Akčný plán kraja má nižšie plnenie

Na 7. zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 3. júla, poslanci schválili aj spolufinancovanie projektu prvej etapy rekonštrukcie Hradu Likava.

Poslanci dostali informáciu o postupe napĺňania cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) ŽSK pre roky 2014 – 2020 a plnení Akčného plánu Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) k 31. 12. 2022.

„Finančné plnenie dosiahlo úroveň približne 30,1 miliónov eur, čo predstavuje plnenie na 39,35 %. Percento plnenia je oproti minulému roku o 15,03 % vyššie,“ pre RK Magazín to uviedla Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

Nižšie percento plnenia je ovplyvnené v mnohých projektoch zmenou priorít odborov a tiež tým, že sa pristúpilo k odpredaju majetku, ktorý bol zaradený do Akčného plánu, prípadne projekty nezískali podporu z EÚ fondov. Situáciu výrazne ovplyvnila aj pandémia COVID 19, kedy boli mnohé projekty prehodnotené,“ zdôvodnila Miriam Skácelová, poverená riaditeľka odboru regionálneho rozvoja Úradu ŽSK.

„Zároveň treba zdôrazniť, že projekty boli realizované za nižšie náklady, ako bolo pôvodne plánované. Časť nerealizovaných projektov prešla do nového Akčného plánu a v roku 2023 budú dobiehať projekty v realizácii,“ dodala Skácelová.

Podporili rekonštrukciu Hradu Likava

Krajské zastupiteľstvo podporilo hlasovaním Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 v hodnote 9,6 mil. eur.

Spolu s našim hlavným cezhraničným partnerom, ktorým je Moravskoslezský kraj, by sme radi zrealizovali viacero projektov – prvú etapu rekonštrukcie Hradu Likava a výstavbu Cyklotrasy od Bytče po hranicu Trenčianskeho kraja,“ informovala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Súčasťou zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK bola aj diskusia o pripravovanej zmene vyhlášky o detských pohotovostiach z dielne Ministerstva zdravotníctva SR. Poslancom predložili tiež  Správu o stave ciest II. a III. triedy v ŽSK.

Ďalším bodom rokovania bola Správa o činnosti Nadácie ŽSK pre podporu rodiny za rok 2022. Počas roka zaslala svoje žiadosti 147 žiadateľov a finančný príspevok bol odsúhlasený v 104 prípadoch. Vďaka podpore sponzorov a darcov bola priemerná schválená suma 567 eur,“ objasnila Anna Verešová, správkyňa Nadácie ŽSK.

Letisko v Žiline znížilo stratu

Súčasťou zastupiteľstva bola Správa o činnosti Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. za rok 2022. V minulom roku dosiahla Letisková spoločnosť Žilina hospodársky výsledok – stratu v hodnote 29 703 eur. V porovnaní s rokom 2021, ide o výrazné zníženie straty, o 109 740 eur.

„Spoločnosť zaznamenala opätovne veľmi slušný medziročný nárast výnosov, čo čiastočne kompenzoval nárast prevádzkových nákladov v roku 2022, ktorý bol spôsobený hlavne výškou inflácie, rastom minimálnej mzdy a zvýšenými cenami za energie. Nárast výnosov z neleteckej činnosti dosiahli zvýšenými aktivitami v oblasti prenájmu priestorov a letiskových plôch,“ uviedla Eva Lacová.

Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK na 2. polrok 2023. Najbližšie zastupiteľstvo sa uskutoční v pondelok 25. septembra.

Krajskí poslanci navýšili kapitálové výdavky o takmer 2 milióny eur

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.