dva projekty na spolufinancovanie z eurofondov a štátneho rozpočtu.

V úvode rokovania mestské zastupiteľstvo (MsZ) vzalo na vedomie Správu o vybavovaní interpeláciíSprávu o plnení zročných uznesení, ako aj Informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06., k 31.07. a k 31.08.2022. Najväčšiu časť rokovania zabrali predaje a prenájmy pozemkov, ako aj zámeny a iné vysporiadanie majetku mesta.

Poslanci si vypočuli monitorovaciu správu Plnenie programového rozpočtu, ako aj Plán investičnej výstavby pre rok. 2022. Urobili jednu malú zmenu, keď schválili prostriedky na projektovú dokumentáciu (PD) Rozšírenie verejnej kanalizácie (+3.000 €) výmenou za rekonštrukciu komunikácie Horská III (-3.000 €).

Odmena hlavnému kontrolórovi

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrole ,,Kontrola bežných príjmov – daň za ubytovanieʺ. V ďalšom bode poslanci schválili odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Ružomberok vo výške 15 percent z mesačného platu s účinnosťou od 1. októbra 2022. Podľa zákona o obecnom zriadení zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 percent. Návrh mesačného platu hlavného kontrolóra aj s odmenou tvorí spolu: 3.120 eur.

„Hlavný kontrolór mesta Ružomberok vykonáva funkciu prvé funkčné obdobie od 1.9.2020 a doposiaľ mu nebola vyplácaná žiadna odmena k mesačnému platu,“ uvádza sa v predloženej správe, ktorú predložil primátor mesta Igor Čombor a spravodajcom bol Vladimír Trnovský,  prednosta MsÚ.

Projekt na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti

Poslanci schválili podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Ružomberok“. Reaguje na výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR č. OPII-2021/7/16-DOP so zameraním na „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“.

Zároveň MsZ súhlasilo so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v sume 9 837,83 eur, čo je minimálne 5 percent z celkových oprávnených výdavkov, ako aj so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. Celková výška oprávnených výdavkov bude 196 756,64  eur, výška  nenávratného finančného príspevku (95 %) zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu je 186 918,81 eur.

„Rozsah navrhovaných riešení priamo reflektuje na závery auditu kybernetickej bezpečnosti, ktorý samospráva podstúpila v priebehu roka 2021 a ukončila ho v roku 2022. Projekt bude implementovaný prostredníctvom štyroch hlavných aktivít, ktorými sú: Analýza a Dizajn,  Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb, Implementácia a Testovanie, Nasadenie,“ uvádza sa v dôvodovej správe, ktorej spravodajcom bol Martin Žabenský, poverený vedením IT oddelenia MsÚ.

Projekt na zber údajov inštitúcií verejnej správy

Mestské zastupiteľstvo schválilo podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Projekt vznikol na základe výzvy MIRRI SR č. OPII-2021/7/15-DOP s rovnakým zameraním. Poslanci súhlasili so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v sume 26 316 eur, čo je minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov. Plánovaný rozpočet projektu je 526 315 eur a výška NFP je 499 999,25 eur.

„Cieľom výzvy je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy a ich využívanie v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov,“ uvádza sa v dôvodovej správe, ktorej spravodajcom bol M. Žabenský.

Mesto Ružomberok v rámci uvedenej výzvy plánuje vytvorenie digitálneho 2D a 3D modelu mesta pre odvodenie lokalizácie prvkov z reálneho mestského prostredia. Obsahom GIS budú rôzne vrstvy územného plánu, vrátane máp sietí, komunikácií a verejných priestranstiev. Súčasťou riešenia budú aj systémy na riadenie a správu vstupu do pešej zóny (parkovania). Aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr do konca roku 2023.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.