Štúdia EIA: Diaľnica a cesta R1 sa spoja v Ivachnovej

Už v stredu je v Likavke verejné prerokovanie zámeru napojenia rýchlostnej cesty R1 na diaľnicu D1 pri Ružomberku.

Na svete je Správa o hodnotení činnosti a posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Správa EIA) pre zámer Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, Juh – križovatka D1.

V1 a V2 nie

Ešte v roku 2016, pri prvom, neúspešnom, zámere vypracovať štúdiu EIA na rýchlostnú cestu R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka, vznikli aj dva varianty napojenia na budúcu diaľnicu D1. Červený variant V1 s napojením v križovatke Martinček a modrý variant V2 s napojením v križovatke Likavka. Modrý variant znamenal aj vybudovanie tunela Mních.

Oba varianty by išli 10 až 14 metrovou mostnou estakádou ponad pozemky areálu Mondi SCP.

V novembri 2016 podali dolnoliptovské obce, vrátane mesta a ďalších inštitúcií petíciu, kde odmietajú tieto alternatívy a navrhujú celkom nové napojenie ciest. V Ivachnovej.

Písali sme o to nedávno.

Kde sa stretne diaľnica D1 s rýchlostnou cestou R1 pri Ružomberku?

Štyri varianty

Súčasný stav je charakterizovaný ako nulový a posudzovaný ako nultý variant. Ten je podľa štúdie EIA nedostatočný a rovnaký zostane aj po dobudovaní diaľnice D1 v okolí mesta. A hoci cesta R1 na Banskú Bystricu je v nedohľadne, „vzniká potreba odkloniť tranzitnú dopravu z centra mesta Ružomberka hlavne v smere sever – juh,“ píše sa v novej štúdii EIA.

To by mal vyriešiť obchvat mesta v smere na Banskú Bystricu, ktorý by skončil v križovatke Ružomberok – juh pri Bielom Potoku. Momentálne je dôležité, ktorým variantom sa bude napájať na diaľnicu D1. Mal by tak zamedziť, aby najmä autá idúce v smere Orava – Banská Bystrica a opačne, prechádzali cez mesto.

Dnes je vypracovaná štúdia EIA, ktorá posudzuje štyri varianty.

Jednotlivé varianty riešenia napojenia cesty R1 na diaľnicu D1 pri Ružomberku. Zdroj – štúdia EIA.

Nultý variant je ponechanie súčasného stavu. To nie je akceptovateľné a nikto s tým do budúcna nepočíta, hoci to tak ešte roky bude. Tri nové varianty sa posudzovali práve porovnaním s aktuálnou situáciu. Hľadali výhody a nevýhody oproti súčasnému stavu.

Porovnanie

Červený variant vychádza podľa štúdie EIA na 301,3 milióna eur. Modrý so 780 metrovým tunelom Mních na 324,5 milióna eur. Najnovší variant V3 s napojením v Ivachnovej, ktorý je vedený ako oranžový, na 161,1 milióna eur.

Nový, oranžový variant V3 prakticky znamená zánik súčasnej cesty I/18. Tá sa stane súčasťou obchvatu mesta. Z Ružomberka na Mikuláš by vodiči na ňu vyšli v križovatke Ružomberok – východ, ktorá bude pri areáli Mondi SCP na dnešnej Tatranskej ceste. To by bol aj hlavný uzol napojenia sa na východný obchvat mesta (smer BB), pokiaľ by, samozrejme, nechceli využiť existujúcu Bystrickú cestu.

Štúdia EIA porovnáva varianty z pohľadu záberu pôdy, ťažby a spotreby nerastných surovín na stavbu cesty – mimochodom, použijú sa zdroje v okolí Ružomberka – či z pohľadu životného prostredia a následného vplyvu prevádzky cesty na ľudí. Porovnáva sa však aj nutnosť výkupu pozemkov, demolácie existujúcich stavieb, počasie, dĺžka slnečného svitu, hluk a množstvo iných parametrov.

Varianty V1 a V2 vychádzajú v mnohých ohľadoch ako priaznivé, najmä čo sa týka vplyvu na dopravu a obyvateľstvo v čase využívania hotovej stavby. No negatívnejšie, ako variant V3, ich štúdia opisuje na samotný čas výstavby. Najmä kvôli mostom a tunelu. Po dokončení by boli náročnejšie na životné prostredie a celý biotop, píše sa v podrobnej správe. Ich výstavba by bola náročnejšia najmä pre časť obyvateľov Liskovej či Likavky, ale aj závod Mondi SCP.

Spoločnosti Mondi SCP a vplyvu ciest na jej pôsobenie bola v štúdii venovaná samostatná kapitola.

„V prípade variantu V3 – oranžový závod nebude obmedzovaný žiadnym zásadným vplyvom ani technickými obmedzeniami modernizácie a ďalšieho rozširovania závodu Mondi SCP. Zároveň prevádzka závodu bude mať ešte menší vplyv na prípadnú tvorbu námrazy na vozovke ako je tomu vo variantoch V1 – červený a V2 – modrý. Variant V3 – oranžový tak spĺňa požiadavky Mondi SCP zahrnuté do rozsahu hodnotenia rýchlostnej cesty R1 Ružomberok, Juh – križovatka D1,“ píše sa v štúdii EIA.

Súhrn všetkých ukazovateľov – environmentálneho, technicko-ekonomického – vrátane ceny, podľa štúdie pomerne jednoznačne hovorí, že napojenie obchvatu Ružomberka na diaľnicu D1 bude najlepšie až v Ivachnovej.

Kratšie cez Ivachnovú?

V 278 stranovej štúdií je len veľmi stručná a nekonkrétna zmienka o dĺžke obchádzky, ktorú budú musieť vodiči prekonať, ak budú chcieť ísť zo západu či severu na juh (alebo opačne). Budú musieť ísť diaľnicou D1 do Ivachnovej a následne sa budú vracať obchvatom Ružomberka prakticky po Biely Potok.

Ak porovnáme navrhnuté varianty V1 alebo V2, tak návrh V3 s Ivachnovou predstavuje približne 4 až 5 kilometrovú obchádzku.

Ak dáme na pomyselnú mapu súčasný stav, kedy by auto smerujúce od Oravy či Martina na Banskú Bystricu, zišlo z diaľnice v Likavke (križovatka D1 Ružomberok, centrum), prešlo cez mesto a vyšlo na R1 v križovatke Ružomberok, juh (Biely Potok, čo je približne 7 kilometrov) a porovnáme ho s variantom cez Ivachnovú (Križovatka D1 Ružomberok, centrum – Križovatka R1 Ružomberok, juh čo je zhruba 15 kilometrov) vzdialenostne bude novo navrhnutý variant laickým prepočtom o približne 8 kilometrov dlhší ako prejazd cez mesto.

Štúdia však žiadne dáta k tejto téme neuvádza. K riziku, že vodiči, namiesto jazdy po obchvate a D1 si v smere sever – juh aj tak cestu skrátia cez mesto sa píše: „Nutné je ale zavedenie dopravných obmedzení v obci Likavka (zákaz prejazdu ťažkej tranzitnej dopravy, zníženie prejazdových rýchlostí), a to z dôvodu dlhej obchádzkovej trasy.“

Variant V3 vyhodnocuje štúdia EIA ako prijateľnejší aj z dopravného hľadiska.

Možno túto, ale aj ďalšie otázky zo strany verejnosti budú pripravení zodpovedať pracovníci NDS, projekčnej kancelárie, ministerstva dopravy a ďalších zapojených inštitúcií  na zajtrajšom stretnutí, čo je jedna z posledných možností vzniesť požiadavky a pripomienky k zámeru.

Verejné prerokovanie k zámeru napojenia diaľnice D1 na rýchlostnú cestu R1 začína v stredu o 17:00 v Kultúrnom dome v Likavke.

Titulná fotografia – Jednotlivé varianty riešenia napojenia cesty R1 na diaľnicu D1 pri Ružomberku. Zdroj – štúdia EIA.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.